Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Plan til høring og offentlig ettersyn - Alvdal sentrum, Steia vest, Plan-ID 201205- del 3 Utsatt frist til 3. april

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Alvdal sentrum, Steia - vest ut til høring og offentlig ettersyn etter 3.gangs behandling i Formannskapet, 23.01.2020, sak 1/20.

  • Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling av Steia som handelssentrum. Steia skal styrkes gjennom handel, service, boområder og fritidsaktiviteter. Det historiske, moderne og funksjonelle skal kombineres slik at bygdesenteret blir attraktivt og komplementært sett i en regional sammenheng.

Det er gjort endringer i plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse for å imøtekomme innsigelser og merknader etter forrige høring og offentlig ettersyn.

Vedtak i Formannskapet 23.01.2020:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Detaljregulering for Alvdal sentrum Steia, vest, Plan-ID 201205 del 3 ut til ny høring med tilhørende dokumenter:

Det tas inn et område til offentlig fri parkering i nedre Kvennbekkdalen.

1. Plankart datert 10.01.20.

2. Reguleringsbestemmelser, datert 14.01.20.

3. Planbeskrivelse, datert 15.01.20

4. ROS-analyse, før-situasjon 15.04.19

5. ROS-analyse, etter-situasjon 15.01.20

6. Samlet uttalelser ved høring og offentlig ettersyn

7. Brev fra SVV, heving av innsigelse, datert 14.10.19.

8. Brev fra BaneNOR, heving av innsigelse, datert 15.11.19.

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her: Særutskrift sak 12/924, F-skapssak 1/20. (PDF, 578 kB)

Som følge av vedtak om at det skal tas inn et område til offentlig fri parkering i nedre Kvennbekkdalen er plankartet og bestemmelsene justert etter møtet, og datert 27.01.20. 

De endrede dokumentene kan leses her:

 

De øvrige plandokumentene kan leses her:

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicetorg.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tynset kommune, Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset, innen 16. mars. Utsatt frist til 3. april 2020

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet nedenfor:

Klikk for stort bilde 

Høring - Boligsosial handlingsplan

Etter kommunestyrets vedtak 27. februar 2020 legges forslag til boligsosial handlingsplan ut på høring i fire uker. 

Høringsfrist er 3. april 2020.

Følg lenkene under for å se dokumentene.

 

Kunngjøringer

Varsel om oppstart - Kommunal Planstrategi 2020-2023 Alvdal kommune

Alle kommuner skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Formannskapet i Alvdal kommune vedtok å starte arbeidet med Kommunal Planstrategi for perioden 2020-2023 i møte 23.01.2020, sak 03/20.

Følg denne lenken for å lese saksframlegget og behandlingen i formannskapet (PDF, 628 kB)

Innspill til kommunal planstrategi i Alvdal kommune sendes til Enhet for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no, innen 02.03.2020. 

Varsel om vedtak av planprogram - Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend

Iht. plan- og bygningslovens § 4-1 varsles det om vedtak av planprogram for detaljregulering av Sjulhusvangen hyttegrend, plan ID 201503.

Planprogrammet ble vedtatt av formannskapet i Alvdal kommune den 23.01.2020.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av et hytteområde ved Sjulhusvangen. Det skal tilrettelegges for fritidsbebyggelse av høy standard, med innlagt strøm, fiber, vann og avløp. Fritidsbebyggelsen skal tilpasses landskapet og samtidig skjerme eksisterende seterlandskap på Sjulhusvangen. Det skal også reguleres areal til fritidsformål som muliggjør utvikling av friluftsinteresser i området, herunder areal til gapahuk og bade / -fiskedam m.mv. Et viktig prinsipp vil være å sikre allmenne ferdselsårer som skiløyper, turveier og stier.  

Planområdet ligger 3,5 km øst for Alvdal sentrum, Steia, på østkjølen mot Tylldalen.  

Arealet omfatter totalt 849 dekar, og det foreslås regulert inntil 140 hytter i området

 

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet nedenfor:

Klikk for stort bilde 

Planforslaget er i tråd med hovedtrekk og rammer i godkjent arealdel til kommuneplan, og gjennom krav til behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger vil en sikre en bærekraftig behandling av området.

Vedtak om Planprogram kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn, merknader, m.v. Planprogram med formannskapets vedtak er tilgjengelig på Servicetorget.

Følg denne lenken for å lese vedtatt planprogram (PDF, 2 MB)