Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Høring - Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Etter formannskapets behandling 2. desember legger kommunedirektøren med dette budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 ut til offentlig høring. Du kan lese dokumentene her:

Frist for innspill er 16. desember 2021

Detaljreguleringsplan for Paureng næringsområde - Plan til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok formannskapet i Alvdal, den 09.09.2021 i sak 63/21 å legge Detaljreguleringsplan for Paureng næringsområde, Plan-id 202001 ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å stadfeste dagens situasjon for Paureng næringsområde.

Planområdet er på ca. 194 daa, og ligger langs Rv. 3, ca. 6 km nord for Alvdal sentrum, Steia. 

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her: 
Særutskrift Formannskapssak 63/21 (PDF, 813 kB)

Plandokumentene kan leses her:
Plankart, datert 30.08.2021. (PDF, 3 MB)
Planbestemmelser, datert 30.08.2021. (PDF, 2 MB)
Planbeskrivelse, datert 30.08.2021. (PDF, 2 MB)
Konsekvensutredning, datert 30.08.2021. (PDF, 3 MB)
Landbruksfaglig vurdering, datert 01.09.2021 (PDF, 229 kB)
Landbruksfaglig vurdering, skisse, datert 01.09.2021. (PDF, 4 MB)
Delingsvedtak 1, 2016. (PDF, 405 kB)
Delingsvedtak 2, 2016. (PDF, 404 kB)
ROS-analyse, datert 30.08.2021.  (PDF, 2 MB)
Skredfarevurdering, NGI, 11.03.2021. (PDF, 7 MB)
Overvannsrapport, Norconsult, 2017. (PDF, 2 MB)
Trafikkanalyse Espeland, 04.08.2021. (PDF, 175 kB)
Trafikkanalyse, PBG, 13.08.2021. (PDF, 2 MB)


Andre dokumenter i saken:
07.12.2020  Planprogram, 12.02.2021  (PDF, 5 MB)
21.06.18 Kommuneplanens samfunnsdel, mot 2030. (PDF, 4 MB) 
26.10.17 Strategisk næringsplan Alvdal kommune. (PDF, 4 MB)
19.12.19 Strategisk næringsplan, tiltaksdel 2020 (PDF, 2 MB)

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no

Fristen for innspill er 27.10.2021

Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend - plan til høring og offentlig ettersyn

OBS! Ny frist for å sende inn merknader til reguleringsarbeidet er 22.09.2021.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok formannskapet i Alvdal, den 10.06.2021, sak 49/21, å legge detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend plan-ID 201503, ut til høring og offentlig ettersyn.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et høystandard hytteområde med 120 hytter. 
Planområdet ligger 3,5 km fra Alvdal sentrum, Steia, på Østkjølen mot Tylldalen. Området er på ca. 900 daa, og fremgår av kartutsnittet nedenfor:

 Vedtak i Formannskapet 10.06.2021: 

 1. Formannskapet fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
 2. Tiltakshaver må selv bekoste eventuelle krav om tilleggsutredninger, før sluttbehandling av planforslaget. 
 3. Det må utarbeides rekkefølgebestemmelser for utbygging av området i samarbeid med Alvdal kommune. 
 4. Forslag til veinavn; Heimåsveien, Mellommyrveien, Kvernveien. 

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til: postmottak@tynset.kommune.no, eller Tynset kommune, enhet for plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, innen 22.09.2021.

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her: Særutskrift sak 14/596, F-sak 49/21 (PDF, 5 MB)

1. Plankart (PDF, 2 MB), datert 26.05.2021.
2. Reguleringsbestemmelser (PDF, 2 MB), datert 26.05.2021.
3. Planbeskrivelse (PDF, 7 MB), datert 28.05.2021. 
4. ROS-analyse (PDF, 4 MB), 20.05.2021.
5. Plankart med veilinjer (PDF, 2 MB) 26.05.2021
6. Svar på interpellasjon fra Alvdal høyre (PDF, 384 kB), v/ ordfører. Kommunestyret, 27.04.2021.
7. Samlet saksfremstilling, prinsippsak (PDF, 969 kB), Kommunestyret, Sak 28/17, 27.04.2017
8. Samlet saksfremstilling, prinsippsak VA (PDF, 399 kB), Kommunestyret, Sak 66/19, 24.10.2019.
9. Status for behandling av detaljreguleringsplanen for Sjulhusvangen hytteområde (PDF, 172 kB), datert  
    29.07.2020, rådmannens orientering til kommunestyret. 
10. Avklaring mot NVE og statsforvalteren (PDF, 117 kB), datert 06.05.2021
11. Uttalelser fra varsel om oppstart / høring av planprogram: 

Reguleringsplan for elva Folla, Neslund - Enga: Oppstart av plan og høring av planprogram

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 vedtok formannskapet i Alvdal, den 20.05.2021 i sak 32/21, å varsle oppstart av Områderegulering for Folla, Neslund - Enga, plan-ID 202005, samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og høring.

Planområdets avgrensning fremgår av kartutsnittet og er på ca. 2449 daa. Planen følger Follavassdraget fra Neslund og til Enga. Dette inkluderer også samløpet mellom Folla og Glomma. Deler av planen vil ligge kant i kant med eksisterende planavgrensninger i Alvdal sentrum, samt langs fv. 29.


 

Alvdal kommune ønsker å utarbeide en områdereguleringsplan for Folla, Neslund - Enga.

Hensikten med planen er å beskytte samfunnskritiske funksjoner gjennom masseforvaltning og annen flomsikring, samt ivareta elvesandjegeren. Planen skal også inkludere tidligere plan for Gulløymoen vannverk.

Dokumenter:

 1. Særutskrift (PDF, 3 MB)
 2. Planprogram (PDF, 3 MB)

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Grunnet korona vil ikke dokumentene bli lagt ut for gjennomsyn på kommunens servicetorg. Du kan også be om å få dem tilsendt.

Frist for innspill til plan og planprogram er 16.07.21

Når planforslag er ferdig utarbeidet, blir dette lagt ut til ny høring og offentlig ettersyn før det gjøres endelig vedtak. Dette innebærer at det blir gitt ny mulighet for å fremme merknader senere i planprosessen.

Kunngjøringer

Kunngjøring - endelig vedtatt reguleringsplan for Steimosletta

I medhold av Kommunaldepartementets vedtak, datert 18.06.2021, vedtok Kommunestyret i Alvdal 25.11.2021 Detaljreguleringsplan for Steimosletta, Plan-ID 201804.
Formålet med planen er å åpne for detaljvarehandel, samt å oppdatere planen i samsvar med dagens bruk. 

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her: 

Du kan be om å få se dokumentene i Alvdal kommunes servicekontor. 

Endring etter forenklet prosess av planbestemmelser for detaljregulering for Gaiagrenda

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtok formannskapet i Alvdal, den 20.05.21 Reguleringsendring etter forenklet prosess av detaljregulering for Gaiagrenda, plan-ID 201401 og 201401_01.

Formålet med reguleringsendringen er å kunne gi mulighet for anvendelse av Gaias modulbaserte byggesystem, utarbeidet etter at opprinnelige planbestemmelser ble fastsatt. Bruk av modulbasert byggesystem åpner for mer rasjonelle og bærekraftige byggeprosesser. Dette fører til endringer av høyder og utnyttelsesgrad i bestemmelsene.

Planens avgrensning fremgår av kartutsnittet og er på ca. 211 daa. Gaiagrenda Alvdal (Follheim) ligger ca. 11 km. nordvest for Alvdal sentrum, nord for Fv. 29 og elva Folla.

Dokumenter:

 1. Særutskrift (PDF, 767 kB)
 2. Planbestemmelser (PDF, 668 kB)

Grunnet korona vil ikke dokumentene bli lagt ut for gjennomsyn på kommunens servicetorg. Du kan også be om å få dem tilsendt.

Klage:

Formannskapets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune v/ Plan, byggesak og geodata innen 25.06.21 Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15- 3.

Melding om fastsatt planprogram - Paureng næringsområde

Detaljregulering for Paureng næringsområde, Plan-ID 202001

I henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 har Alvdal kommune, formannskapet, fastsatt  planprogram for Paureng næringsområde, Plan-ID 202001, datert 12.02.2021.

Planprogrammet ble vedtatt den 11.03.2021, sak 14/21.

Følg denne lenken for å lese samlet saksframstilling (PDF, 439 kB)

Følg denne lenken for å lese planprogrammet (PDF, 5 MB)

Formålet med planarbeidet er å regulere området til arealkrevende og transportavhengige næringer, verksted, opphogging av kjøretøy, inklusive lagring av skrapjern og landbruk.  

 • Planområdet ligger ved Paureng, ca 4 km nord for Alvdal sentrum.
 • Planområdet er på ca 233 da, og framgår av kartutsnittet under.
 • Det er ønskelig å utvide dagens næringsareal med ca. 25 dekar nordover.

Vedtak om planprogram kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn, merknader, m.v.