Kjøp, salg og erverv av landbrukseiendom

Konsesjon

Den som erverver en konsesjonspliktig eiendom må søke om konsesjon (tillatelse) fra myndighetene.

Et erverv er eiendomsovergangen fra tidligere eier (overdrager) til ny eier (erverver). Erverv er et fellesord for ulike måter å få en eiendom på, som ved arv, kjøp, gave osv.

Følg denne lenken til landbruksdirektoratet for å lese mer om konsesjon

Boplikt

I konsesjonsloven finnes det tre former for boplikt.

  • Lovbestemt boplikt som gjelder for nær slekt 
  • lovbestemt boplikt for odelsberettigede som overtar landbrukseiendom.
  • Boplikt som er satt som vilkår i konsesjonssak.

Les mer om boplikt ved å følge denne lenken til landbruksdirektoratet.

Driveplikt

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal.

Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009.

Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv, eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

Følg denne lenken til landbruksdirektoratet for å lese mer om driveplikt.

Under finner du eksempler på leiekontrakter som kan brukes ved leie eller bortleie av landbruksjord.

Jordleieavtale 2 (DOC, 45 kB)

 

Odel

Odelsloven har regler om odelsretten og åsetesretten.

I Europa er det bare Norge som fortsatt har en lov om odelsrett.

Statens landbruksforvaltning (SLF) er nasjonal fagmyndighet for odelsloven. Det betyr at SLF svarer på generelle spørsmål om loven. 

Les mer om odel ved å følge denne lenken til landbruksdirektoratet.

Omdisponering og deling

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom.

Dersom du skal dele eller omdisponere eiendom, må det søkes om tillatelse. 

En søknad om deling skal også behandles i henhold til plan- og bygningsloven. Du leverer én søknad til kommunen, og alle delingssaker går først til vår interkommunale enhet plan, byggesak og geodata ved Tynset kommune. Det er de som tar behandlingen etter plan- og bygningsloven, men normalt oversendes delingssaken til landbrukskontoret som tar jordlovsbehandlingen.

Kontaktinformasjon til plan, byggesak og geodata: postmottak@tynset.kommune.no

Følg denne lenken for å se søknadsskjema  (PDF, 65 kB)for omdisponering eller deling av landbrukseiendom

Følg ellers denne lenken for mer informasjon om deling av eiendom.