Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Plan til høring og offentlig ettersyn - Alvdal Skurlag, Plan-ID 202002.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Alvdal skurlag, plan-ID 202002, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Formannskapet, 10.03.2022, sak 7/22. 
Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet.  

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videre utvikling for Alvdal Skurlag AS i samråd med naboeiendommene, samt å rydde opp i eiendomsstruktur og grenser. Alvdal Skurlag har behov for mer lagringsplass, og gjenværende landbrukseiendom øst i området har behov for å utvide sitt gardstun for å bygge ny driftsbygning.  

Planlagte reguleringsformål er industri, og landbruksformål. 

Alvdal Skurlag har vokst de senere årene, og har behov for mer lagringsplass. Bedriften ligger inneklemt mellom Rv. 3 i nord, og jernbanen i sørvest, og har hatt problemer med å utvide området sitt. Nå er en av naboene interessert i å selge et areal med fulldyrket jord til skurlaget. Samtidig ønsker den naboeiendommen med fortsatt aktiv landbruksdrift å bytte areal, slik at eierne får bygd nytt fjøs nær boligen. Det betyr at dette arealet tilbakeføres fra industri til landbruksformål, noe som er en «vinn-vinn-situasjon» for begge parter.  

Ev. tilleggsutredninger før sluttbehandling må bekostes av forslagsstiller. 

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her:  

Følg lenkene under for å lese høringsdokumentene

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicetorg.  

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tynset kommune, Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset, eller postmottak@tynset.kommune.no,  innen innen 6. mai 2022. 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø, Alvdal kommune - Høring av forslag til planprogram

Alvdal kommune har en gjeldende kulturminneplan vedtatt i 2017. Det er nå behov for rullering av denne, noe som er iht gjeldende plans handlingsprogram med anslått rullering i 2021.

Merknader/innspill til planoppstart og/eller planprogram sendes elektronisk til aor@feste.no, eller ved brev til Feste NordØst as v/Anja Ø. Ryen, Postboks 33, 2541 Tolga.

Frist for merknader/innspill er 06. april 2022.

Høring - innføring av fem dagers skoleuke for alle

* Høringsfristen er utvidet til 8. mars *

Etter ønske fra kommunestyret er det utarbeidet et høringsnotat som gjør rede for ulike sider ved å innføre fem dagers skoleuke for alle. 

Notatet konkluderer med at fem dagers skoleuke er ønskelig, og ber om innspill til forslaget. 

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@alvdal.kommune.no, og fristen er 8. mars 2022.

Følg denne lenken for å lese høringsnotatet (PDF, 478 kB)

 

Høring - planprogram til kommunedelplan for klima og energi

Alvdal kommune har sammen med 5 andre kommuner i Fjellregionen vedtatt å starte arbeidet med en felles kommunedelplan for klima og energi. Planprogrammet som legger rammene for videre arbeid, er lagt ut på høring, slik at du kan komme med dine innspill. 
 
Følg denne lenken for å se planprogrammet (PDF, 2 MB), og send dine innspill til postmottak@alvdal.kommune.no innen 15.mars. 
 
Hvis du vil vite mer om prosjektet, eller ønsker at noe fra prosjektet deltar på et møte for å informere om planarbeidet, ta kontakt med prosjektleder hanne.maageng.olsen@rendalen.kommune.no

 

Kunngjøringer

Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend - orientering om status for planarbeidet

Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend - orientering om status for planarbeidet

Historikk

Sjulhusvangen grunneierlag har i lang tid arbeidet for å få på plass en detaljreguleringsplan på Sjulhusvangen. Planen var ute til høring og offentlig ettersyn i fjor høst, og det kom tre innsigelser til planen fra Statsforvalteren i Innlandet, datert 18.november 2021. Disse innsigelsene ble så forsøkt løst gjennom dialog og endringer av planforslaget.   

Kommunestyret i Alvdal sluttbehandler planen to ganger. I det første møtet vedtar Kommunestyret ei innstilling til seg selv, for endelig behandling i neste møte.  

Innsigelser og nye innspill

Første gangs sluttbehandling ble foretatt i sak 3/22, den 27. januar 2022.  Da vedtok Kommunestyret å sende det endrede planforslaget over til Statsforvalteren for å få løst innsigelsene i forkant av endelig behandling i neste møte. Statsforvalteren godtok i brev datert 15. mars 2022 de endringene som var gjort i planforslaget, og presiserte at hensynssone Damanlegg H190 må fjernes fra plankartet inntil det er stadfestet ved botanisering av den aktuelle myra ikke er ei viktig rikmyr som ikke bør demmes ned.   

Mellom første- og andregangs sluttbehandling kom det også et nytt innspill fra grunneierne som de ønsket skulle tas opp på nytt: 

  • Utvidelse av BYA fra 150m2 til 180m2.  
  • Hensynssone H190 Damanlegg tas inn igjen.  

Ny høringsrunde

Utvidelse av BYA fra 150 til 180 m2 BYA ble tatt opp med Statsforvalteren, som påpekt at en slik endring bør ut på ny høring for å avklare virkningen av denne økningen. Det bebygde arealet vil øke, og påvirke både omgivelsene visuelt, og også bidra til økt terrengbearbeiding og avrenning fra området.  

Når det gjelder hensynssonen H190 Damanlegg ble denne presisert ved kommunestyrets behandling, den 24.03.2022, sak nr. 24/22: 

Vedtak i Kommunestyret 24.03.2022:  

Med forbehold om Statsforvalterens godkjenning av løst innsigelse, innstiller Kommunestyret følgende til endelig behandling av planforslaget:  

Med hjemmel i pbl. § 12-12 vedtar Kommunestyret Detaljreguleringsplanen for Sjulhusvangen hyttegrend, Plan-ID 201503, med følgende plandokumenter:  

  • Plankart, datert 17.01.2021,  
  • Planbestemmelser, datert 17.01.2021,  
  • Planbeskrivelse, datert 17.01.2021,  
  • ROS-analyse, datert 14.01.2021,  

med følgende endringer;  

1. Utvidelse av BYA fra 150m2 til 180m2.

2. Hensynssone H190 Damanlegg tas inn igjen.

Forslaget til løsning av innsigelsen fra Statsforvalteren i Innlandet sendes Statsforvalteren før endelig behandling i kommunestyret. 

3. Planen sendes på ny begrenset høring.  

Planarbeidet stilles i bero i påvente av kartlegging av myrområdet

Kommunestyret vedtak innebærer at planforslaget må ut på ny høring.  

Høring og offentlig ettersyn vil ikke kunne skje før den naturfaglige kartleggingen av damområdet i myra, slik at det bekjentgjøres hva som er kartlagt, og hvilke konsekvenser dette får for sluttbehandling av planen.  

Den videre behandling av planarbeidet stilles i bero inntil en tilfredsstillende kartlegging av myrområdet foreligger.  

Dette til orientering.  

Hilde Aanes 

avd.ingeniør