Gebyrer og priser

Betalingssatser Barnehage

Barnehage

Satser 2023/2024

Satser 2024/2025

Barnehageplass 5 dager pr uke30001500
Barnehageplass 4 dager pr uke28001400
Kost 5 dager pr. uke400420
Kost 4 dager pr. uke340360

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2. Gratis fra og med barn nummer 3 i barnehagen.  
Grunnet nedgang i prisene på barnehageplass gis det ikke lenger tilbud om 3-dagers (60%) plass. Nye søkere kan velge mellom 4-dagers (80%) eller 5-dagers (100%) plass. 

Betalingssatser Hjemmetjenesten og Solsida omsorgsheim

Nye betalingssatser gjelder fra 1. januar hvert år.

Det vises til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Satser gitt av Helse- og omsorgsdep kan endres i løpet av året. Satsene for neste år fastsettes av Helse- og omsorgsdept. i slutten av desember i inneværende år. Kommunen forbeholder seg retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser

Hjemmebasert

omsorg

Satser 2023

Satser 2024

Praktisk bistand inntil 2G  Satsen bestemmes av Staten. Fastsettes i 2023. 
Praktisk bistand  2-3G966,-966,-
Praktisk bistand 3-4G1624 ,- 1624,-
Praktisk bistand 4-5G2447,- 2447,-
Praktisk bistand over 5G3092,- 3092,-
Praktisk bistand enkelttimer til sjølkost410,- 440,-
Leie av trygghetsalarm373,- 385,-
Ambulerende vaktmester410,- 440
Dagsenteret pr. dag266,-280,-
Korttid omsorgshybel pr døgn93,-97,-
Serviceruta, sats pr tur *75,-85,-

* Serviceruta er et tilbud til eldre i hele bygda om å komme seg til sentrum for å handle og treffe folk.  Ruta kjøres og organiseres via drosjene, mot at passasjerene betaler en egenandel.

 

Kjøkken og vaskeri

Satser 2022

Satser 2023

Satser 2024

Middag hjemmeboende vanlig porsjon95,-100,-105,-
Middag hjemmeboende stor porsjon144,-150,-157,-
Middag hjemmeboende halv porsjon60,-65,-68,-
En retters middag70,-75,-80,-
Tørrmat hjemmeboende25,-26,-28,-
Middag108,-115,-120,-
Kost korttid oms.hybel87,5093,-97,-
Lunsj31,-33,-35,-
Kaffe25,-27,-29,-
Tøyvask pr. kg.80,-85,-90,-
Tøyvask m/stryking pr.kg.90,-95,-100,-
Rulling av duker pr. kg.69,-70,-73,-

 

Institusjonsopphold

Kommunen tar betalt etter de til enhver tid gjeldende maks-satser fastsatt i forskrift, og justeres fra 1.januar hvert år.

Se Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Betalingssatser kommunale vigsler

Annet

 
Kommunale vigsler standard 1000,00
Kommunale vigsler annet 1000,00

 

Betalingssatser kultur

Kultur

Satser 2022

Satser 2023

Satser 2024

Alvdal bygdebok650,-650,-650,-
Gebyr materiell fra bibliotek25,-25,-25,-
Egenandel Kulturskole pr. semester1675,-1725,-1777,-
Egenandel Kulturskole halvt semester905,-932,-960,-
Egenandel kulturskole voksne pr semester2350,-2420,-2493,-
Leie av instrument i kulturskolen370,-381,-392,-
Moderasjon for flere aktiviteter-390,--402,--414,-
Søskenmoderasjon-390,--402,--414,-
Betalingssatser landbruk og miljø

Landbruk og miljø

Satser 2022

Satser 2023

Satser 2024

Behandlingsgebyr jordlov2000,-2000,-2000,-
Erverv av bebygd eiendom som utløser verdiberegning5000,-5000,-5000,-
Annet konsesjonspliktig erverv2500,-2500,-2500,-
Fellingsavgift elgkalv340,-340,-370,-
Fellingsavgift hjort kalv270,-270,-290,-
Fellingsavgift voksen elg580,-580,-620,-
Fellingsavgift voksen hjort450,-450,-480,-

 

Betalingssatser Organisasjons- og serviceenheten

Betalingssatser Organisasjons- og serviceenheten

Satser 2020

Satser 2021

Satser 2022

Avg. for salgs- og skjenkebev. store arr. (f.eks festival over flere dager) 4800,00 5200,00 5500,-
Avg. for salgs- og skjenkebev. v små arr. 500,00 500,- 500,-
Avgift for ambulerende bevilling 360,00 360,- 360,-
Gebyr for avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven 400,00 400,- 400,-
Gebyr for avlagt etablererprøve i serveringsloven 400,00 400,- 400,-
Kommunale vigsler standard 0,- 0,- 0,-
Kommunale vigsler som medfører reise eller annet 1000,00 1000,- 1000,-

 

Betalingssatser skolefritidsordning

Betalingssatser: (fastsettes av kommunestyret, reguleres pr.1.1.hvert år). 
Sum antall timer det søkes plass for pr uke, = et av disse tilbudene:

Fra 1. august 2024 er det innført 12 t gratis pr uke SFO for 1. -  3. trinn. Følgende satsene gjelder:

Satser for SFO på 1. -3. trinn

Satser for SFO på 1. -3. trinn
Tilbud/ opphold 1. -3. trinn Satser pr. 1. januar 2024
0-12 timer pr. uke 0,00
12 - 14,5 timer pr uke 430,- pr. mnd
15 - 19,5 timer pr uke 1030,- pr.mnd
Over 20 timer pr. uke 1615,- pr. mnd

For 4. trinn gjelder følgende satser: 

Tilbud/opphold 4. trinn

Sats pr. 1.1.2024

0 -4,5 timer pr. uke950,- pr. mnd. 
5-9,5 timer pr. uke1721,- pr. mnd. 
10-14,5 timer pr. uke2445,- pr. mnd. 
15-19,5 timer pr. uke2565.- pr. mnd. 
Over 20 timer pr. uke 3320,- pr. mnd. 
Ekstra dag370,- pr. dag
Ekstra time (gjelder fra 1. trinn)65,- pr. time

 

  • Det betales tillegg for kost, kr 125,- til 250,- pr. mnd. differensiert etter opphold.
  • Ekstradager og ekstrabolker kan kjøpes når det er rom for dette. De som benytter høst- og vinterferie betaler dagsats, med fratrekk for det oppholdet de har til vanlig.
  • For SFO i sommerferien betales gjeldende dagsats. 12 t/uke gratis trekkes fra i faktura for 1. – 3. trinn.
Utleie Sjulhustunet

Sjulhustunet

Satser 2022

Satser 2023

Satser 2024

Lån av flerbrukshall 1/3 ink. garderobe, pr. time140,-160,-165,-
Lån av flerbrukshallen 2/3  inkl garderobe, pr. time280,-321,-332,-
Lån av flerbrukshallen 3/3  inkl garderobe, pr. time420,-482,-498,-
Lån av flerbrukshallen 1/3, 2/3  eller 3/3 , pr. døgn, arrangement i regi av lag og forening.1000/2000/30001147/2294/34411185/2370/3554
Lån av flerbrukshallen, døgn, kommersielle aktører 5000,-5735,-5924,-
Opplæring bruk av utstyr og assistanse pr.time450,-450,-450,-
Lån av inntunet 500,-573,-592,-
Lån av kjøkken500,-573,-592,-
Utleie møterom 1300,-344,-355,-
Lån av Kiosk300,-344,-355,-
Lån stoler og bord200,-229,-237,-
Nøkkelkort100,-100,-150,-
Større kulturarrangement - avtales   

Kulturstue

   
Øving i Alvdal kulturstue inntil 4 timer600,-688,-711,-
Øving i Alvdal kulturstue over 4 timer1000,-1147,-1185,-
Ideelle organisasjoner med billettsalg, inntil 4 timer 2000,-2066,-
Ideelle organisasjoner med billettsalg, over 4 timer(døgn)  3000,-3100,-
Ikke inntektsbringende virksomhet,( kurs, møter, seminarer o.l.) Inntil 4 timer 1000,-1033,-
Ikke inntektsbringende virksomhet,( kurs, møter, seminarer o.l.) over 4 timer  1300,-1343
Næringsvirksomhet med billettsalg, inntil 4 timer 4000,-4132,-
Næringsvirksomhet med billettsalg, over 4 timer (døgn) 5000,-5165,-

 

Gratis lokalleie til ikke inntektsgivende aktiviteter for barn og ungdom under 18 år.

Ved arrangementer der kommunen er arrangør eller medarrangør, kan kulturenheten innvilge fritak for eller redusert husleie.

Betalingssatser vann og avløp

Gebyrsatser vann og avløp (alle satser er eks. mva.)

Gebyrsatser vann og avløp (alle satser er eks. mva.)
Gebyrtype Enhet/ Antall Vann 2023 Vann 2024 Avløp 2023 Avløp 2024
Fastledd bolig og fritidseiendom Per boenhet/ bruksenhet 1488,80 1489,- 1896,80 1897,-
Fastledd nærings og kombinasjonseiendom:
Kategori 1 (0-300 m3) 1 1488,80 1489,- 1896,80 1897,-
Kategori 2 (301-1000 m3) 3 4466,40 4466,- 5690,40 5690,-
Kategori 3 (1001-3000 m3) 6 8932,80 8933,- 11 380,80 11381,-
Kategori 4 (3001-6000 m3) 12 17 865,60 17866,- 22 761,60 22762,-
Kategori 5 (6001-20000 m3) 24 35 731,20 35731,- 45 523,00 45523,-
Kategori 6 (20001-50000 m3) 50 74 440,00 74440,- 94 840,00 94840,-
Kategori 7 (50001-150000 m3) 100 148 880,00 148880,- 189 680,00 189680,-
Kategori 8 (150001-500000 m3) 150 223 320,00 223320,- 284 520,00 284520,-
Kategori 9 (500001-1000000 m3) 300 446 640,00 446640,- 569 040,00 569040,-
Målt forbruk : bolig, fritid eller andre kr/m3 8,02 8
Kloakkgb. A Konto kr/m3 31,95 32,-
Stipulert forbruk: andre eller bolig. kr/m2 9,62 10 38,34 38,-
Stipulert forbruk fritid kr/m2 4,81 5 19,17 19,-
Tilknytningsgebyr. (Sats pr. boenhet/ bruksenhet 12500,- 12 500,- 12500,- 12 500,-

Fradrag ved privat stikkledning overstigende 100 lm, begrenset oppad tilsvarende engangsgebyret: Kr 150,00 Pr.lm > 100m. 

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag: Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Vannmålerleie

Vannmålerleie
Vannmålerleie (kr/år) 2023 2024
Per måler 100,- 100,-

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.500 per gang per vannmåler.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000 per gang per eiendom.

Betalingssatser septik og renovasjon
Priser eks.mva   

Renovasjon

2022

2023

2024

Renovasjonsgebyr standard3559,204287,-4458,-
Renovasjonsgebyr mini2969,403758,-3908,-
Renovasjonsgebyr maxi4035,-4818.-5010,-
Tillegg 10-20 min fra vei400,-400,-400,-
Hytterenovasjons- gebyr966,-1146,-1192,-
Septikrenovasjon tømming hvert 2.år1185,901245,-1369,-
Septiktømming årlig2371,802490,-2739,-
Septikren. fellesanlegg tømming hver 2.år1000,-1050,-1155,-
Septikrenov.felles- anlegg tømming hvert år2000,-2100,-2310,-
Minirenseanlegg tømming hvert år3000,-3150,-3465,-
Septikrenov. hytte tømming hvert 4.år592,95556611,-
Septikrenov hytte u/wc tømming hvert 4.år300,-315,-346,-
Septikrenov.over- skytende over 4 m3 uten vannfase pris pr m3300,-315346,-
Fjernet vannfase978,4010271129,-
Ekstratømming septik inntil 4 m3 uten vannfase3243,403406,-3746,-
Bomtur650,-715,-850,-

Kontakt

Britt Guri Nordtun
Økonomisjef
E-post
Mobil 95 92 84 85
Kolbjørn Kjøllmoen
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 47 79 15 24