Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Høring - lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg

Kommunen er forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn med avløpsanlegg. 

For å legge til rette for å gjennomføre dette legges det opp til å opprette en 50% stilling felles for kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os. Utgiften skal dekkes ved selvkost. 

Det foreslås en kommunal forskrift for å innføre gebyr til å finansiere dette. 

Formannskapet vedtok den 13. juni 2024 å legge forslaget til forskrift ut på høring. (Møtesak 33/24)

  • Forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg etter forurensningsregelverket for Alvdal kommune legges ut på høring i 8 uker fra vedtaksdato i henhold til forvaltningsloven §37.
     

Frist for høringsinnspill er 20. august 2024, og du kan sende høringssvar til postmottak@alvdal.kommune.no 

Følg denne lenka for å lese saksframlegget (PDF, 76 kB) fra formannskapets behandling. 

Følg denne lenka for å lese forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg (PDF, 120 kB)

Høring - Kulturminneplan

Alvdal kommune har revidert sin tematiske kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Plan med tilhørende handlingsprogram har vært til førstegangsbehandling i Alvdal kommunestyre 23.05.2024, og legges nå ut til offentlig høring.

Høringsinnspill sendes postmottak@alvdal.kommune.no eller til Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal.  Høringsfrist er 16.august 2024. 

Ved spørsmål ta kontakt med Enhetsleder for landbruk og miljø Mariann Totlund, tlf. 480 11 794.

20240603_Rapport_KM_Alvdal (PDF, 30 MB)

20240602_Oversikt over hensynssoner (PDF, 119 kB)

Utsnitt plankart_H570_13_Haustdalen (PDF, 276 kB)

Utsnitt plankart_H570_14_Lomsjødalen (PDF, 203 kB)

Utsnitt plankart_H570_15_Flatsetra (PDF, 116 kB)

Detaljregulering for Tronfjellveien, plan-ID 202202 til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok formannskapet i Alvdal kommune, den 02.05.2024 i sak 22/24, å legge Detaljregulering for Tronfjellveien, plan-ID 202202, ut til høring og offentlig ettersyn. Under førstegangsbehandling ble det vedtatt at det skulle legges til og utredes ytterligere ett areal for uttak av masser før planen ble sendt ut til høring og offentlig ettersyn.  

Informasjon om saken: 
Hensikten med planen er å kartlegge og fastsette de tiltakene som er nødvendige for å sikre veien mot flom og skred, masseuttak for vedlikehold, samt tilrettelegging for turisme. Reguleringsplanen avklarer utforming og utstrekning på vei og tilhørende masseuttak til veidrift og fastsetter fremtidig arealbruk. Både innenfor landbruk, friluftsliv, reiseliv og turisme i området.

Planområdet er på ca. 291 dekar og det reguleres til arealformålene veg, annen veggrunn, råstoffutvinning, parkering og LNFR-Naturformål.

 

 

Samlet saksframlegg med vedtak i Formannskapet kan leses her: 

Saksframlegg med vedtak i Formannskapssak 22/24

Plandokumentene kan ses her:

Plankart (PDF, 21 MB)

Bestemmelser (PDF, 197 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Konsekvensutredning (PDF, 9 MB)

Reguleringsplanen med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på kommunens nettsider. 

Planmaterialet er også å finne på https://www.arealplaner.no/alvdal3428/arealplaner/77.

Merknader må påføres planens navn og planidentitet - 202202 og sendes til kommunen per e-post til postmottak@alvdal.kommune.no eller til Avdeling for plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset, innen mandag 08.07.2024.

Høring - Forskrift om hovedmål på kommunale grunnskoler i Alvdal kommune

Ny opplæringslov trer i kraft 01.08.2024. Det er et krav om at det foreligger en lokal forskrift om hvilket hovedmål de kommunale grunnskolene skal ha.

Iht. vedtak i Kommunestyret 21.03.2024 legges utkast til forskrift om hovedmål på kommunale grunnskoler i Alvdal kommune på høring:

Utkast til forskrift om hovedmål på kommunale grunnskoler i Alvdal kommune (PDF, 181 kB)

Forskrift til ny opplæringslov §15-2. Hovedmål ved den enkelte skole (PDF, 38 kB)

Høringssvar mottas på postmottak@alvdal.kommune.no eller Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal.  

Ved spørsmål ta kontakt kommunalsjef oppvekst Erik Hojem Garmager på tlf. 975 27 832. 

Høringsfrist: 24. mai 2024. 

 

Kunngjøringer

Kunngjøring - forslag til meddommere for valgperioden 2025 - 2028

I henhold til domstolloven § 68 legges med dette forslag til meddommere i lagmannsretten, jordskifteretten og tingretten ut til offentlig ettersyn.  

Frist for innvendinger til forslaget er 11. juni 2024. 

Kommunestyret i Alvdal kommune skal i oppnevne meddommere for en ny periode, gjeldende fra 01.01.2025 til 31.12.2028. Det skal velges meddommere til Østre Innlandet Tingrett, Eidsivating Lagmannsrett og Østre Innlandet Jordskifterett.

I henhold til domstolloven § 68, skal forslaget til meddommere legges ut til alminnelig ettersyn. Oversikt over foreslåtte kandidater som meddommere til lagmannsrett, tingrett og jordskifterett  finner du i denne artikkelen. 

Frist for å komme med innvendinger til forslaget er 11. juni 2024.

Høringssvar sendes til postmottak@alvdal.kommune.no, eller til Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

Valgutvalgets forslag

Meddommere til Eidsivating Lagmannsrett 

1.    Ola Aaeng Næsteby
2.    Gjertrud Marie K. Bakkeng

Jordskiftemeddommere i Østre Innlandet Jordskifterett 

1.    Lars Ernst Jonsmoen
2.    Sigmund Kveberg Paaske
3.    Jan Erik Gjermundshaug
4.    Beate Neslund Øverland
5.    Trine Vardenær Tharaldsteen
6.    Anne Marie Dalen

Meddommere til Østre Innlandet Tingrett 

1.    Per Bjørn
2.    Jon Nybakk
3.    Tommy Stormoen
4.    Ola Sandeggen
5.    Helen Margrethe Schjelderup
6.    Else A. Bjørn
7.    Julie Samuelshaug
8.    Karin Bryn

Kunngjøring om endelig vedtak: Detaljreguleringsplan for Rv. 3 -Nesteby bru, plan-ID 201804

Kommunestyret vedtok i møte 18.04.24, sak 44/24, detaljreguleringsplan for Rv. 3 – Nesteby bru.  Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan og bygningslovens §12-12. 

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utskifting av dagens Nesteby bru, og utbedre tilstøtende deler av dagens rv. 3. Brua ligger ca 1,5 km sør for Alvdal sentrum og går over Rørosbanen. Brua vil bli høyere, bredere og vil kreve justering av veilinje på begge sider av brua. Den nye brua vil legge til rette for ev. framtidig elektrifisering av Rørosbanen, og gi økt trafikksikkerhet. Tiltaket vil utløse innløsning av to boligeiendommer, og beslaglegge 4 daa dyrket mark (permanent). Selve planområdet består av ca. 87,5 daa, og omfatter ca. 900 m av rv.3.

Planendringen omfatter området vist på kartutsnittet: 

Kartutsnitt Nesteby bru

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartutsnitt Nesteby bru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartutsnitt Nesteby bru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klage
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl. §1-9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til: 
Tynset kommune v/ Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset, eller postmottak@tynset.kommune.no, innen 21. mai

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her: 

Særutskrift sak 44/24, fra møte 18.04.24 (PDF, 417 kB)

Plankart 24.01.24 (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser 30.01.24 (PDF, 199 kB)

Planbeskrivelse 30.01.24 (PDF, 11 MB)

Risiko- og sårbarhetsanalyse 22.01.24 (PDF, 2 MB)

Kunngjøring om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Solsida.

Alvdal kommune ønsker som grunneier og produsent av tjenester innenfor omsorg og oppvekst å få utarbeidet en detaljreguleringsplan for området Solsiden – Øwretun. Planområdet er markert med rødt i kartskissa nedenfor: 

Figur 1: Varslet planområde.

 

Thorsheimveien utgjør hovedatkomsten til området. Hele Thorsheimveien (kommunal vei), inkludert kryss med fv.2222 inngår i planområdet. Det er også tatt med privateid areal nord for Thorsheimveien for å kunne vurdere behov for eventuelt fortau og mindre trasejustering i nordvestre del, forbi Øwretun barnehage. Sistnevnte med tanke på en mer trafikksikker plass for å bringe / hente i barnehagen. 

Planområdet har en størrelse på ca. 49,8 daa og er, med unntak av arealet nord for Thorsheimveien, eid av Alvdal kommune. 

Formålet med planarbeidet er: 

  • Å legge til rette for nye bygningsmessige behov innenfor planområdet, i første omgang 16 nye boenheter (heldøgnsbemannete omsorgsboliger – HBO) beregnet på beboere med stort hjelpebehov, organisert i en bygning med felles kjøkken og stue / oppholdsareal. 
  • Å legge til rette for framtidige bygningsmessige behov innenfor området som pr. i dag er mindre definert eller ukjent. 
  • Avklare framtidig behov for atkomst og parkering, herunder plass for å bringe og hente barn i barnehagen. 
  • Avklare framtidig standard for Thorsheimveien, herunder behov for eventuelt fortau og mindre trasejusteringer. 

 

Planstatus.

Planområdet er avsatt som byggeområde for offentlig og privat tjenesteyting i kommunedelplan for Alvdal tettsted, vedtatt 29.09.2011. Det finnes ingen gjeldende reguleringsplaner for planområdet, dvs. at området er uregulert. 

Dagens funksjoner i planområdet. 

Funksjonene i planområdet er vist i skissa nedenfor og utdypet i påfølgende tekst: 

Figur 2: Oversikt over bygningene innenfor aktuelt planområde

 

Thorsheimveien 23 «Solgløtt» - Markert ‘Omsorgsboliger / hjemmebaserte tjenester’

10 leiligheter for beboere med funksjonshemming, vaktrom, kontor, fellesareal og treningsrom i første etasje (Tjenesten for funksjonshemmede – TFF). Kontorer, møterom, spiserom, kopirom, medisinrom for ansatte i TFF og også for hjemmetjenesten i annen etasje. 

Thorsheimveien 31 «Solbakken» - Markert ‘Omsorgsboliger’

8 omsorgsleiligheter, fellesareal og kontor. Her er det planer/tanker om å kunne benytte disse for boliger innen TFF og eventuelt ansattboliger.

Thorsheimveien 21, Solsida omsorgshjem – Markert ‘Sjukeheim’

Sykehjem med 27 sykehjemsplasser, både kort- og langtids, med rom for tilhørende tjenester.  Storkjøkken, kantine, vaskeri. Mellom Solsida, aldersboliger og TFF/hjemmebaserte tjenester er det anlagt sansehage og uteområde med seterstue som benyttes av alle brukere av tjenester i området og andre.

Doktorbakken 7, 9, 11, 13, 15 og 17, Øverbrenna 25, 27, 29 og 31: 

10 leiligheter omsorgsboliger uten bemanning; «aldersboliger». 

Doktorbakken 12 – ‘Gamle sykestua’

Gamle sykestua med fløy med boligdel. Dagsenter i deler av bygget, utleiebolig, rom leies ut til fotoklubb, atelier og musikkøving.

Thorsheimveien 1, Øwretun barnehage: 

Småbarnsavdeling i «nybygget» i nord, gamle doktorboligen påbygget rundt 1990 som huser storbarnsavdelinger i sør. Her pågår sak om oppgraderinger for å tilfredsstille innemiljø, behov for nytt bygg på sikt. Barnehagen har et grøntområde i nordøstre del av området, tilrettelagt med gapahuk. 

Bilde 1: Thorsheimveien fra innkjøring til sjukeheimen, retning vestover.

 

Hovedtema for planarbeidet. 

Atkomst- og trafikkløsning. 

Det vil bli et hovedtema i planarbeidet å avklare framtidige avkjørsler til området når det gjelder antall, plassering og utforming, herunder ny og forbedret trafikkløsning for levering og henting av barn ved Øvretun barnehage. Thorsheimveien og krysset med fv.2222 må reguleres til en standard som er nødvendig for å ta opp i seg en framtidig, økt trafikkmengde ut fra vedtatt arealbruk (nye bolig- og hytteområder øst for planområdet). 

Bilde 2: Thorsheimveien på strekningen forbi Øwretun barnehage, retning vestover.

 

Bilde 3: Krysset Thorsheimveien x fv.2222 (Brandvålsveien), retning mot sør med Øwretun barnehage i bakgrunnen.

 

Framtidig bygningsbehov: 

Det er pr. i dag et kjent behov for 16 nye omsorgsleiligheter, organisert i et felles bygg med felles kjøkken og stue / oppholdsareal. Boligene er beregnet på beboere med stort hjelpebehov. God tilgjengelighet og gjerne innendørs forbindelse til Solsida Sjukeheim er ønskelig med tanke på å kunne benytte vaskeri og få levert mat fra Sjukeheimen. Aktuell plassering av leilighetsbygget er vest for sjukeheimen, ned mot den gamle sykestua. Atkomst og parkering må organiseres og utformes slik at dette bygningsbehovet kan imøtekommes. 

Videre er det ulike ønsker og behov for nordfløy ved Solsida, herunder å legge til rette for lege, fysio- og ergoterapi, frisør, samt dagsenter. 

 

Bilde 4: Doktorbakken, fra nedsiden av sjukeheimen, mot vest. Aldersboligene til venstre og den gamle sjukestua til høyre.

 

Bilde 5: Thorsheimveien 23 «Solgløtt» til venstre og Thorsheimveien 31 «Solbakken til høyre». Retning mot sørvest.

 

Reguleringsformål.

På lengre sikt er det framtidige bygningsbehovet ikke kjent. Det er derfor ønske om en plan som gir størst mulig fleksibilitet med tanke på framtidige endringsbehov i den østre delen av planområdet som omfatter omsorgstjenester og aldersboliger, for eksempel kombinert formål bolig / tjenesteyting (1803). For barnehageområdet i vest er aktuelt formål offentlig eller privat tjenesteyting – barnehage (1161).

Øvre rammer for bebyggelse. 

Det må i planforslaget settes en øvre ramme for framtidig bebyggelse, i form av bestemmelser om byggehøyder, krav til bygningsutforming og utnyttingsgrad. 

Planforslaget utarbeides som kommunalt forslag til detaljreguleringsplan. 

Planarbeidet er vurdert i forhold til plan- og bygningslovens (pbl.) §§ 4-1 og 4-2, samt Forskrift og konsekvensutredninger (2017). Det er kommunens vurdering at planarbeidet ikke vil utløse krav om planprogram etter pbl. § 4-1 eller konsekvensutredningsplikt i henhold til §4-2 og konsekvensutredningsforskriften. Planens virkninger for miljø og samfunn vil bli gjort rede for i planbeskrivelsen, jf. plan- og bygningslovens § 4-2. 

Innspill og merknader til det varslede planarbeidet sendes til Alvdal/Tynset kommuner, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset, eller til   

postmottak@alvdal.kommune.no

Plandokumenter er lagt ut på kommunens Servicetorg, Gjelen 3, 2560 Alvdal og på kommunens internettsider: alvdal.kommune.no.  Oppstartsvarselet vil publiseres på kommunens hjemmesider, samt annonseres i Arbeidets rett.

Frist for innspill og merknader til oppstartsvarselet er fredag 15.12.2023.

 

Fastsettelse av planprogram for detaljregulering for Tronfjellveien

Formannskapet i Alvdal kommune vedtok i møte 09.11.23, sak 42/23, å fastsette planprogram for Detaljregulerings for Tronfjellveien, Plan Id 202202, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn:

Avdal kommune ønsker å utarbeide en detaljreguleringsplan for Tronfjellveien, med bakgrunn i at det har blitt gjort utbedringer av vei etter flom, uten at dette ble omsøkt. Reguleringen er kommet i stand for å rydde i disse forholdene, samt følge opp overordnet målsetning om Tronfjell som satsingsområde for utbygging og reiseliv.

Dokumenter i saken: 

Saksfremlegg Planprogram - Detaljregulering Tronfjellveien (PDF, 80 kB)

Planprogram datert 26.10.23 (PDF, 10 MB)

Samlede merknader (PDF, 4 MB)