Skogbruk

Her finner du informasjon om ulike ordninger og tiltak knytta til skogbruksnæringa.

Skogfond

Om skogfondsordningen

Trekk av skogfond er en pliktig, økonomisk avsetning som gjøres i forbindelse med salg av skogsvirke. Denne avsetningen gjøres på en egen, offentlig skogfondskonto som er spesifikt knytta til alle skogeiendommer større enn 10 daa.

Ved salg av tømmer skal det alltid trekkes skogfond etter en valgfri sats på mellom 4 og 40 % av brutto tømmerverdi, og trekksatsen avgjøres av skogeier ved inngåelse av salgskontrakt med tømmerkjøper.

En skogfondskonto følger eiendommen, og ikke skogeier ved salg eller overdragelse. Innestående saldo er ikke rentebærende for skogeier, men ordningen gir store skattefordeler ved aktiv og riktig bruk.

De avsatte midlene på skogfondskonto kan brukes til en rekke ulike typer investeringer i egen skog, og på linken under finnes en detaljert oversikt som viser hvilke typer tiltak dette gjelder.

Det er den enkelte kommune som forvalter skogfondsordningen etter søknad/ krav fra skogeier, og du kan finne utfyllende informasjon om skogfondsordningen ved å følge denne lenken til landbruksdirektoratet

Bruk av egen skogfondskonto for skogeier:

Sjekk av saldo og krav om utbetaling fra skogfondet kan gjøres digitalt via pålogging til landbruksdirektoratet med BankID eller annen digital ID.

Følg denne lenken til Altinn - Skogfondssystemet for pålogging.

Dersom du ikke benytter Altinn kan krav om utbetaling fra skogfondskonto gjøres via et papirskjema, og da skal alltid følgende standardskjema leveres/ sendes til kommunen:

 • Skjema SLF907 – utbetaling av skogfond til diverse formål
 • Skjema SLF908 – utbetaling fra skogfond til udekka investeringer
 • Skjema SLF909 – utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

Samtlige skjema med egen veileder finner du under valget «skjema» til høyre i skjermbildet under denne linken: 

Ekstra innbetaling til skogfondskonto

På grunnlag av registrert virkesomsetning innenfor et kalenderår kan skogeier avsette maksimalt 40 % av virkets bruttoverdi.

Dersom det er trukket mindre enn 40 %, kan differansen innbetales i etterkant av tømmeroppgjøret. Fristen for å registrere denne innbetalingen er 6. februar det påfølgende året etter tømmersalget. Ekstra innbetaling kan gjøres digitalt via Altinn, eller analogt ved å bruke skjema SLF918 som du finner på denne lenken: Ekstra innbetaling til skogfond - Landbruksdirektoratet

Hjemmel - skogfond

Trekk og bruk av skogfond er hjemlet i forskrift om skogfond. Følg denne lenken for å se forskriften i Lovdata.

Skogkultur - lokale tilskudd

Tilskuddssatser skogkultur

Det gis tilskudd til følgende skogkulturtiltak/ investeringer i skog:

 • Markberedning = 40 % av kostnaden eks. MVA
 • Planting, nyplanting, supplering, plantekjøp = 30-60 % av kostnaden eks. MVA
 • Såing = 40 % av kostnaden eks. MVA
 • Ungskogpleie = 40 % av kostnaden eks. MVA med maks. tilskudd kr. 250 / daa. Dersom det forventes at kostnaden overstiger kr 600 / daa skal tiltaket godkjennes av kommunen før utførelse.

Tilskudd til manuell første gangs tynning

Det gis tilskudd manuell første gangs tynning i hogstklasse III med krav til uttak av nyttbart virke: minimum 2 m3 / daa. Tilskuddet er basert på tynnet areal, og utgjør inntil kr 450 / daa, eller kr 150 / m3 etter dokumentert uttak.

Generelt om utbetalingen

Det kreves at alle typer tiltak utføres slik at de tilfredsstiller krav til en god faglig standard som kan defineres nærmere av skogansvarlig ved landbruksenheten.

Tilskudd gjelder kun for produktiv bar- eller lauvskog.

Ved refusjon fra skogfond med utbetaling av tilskudd kan krav fra skogeier legges inn via Altinn, eller gjøres manuelt ved levering/ innsending av følgende skjema til kommunen:

 • Skjema SLF909 – utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur
 • Skjema SLF917 – søknad om tilskudd til tynning

Lenke til landbruksdirektoratets sider om skogbruk

Frister

Utbetaling av skogfond skjer løpende gjennom hele året uten frister, men alle tiltak som utløser tilskudd skal være lagt i Altinn eller levert kommunen senest innen 15. november.

Alle tilskuddssatser er veiledende og det tas et forbehold om eventuelle endringer.

Melding om hogst i vernskog

Skjema – melding om hogst i vernskog

Hogst i vernskog krever melding på eget skjema til kommunen minst tre uker før hogststart.

Kravet er hjemlet i Lov om skogbruk § 12 - se eget skjema med veileder  ved å følge denne lenken.

Vernskoggrensa i kartet

Den lokale vernskoggrensa ligger på ca. 700 m.o.h., og er inntegnet i skogbruksplaner av nyere årgang enn 1994.

Du finner også vernskoggrensa for din eiendom i de digitale kartbasene til NIBIO. (Gårdskart eller Kilden)

Søk opp aktuelt gårds- og bruksnummer. Velg deretter "andre kartlag" til venstre i kartmenyen, og hak av for "vernskog" 

Skogsveger og landbruksveger

Om ordningen

Nybygging og ombygging av skogs – og landbruksveier er søknadspliktig etter egen forskrift. Følg denne lenken til lovdata for å se forskriften.

Søknadsplikt gjelder både for enkle traktorveier og bilveier. Søknaden er normalt ikke gebyrbelagt, men unntak kan forekomme ved større anlegg som kan utløse krav om kulturminnebefaring.

Det kan ytes tilskudd til nybygging, ombygging og punktutbedring av skogsbilveier, bruer og velteplasser. Ordningen omfatter både bil- og traktorveier med differensierte satser, og minstekostnaden for anlegg berettiget for tilskudd er > kr. 25.000 eks. MVA.

Tilskuddssatsen varierer fra laveste sats på traktorveier til høyeste sats på bruer og viktige punktutbedringer. Endelige tilskuddssatser for det enkelte tiltak fastsettes av fylkesmannen, og ligger normalt fra 20-45 % av kostnaden eks. MVA. for veiens skogandel.

Ved tildeling av offentlig tilskudd medfølger 25 års vedlikeholdsplikt, og at anlegget bygges iht. krav i tekniske byggenormaler. Tiltak som har fått innvilget tilskudd får normalt en arbeidsfrist på tre til fem år

Relevante søknadsskjema:

 • Skjema SLF902 - byggetillatelse
 • Skjema SLF903 - tilskudd til veibygging
 • Skjema SLF904- regnskapssammendrag for skogsveianlegg – ved tilskudd

Følg denne lenken til landbruksdirektoratets sider om skogbruk

Dersom kostnaden overskrider kr 4/m, finnes det et eget skjema som du kan se her. (PDF, 61 kB)

Byggenormaler:

Informasjon om byggenormaler for landbruksveier finner du ved å følge denne lenken til skogkurs.no

Generelt

Alle tilskuddssatser er veiledende og baseres på årlige bevilgninger med et begrenset budsjett. Endringer vil forekomme, så ta derfor kontakt med kommunen før planlegging/ oppstart.

Lenke til Fylkesmannen med tema skogsveg og drift.

Se også utfyllende informasjon om skogsbilveier på siden skogsvei.no