Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia vest - Høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok Formannskapet 06.06.19  å sende detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia vest, Plan-ID 201205-del 3, på høring og offentlig ettersyn.

Frist for tilbakemelding er 26. juli 2019.

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her: Samlet saksframstilling (PDF, 839 kB)

Vedtak i Formannskapet 06.06.2019:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 fremmer Formannskapet Detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia vest, Plan-ID 201205-del 3, og vedtar å legge den ut til høring og offentlig ettersyn med følgende dokumenter:

 

2. Reguleringsbestemmelser, datert 14.06.19.  (PDF, 927 kB)

3. Planbeskrivelse, datert 28.05.19. (PDF, 4 MB)

4. ROS-analyse nåsituasjon, datert 28.05.19 (PDF, 249 kB)

5. Rosanalyse etter regulering (PDF, 295 kB)

6. Mulighetsstudie, Alvdal, Steia –Steimosletta, datert 17.11.17. (PDF, 20 MB)

7. Illustrasjon Kostnadsvurdering av mulighetsstudie i Kvernbekkdalen, datert 10.05.19 (PDF, 5 MB)

Plandokumentene er tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicetorg og på kommunens hjemmeside www.alvdal.kommune.no frem til 26.07.19.

 

 

 

Høring- Navnesak for bruksnavnet Nyset med flere.

I forbindelse med tildeling av adressetilleggsnavn i Alvdal kommune har Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene reist navnesak for bruksnavnet Nyset m. fler.

For mer bakgrunnsinformasjon, klikk her (DOCX, 14 kB)

For liste over bruksnavn/stedsnavn som er opp til navnesak, klikk her (PDF, 81 kB)

Høringsfrist den 03.01.2020. Høringsuttalelser rettes til Tynset kommune postmottak@tynset.kommune.no 

Kunngjøringer

Kunngjøring- Endelig vedtatt reguleringsendring for Gaiagrenda

Formannskapet vedtok den 19.09.19, i sak 45/19, Reguleringsendring for Gaiagrenda, plan-ID 201401_01.

Formålet med reguleringen er å omregulere vei i henhold til dagens situasjon, og endre bestemmelsene slik at de åpner for utbygging av en utleiehytte til på det utvidede arealet BUH1.

Dokumenter i saken kan leses her:

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.

Klagen skal sendes til: 

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no innen 30.10.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­

Offentlig ettersyn - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 legges med dette ut for offentlig ettersyn.

Frist for uttalelser er 18. desember 2019 klokka 1200.

Budsjettforslaget kan du lese ved å følge denne lenken. (PDF, 654 kB)

Rådmannens notat til formannskapets innstilling kan du lese ved å følge denne lenken (PDF, 37 kB)