Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Høring og offentlig ettersyn- budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024
Paureng industriområde - varsel om oppstart og høring av planprogram

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 vedtok formannskapet i Alvdal, den 19.11.2020 i sak 68/20 oppstart av arbeidet med detaljregulering av Paureng industriområde, plan-ID 202001, i Alvdal.  Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av Pbl. § 4-1, og Forskrift om konsekvensutredninger § 8.

Reguleringsformålet samsvarer ikke med arealbruken LNF som er fastsatt i gjeldende kommuneplan. Planen utløser krav til planprogram og konsekvensutredning.

Planområdet er på ca 233 daa og fremgår av kartutsnittet under.

Klikk for stort bilde

Området ligger ca. ligger ca. 4 km nord for Alvdal sentrum langs Rv. 3.

Reguleringsplanen strekker seg over en ca. 450 m lang strekning. 

Formålet med planarbeidet er regulere området til arealkrevende og transportavhengige næringer, verksted, opphogging av kjøretøy, inklusive lagring av skrapjern.  

Kommunens saksframlegg og vedtak kan leses her (PDF, 5 MB)

Forslag til planprogram kan leses her (PDF, 5 MB)

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicetorg.

Merknader til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no

Fristen for innspill er 15.01.2021

Høring - ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Gjeldende forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Alvdal ble vedtatt av kommunestyret 21.12.2006.

Fra 2012 er kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Bakgrunnen for utarbeidelse av ny forskrift er en utforming i tråd med gjeldende regelverk, og at kommunen ønsker en mer rettferdig fordeling av gebyrene.

Fra møtet i Formannskapet den 10.09.2020, saksnr 55/20, underrettes det om at det er fattet
følgende vedtak;

Alvdal kommune, Formannskapet, legger forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyr ut på
høring med frist for uttalelse 20.11.2020.

Høringssvar sendes postmottak@alvdal.kommune innen kl.15.30 fredag 20.11.2020.
Spørsmål kan rettes til Sigrun Hafsten sigrun.hafsten@alvdal.kommune.no

 

Kunngjøringer

Kunngjøring - endelig vedtak av detaljregulering for Steia vest

Alvdal sentrum, Steia – vest, Plan-ID 201205- del 3

Fra møtet i Kommunestyret den 28.05.2020, sak nr 45/20 underrettes det om at det er fattet følgende vedtak.

  1. Detaljregulering for Alvdal sentrum, Steia – vest, plan-id 201205-del 3, med tilhørende plandokumenter vedtas:
    1. Plankart datert 05.05.20. (PDF, 5 MB)
    2. Reguleringsbestemmelser, datert 05.05.20. (PDF, 682 kB)
    3. Planbeskrivelse, datert 05.05.2020 (PDF, 3 MB)
    4. ROS-analyse, før-situasjon 15.04.19 (PDF, 365 kB)
  1. Reguleringsplan R1, Område vest for jernbanelinjen i Alvdal sentrum vedtatt 04.11.1971. som blir berørt av ny detaljregulering for Alvdal sentrum, Steia – vest, plan-id 201205-del 3 inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling av Steia som handelssentrum. Steia skal styrkes gjennom handel, service, boområder og fritidsaktiviteter. Det historiske, moderne og funksjonelle skal kombineres slik at bygdesenteret blir attraktivt og komplementært sett i en regional sammenheng.

Kommunens saksframlegg og vedtak i Kommunestyret kan leses her:

Særutskrift sak 12/924, K-sak 45/20. (PDF, 993 kB)

Planområdet er vist på flyfotoet nedenfor:

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicetorg.

Det er klageadgang på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.

Eventuell klage sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Varsel om vedtak av planprogram - Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend

Iht. plan- og bygningslovens § 4-1 varsles det om vedtak av planprogram for detaljregulering av Sjulhusvangen hyttegrend, plan ID 201503.

Planprogrammet ble vedtatt av formannskapet i Alvdal kommune den 23.01.2020.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av et hytteområde ved Sjulhusvangen. Det skal tilrettelegges for fritidsbebyggelse av høy standard, med innlagt strøm, fiber, vann og avløp. Fritidsbebyggelsen skal tilpasses landskapet og samtidig skjerme eksisterende seterlandskap på Sjulhusvangen. Det skal også reguleres areal til fritidsformål som muliggjør utvikling av friluftsinteresser i området, herunder areal til gapahuk og bade / -fiskedam m.mv. Et viktig prinsipp vil være å sikre allmenne ferdselsårer som skiløyper, turveier og stier.  

Planområdet ligger 3,5 km øst for Alvdal sentrum, Steia, på østkjølen mot Tylldalen.  

Arealet omfatter totalt 849 dekar, og det foreslås regulert inntil 140 hytter i området

 

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet nedenfor:

Klikk for stort bilde 

Planforslaget er i tråd med hovedtrekk og rammer i godkjent arealdel til kommuneplan, og gjennom krav til behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger vil en sikre en bærekraftig behandling av området.

Vedtak om Planprogram kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn, merknader, m.v. Planprogram med formannskapets vedtak er tilgjengelig på Servicetorget.

Følg denne lenken for å lese vedtatt planprogram (PDF, 2 MB)