Gebyrer og priser

Betalingssatser Barnehage

Barnehage

Satser 2021

Satser 2022

Satser 2023

Barnehageplass 5 dager pr uke 3230 3315/3050 3000
Barnehageplass 4 dager pr uke 2780 2850 2800
Barnehageplass 3 dager pr uke 2200 2255 2200
Barnehageplass enkeltdag 320 320 320
Kost 5 dager pr. uke 390 400 400
Kost 4 dager pr. uke 330 340 340
Kost 3 dager pr. uke 270 280 280

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2. Gratis fra og med barn nummer 3 i barnehagen.  

Betalingssatser Hjemmetjenesten og Solsida omsorgsheim

Nye betalingssatser gjelder fra 1. januar hvert år.

Det vises til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Satser gitt av Helse- og omsorgsdep kan endres i løpet av året. Satsene for neste år fastsettes av Helse- og omsorgsdept. i slutten av desember i inneværende år. Kommunen forbeholder seg retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser

Hjemmebasert

omsorg

Satser 2021

Satser 2022  

Satser 2023

Praktisk bistand inntil 2G  210,00 215,-  Satsen bestemmes av Staten. Fastsettes i 2023.
Praktisk bistand  2-3G 856,00 907,- 966,-
Praktisk bistand 3-4G 1437,00 1525,- 1624 ,- 
Praktisk bistand 4-5G 2168,00 2298,- 2447,- 
Praktisk bistand over 5G 2739,00 2903,- 3092,- 
Praktisk bistand enkelttimer til sjølkost 375,00 385,- 410,- 
Leie av trygghetsalarm 330,00 350,- 373,- 
Ambulerende vaktmester 375,00 385,- 410,- 
Dagsenteret pr. dag 244,00 250,- 266,-
Korttid omsorgshybel pr døgn   88,- 93,-
Serviceruta, sats pr tur * 50,- en vei 70,- 75,-

* Serviceruta er et tilbud til eldre i hele bygda om å komme seg til sentrum for å handle og treffe folk.  Ruta kjøres og organiseres via drosjene, mot at passasjerene betaler en egenandel.

 

Kjøkken og vaskeri

Satser 2021

Satser 2022

Satser 2023

Middag hjemmeboende vanlig porsjon 93,00 95,- 100,-
Middag hjemmeboende stor porsjon 140,00 144,- 150,-
Middag hjemmeboende halv porsjon 58,00 60,- 65,-
En retters middag 68,00 70,- 75,-
Tørrmat hjemmeboende 25,00 25,- 26,-
Middag 105,00 108,- 115,-
Kost korttid oms.hybel 87,50 87,50 93,-
Lunsj 30,00 31,- 33,-
Kaffe 20,00 25,- 27,-
Tøyvask pr. kg. 77,00 80,- 85,-
Tøyvask m/stryking pr.kg. 87,00 90,- 95,-
Rulling av duker pr. kg. 67,00 69,- 70,-

 

Institusjonsopphold

Kommunen tar betalt etter de til enhver tid gjeldende maks-satser fastsatt i forskrift, og justeres fra 1.januar hvert år.

Se Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Betalingssatser kommunale vigsler

Annet

 
Kommunale vigsler standard 1000,00
Kommunale vigsler annet 1000,00

 

Betalingssatser kultur

Kultur

Satser 2021

Satser 2022

Satser 2023

Alvdal bygdebok 650,00 650,- 650,-
Gebyr materiell fra bibliotek   25,- 25,-
Egenandel Kulturskole pr. semester 1650,00 1675,- 1725,-
Egenandel Kulturskole halvt semester 900,00 905,- 932,-
Egenandel kulturskole voksne pr semester 2250,00 2350,- 2420,-
Leie av instrument i kulturskolen 365,00 370,- 381,-
Moderasjon for flere aktiviteter -385,00 -390,- -402,-
Søskenmoderasjon -385,00 -390,- -402,-
Betalingssatser landbruk og miljø

Landbruk og miljø

Satser 2021

Satser 2022

Satser 2023

Behandlingsgebyr jordlov 2000,00 2000,- 2000,-
Erverv av bebygd eiendom som utløser verdiberegning 5000,00 5000,- 5000,-
Annet konsesjonspliktig erverv 2500,00 2500,- 2500,-
Fellingsavgift elgkalv 331,00 340,- 340,-
Fellingsavgift hjort kalv 261,00 270,- 270,-
Fellingsavgift voksen elg 562,00 580,- 580,-
Fellingsavgift voksen hjort 430,00 450,- 450,-

 

Betalingssatser Organisasjons- og serviceenheten

Betalingssatser Organisasjons- og serviceenheten

Satser 2020

Satser 2021

Satser 2022

Avg. for salgs- og skjenkebev. store arr. (f.eks festival over flere dager) 4800,00 5200,00 5500,-
Avg. for salgs- og skjenkebev. v små arr. 500,00 500,- 500,-
Avgift for ambulerende bevilling 360,00 360,- 360,-
Gebyr for avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven 400,00 400,- 400,-
Gebyr for avlagt etablererprøve i serveringsloven 400,00 400,- 400,-
Kommunale vigsler standard 0,- 0,- 0,-
Kommunale vigsler som medfører reise eller annet 1000,00 1000,- 1000,-

 

Betalingssatser skolefritidsordning

Regjeringen har innført 12 t gratis SFO for 1. trinn fra skoleåret 22/23. Gjelder også 2.trinn fra skoleåret 23/24. 

Satser for SFO på 1. og 2. trinn

Satser for SFO på 1. og 2. trinn
Tilbud/ opphold 1. og 2. trinn Sats pr. 1. august 2022 Sats pr. 1. januar 2023
0-12 timer pr. uke Kr 0,00 pr. mnd Kr 0,00 pr. mnd
12 - 14,5 timer pr uke Kr 395, - pr mnd Kr 407,- pr. mnd
15 - 19,5 timer pr uke Kr 954,- pr mnd Kr 983,- pr. mnd
Over 20 timer pr. uke KR 1494,- pr mnd Kr 1539,- pr. mnd

For 3. og 4. trinn gir summen av  antall timer det søkes plass for pr uke, ett av disse tilbudene:

SFO

Sats 2021

Sats 2022

Sats 2023

Over 20 timer pr. uke 2904,00 pr. mnd. 2988,- pr. mnd 3078,- pr.mnd
15-19,5 timer pr. uke 2410,00 pr. mnd. 2490,- pr. mnd 2565,- pr.mnd
10-14,5 timer pr. uke 2225,00 pr. mnd. 2290,- pr. mnd 2359,- pr.mnd
5-9,5 timer pr. uke 1624,00 pr. mnd. 1671,- pr. mnd 1721,- pr.mnd
1,75 -4,5 timer pr. uke 896,00 pr. mnd. 922,- pr. mnd 950,- pr.mnd
Ekstra dag 330,00 340,- 350,- pr.dag
Ekstra time 56,00 58,-  60,- pr.time
Fratrekk for fri leksehjelp 100,00 100,- 100,- 

 

NB! Det betales ikke tillegg for kost. 

Betalingssatsene gjelder fra 01.08. hvert år. Det betales for 10 mnd. Juli og august er betalingsfrie.

Beskrivelse av tilbudet og priser

Åpningstiden er fra kl 06.45 til kl 16.45

Ekstradager og ekstrabolker kan kjøpes når det er rom for dette.

  • De som benytter høst- og vinterferie betaler dagsats, med fratrekk for det oppholdet de har til vanlig.
  • For SFO i sommerferien betales gjeldende dagsats.
  • Krysser du av for morgen, betaler du for hele åpningstida, fra 06.45 til skolestart 08.30 = 1,75 timer.
  • Krysser du av for ettermiddag betaler du for hele åpningstida fra skoleslutt, 12.40 eller 14.15, til 16.45 = 4,0 eller 2,5 timer.
  • Krysser du av for hel SFO-dag for 1. og 2. trinn, betaler du for 9 timer.

Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen. Det betales full pris for barnet med størst plass, 30 % for neste og halv pris for øvrige barn. Det ytes ikke søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltbolker.

Påmeldingen er bindende.

Endring av opphold / oppsigelse av sfo-plass.

Oppsigelsestiden er én hel måned. Endring- og oppsigelses-skjema finnes i Visma Flyt skole. Oppsigelsen må foreligge skolen innen utgangen av måneden. Betaling skal skje ut påfølgende kalendermåned.

Utleie Sjulhustunet

Sjulhustunet

Satser 2021

Satser 2022

Satser 2023

Lån av flerbrukshall 1/3 ink. garderobe, pr. time 140,00 140,- 160,-
Lån av flerbrukshallen 2/3  inkl garderobe, pr. time 280,00 280,- 321,-
Lån av flerbrukshallen 3/3  inkl garderobe, pr. time 420,00 420,- 482,-
Lån av flerbrukshallen 1/3, 2/3  eller 3/3 , pr. døgn, arrangement i regi av lag og forening. 1000/2000/3000 1000/2000/3000 1147/2294/3441
Lån av flerbrukshallen, døgn, kommersielle aktører  5000,00 5000,- 5735,-
Opplæring bruk av utstyr og assistanse pr.time 450,00 450,- 450,-
Lån av inntunet  500,00 500,- 573,-
Lån av kjøkken 500,00 500,- 573,-
Utleie møterom 1 300,00 300,- 344,-
Lån av Kiosk 300,00 300,- 344,-
Lån stoler og bord 200,00 200,- 229,-
Nøkkelkort 100,00 100,- 100,-
Større kulturarrangement - avtales      

Kulturstue

     
Øving i Alvdal kulturstue inntil 4 timer 600,- 600,- 688,-
Øving i Alvdal kulturstue over 4 timer 1000,- 1000,- 1147,-
Ideelle organisasjoner med billettsalg, inntil 4 timer     2000,-
Ideelle organisasjoner med billettsalg, over 4 timer(døgn)      3000,-
Ikke inntektsbringende virksomhet,( kurs, møter, seminarer o.l.) Inntil 4 timer     1000,-
Ikke inntektsbringende virksomhet,( kurs, møter, seminarer o.l.) over 4 timer      13000,-
Næringsvirksomhet med billettsalg, inntil 4 timer     4000,-
Næringsvirksomhet med billettsalg, over 4 timer (døgn)     5000,-

 

Gratis lokalleie til ikke inntektsgivende aktiviteter for barn og ungdom under 18 år.

Ved arrangementer der kommunen er arrangør eller medarrangør, kan kulturenheten innvilge fritak for eller redusert husleie.

Betalingssatser vann og avløp

Gebyrsatser vann og avløp (alle satser er eks. mva.)

Gebyrsatser vann og avløp (alle satser er eks. mva.)
Gebyrtype Enhet/ Antall Vann 2022 Vann 2023 Avløp 2022 Avløp 2023
Fastledd bolig og fritidseiendom Per boenhet/ bruksenhet 694,40 1488,80 982,40 1896,80
Fastledd nærings og kombinasjonseiendom:
Kategori 1 (0-300 m3) 1 694,40 1488,80 982,40 1896,80
Kategori 2 (301-1000 m3) 3 2083,20 4466,40 2947,20 5690,40
Kategori 3 (1001-3000 m3) 6 4166,40 8932,80 5894,40 11 380,80
Kategori 4 (3001-6000 m3) 12 8332,80 17 865,60 11 788,80 22 761,60
Kategori 5 (6001-20000 m3) 24 16 665,60 35 731,20 23 577,00 45 523,00
Kategori 6 (20001-50000 m3) 50 34 720,00 74 440,00 49 120,00 94 840,00
Kategori 7 (50001-150000 m3) 100 69440,00 148 880,00 98 240,00 189 680,00
Kategori 8 (150001-500000 m3) 150 104 106,00 223 320,00 147 360,00 284 520,00
Kategori 9 (500001-1000000 m3) 300 208 320,00 446 640,00 294 720,00 569 040,00
Målt forbruk : bolig, fritid eller andre kr/m3 3,88 8,02
Kloakkgb. A Konto kr/m3 20,82 31,95
Stipulert forbruk: andre eller bolig. kr/m2 4,66 9,62 24,98 38,34
Stipulert forbruk fritid kr/m2 2,33 4,81 12,49 19,17
Tilknytningsgebyr. (Sats pr. boenhet/ bruksenhet 12500,- 12500,- 12500,- 12500,-

Fradrag ved privat stikkledning overstigende 100 lm, begrenset oppad tilsvarende engangsgebyret: Kr 150,00 Pr.lm > 100m. 

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag: Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Vannmålerleie

Vannmålerleie
Vannmålerleie (kr/år) 2022 2023
Per måler 100,- 100,-

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.500 per gang per vannmåler.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000 per gang per eiendom.

Betalingssatser septik og renovasjon
Priser eks.mva      

Renovasjon

2021

2022

2023

Renovasjonsgebyr standard 3559,20 3559,20 4287,-
Renovasjonsgebyr mini 2969,40 2969,40 3758,-
Renovasjonsgebyr maxi 4035,00 4035,- 4818.-
Tillegg 10-20 min fra vei 400,00 400,- 400,-
Hytterenovasjons- gebyr 966,00 966,- 1146,-
Septikrenovasjon tømming hvert 2.år 1185,90 1185,90 1245,-
Septiktømming årlig 2371,80 2371,80 2490,-
Septikren. fellesanlegg tømming hver 2.år 1000,00 1000,- 1050,-
Septikrenov.felles- anlegg tømming hvert år 2000,00 2000,- 2100,-
Minirenseanlegg tømming hvert år 3000,00 3000,- 3150,-
Septikrenov. hytte tømming hvert 4.år 592,95 592,95 556
Septikrenov hytte u/wc tømming hvert 4.år 300,00 300,- 315,-
Septikrenov.over- skytende over 4 m3 uten vannfase pris pr m3 300,00 300,- 315
Fjernet vannfase 978,40 978,40 1027
Ekstratømming septik inntil 4 m3 uten vannfase 3243,40 3243,40 3406,-
Bomtur 600,00 650,- 715,-

Kontakt

Kolbjørn Kjøllmoen
Økonomisjef
E-post
Mobil 47 79 15 24