Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Høring - politivedtekter for Alvdal kommune

Forslag til ny politivedtekt ble behandlet i Alvdal Formannskap i møte den 12.03.20.
Formannskapet vedtok at saken legges ut på høring med frist 30.04.20. Pga koronakrisen er ikke
høringen blitt sendt ut til de ulike høringsinstansene tidligere og blir derfor lagt ut til
høring nå, med frist 30.06.20.

Utgangspunktet for den nye vedtekten er den eksisterende vedtekten i Alvdal.
Malen for ny revidert politivedtekt er basert på Normalpolitivedtekten. Denne vedtekten er
utarbeidet felles for Nord-Østerdal med kommunene Os, Tolga Rendalen, Alvdal, Folldal og
Tynset, men vedtas særskilt for den enkelte kommune.

Arbeidsgruppa som har utarbeidet forslaget har bestått av en representant fra hver kommune. I tillegg har tjenesteenhetsleder i Nord - Østerdal, Bjørn Tore Grutle vært med.

Gruppa har ikke funnet at det foreligger noen lokale sedvaner som må tas spesielt hensyn til i en
enkelt kommune, og mener derfor at vedtekten kan være felles for kommunene i Nord-Østerdal.

Høringssvar sendes postmottak@alvdal.kommune.no innen kl. 1500 tirsdag 30.06.20.
Spørsmål rettes til Bente Rønning tlf. 477 91 520 eller bente.ronning@alvdal.kommune.no

Følg denne lenken for å se forslag til ny politivedtekt for Alvdal (PDF, 593 kB)

Følg denne lenken for å se formannskapets behandling  (PDF, 280 kB)

Høring - lokal forskrift for godtgjøring av folkevalgte

Forslag til forskrift om godtgjøring for folkevalgte ble behandlet i Alvdal kommunestyre i møte den 30.04.20.

Kommunestyret vedtok at saken legges ut til offentlig høring. Høringen sendes alle som er valgt inn i et eller annet styre, råd eller utvalg av kommunestyret høsten 2019. I tillegg legges høringen ut på kommunens hjemmeside og facebook side slik at alle som ønsker det kan gi innspill til forskriften.

Høringssvar sendes postmottak@alvdal.kommune.no innen kl. 15.30 mandag 8. juni 2020.
Spørsmål rettes til Bjørg Normann, mobilnr. 969 43 345 eller bjorg.normann@alvdal.kommune.no.

 

Kunngjøringer

Kunngjøring - endelig vedtak av detaljregulering for Steia vest

Alvdal sentrum, Steia – vest, Plan-ID 201205- del 3

Fra møtet i Kommunestyret den 28.05.2020, sak nr 45/20 underrettes det om at det er fattet følgende vedtak.

  1. Detaljregulering for Alvdal sentrum, Steia – vest, plan-id 201205-del 3, med tilhørende plandokumenter vedtas:
    1. Plankart datert 05.05.20. (PDF, 5 MB)
    2. Reguleringsbestemmelser, datert 05.05.20. (PDF, 682 kB)
    3. Planbeskrivelse, datert 05.05.2020 (PDF, 3 MB)
    4. ROS-analyse, før-situasjon 15.04.19 (PDF, 365 kB)
  1. Reguleringsplan R1, Område vest for jernbanelinjen i Alvdal sentrum vedtatt 04.11.1971. som blir berørt av ny detaljregulering for Alvdal sentrum, Steia – vest, plan-id 201205-del 3 inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling av Steia som handelssentrum. Steia skal styrkes gjennom handel, service, boområder og fritidsaktiviteter. Det historiske, moderne og funksjonelle skal kombineres slik at bygdesenteret blir attraktivt og komplementært sett i en regional sammenheng.

Kommunens saksframlegg og vedtak i Kommunestyret kan leses her:

Særutskrift sak 12/924, K-sak 45/20. (PDF, 993 kB)

Planområdet er vist på flyfotoet nedenfor:

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicetorg.

Det er klageadgang på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.

Eventuell klage sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Varsel om vedtak av planprogram - Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend

Iht. plan- og bygningslovens § 4-1 varsles det om vedtak av planprogram for detaljregulering av Sjulhusvangen hyttegrend, plan ID 201503.

Planprogrammet ble vedtatt av formannskapet i Alvdal kommune den 23.01.2020.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av et hytteområde ved Sjulhusvangen. Det skal tilrettelegges for fritidsbebyggelse av høy standard, med innlagt strøm, fiber, vann og avløp. Fritidsbebyggelsen skal tilpasses landskapet og samtidig skjerme eksisterende seterlandskap på Sjulhusvangen. Det skal også reguleres areal til fritidsformål som muliggjør utvikling av friluftsinteresser i området, herunder areal til gapahuk og bade / -fiskedam m.mv. Et viktig prinsipp vil være å sikre allmenne ferdselsårer som skiløyper, turveier og stier.  

Planområdet ligger 3,5 km øst for Alvdal sentrum, Steia, på østkjølen mot Tylldalen.  

Arealet omfatter totalt 849 dekar, og det foreslås regulert inntil 140 hytter i området

 

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet nedenfor:

Klikk for stort bilde 

Planforslaget er i tråd med hovedtrekk og rammer i godkjent arealdel til kommuneplan, og gjennom krav til behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger vil en sikre en bærekraftig behandling av området.

Vedtak om Planprogram kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn, merknader, m.v. Planprogram med formannskapets vedtak er tilgjengelig på Servicetorget.

Følg denne lenken for å lese vedtatt planprogram (PDF, 2 MB)