Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Høring - ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Gjeldende forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Alvdal ble vedtatt av kommunestyret 21.12.2006.

Fra 2012 er kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Bakgrunnen for utarbeidelse av ny forskrift er en utforming i tråd med gjeldende regelverk, og at kommunen ønsker en mer rettferdig fordeling av gebyrene.

Fra møtet i Formannskapet den 10.09.2020, saksnr 55/20, underrettes det om at det er fattet
følgende vedtak;

Alvdal kommune, Formannskapet, legger forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyr ut på
høring med frist for uttalelse 20.11.2020.

Høringssvar sendes postmottak@alvdal.kommune innen kl.15.30 fredag 20.11.2020.
Spørsmål kan rettes til Sigrun Hafsten sigrun.hafsten@alvdal.kommune.no

 

Høring - oppvekstplan 2020-20204 for Alvdal kommune

Kommunestyret vedtok i møte den 24. september, møtesak 93/20, å legge oppvekstplan 2020-20204 ut på høring. 

Kommunestyrets vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar å legge «Oppvekstplan 2020 – 2024, en strategisk plan for Alvdal kommune» ut på høring, med følgende endringer;
 2. Side 5, i kapitel 1 «Barn og unge skal få en oppvekst som gir god psykisk og fysisk helse» bakes inn viktigheten av fysisk helse.
 3. I felles kjøreregler for barn, unge og voksne i Alvdal, justeres 5. kulepunkt slik: «Vi framsnakker andre, roser hverandre og er stolte over det vi får til.»
 4. Høringsfrist settes til 16. oktober.

En oppvekstplan er først og fremst tenkt som et redskap for kommunen selv for å sikre at barn og unge i Alvdal skal få en så god oppvekst som mulig. Kommunens arbeid med barn og unges oppvekst er et viktig arbeid både for barn og unges hverdag her og nå, men også med tanke på samfunn og framtid. Det er et ønske om å få med alle som tar del i barn og unges oppvekst i Alvdal, ikke minst barn og unge selv.

Oppvekstplanen er en overordnet og strategisk plan som skal vise retning for hele oppvekstsektoren i Alvdal kommune. Det ble tidlig i arbeidet bestemt at dette skal være en plan der det var et stort fokus på prosessen i planarbeidet, og at det var ønskelig med bred medvirkning. Det vises i planen til hvem som har medvirket.

Planen legges med dette ut på høring, med høringsfrist 16. oktober. 

Høringssvar kan sendes til postmottak@alvdal.kommune.no

Spørsmål om planen kan rettes til janne.kjeldsen@alvdal.kommune.no

Kunngjøringer

Kunngjøring - endelig vedtak av detaljregulering for Steia vest

Alvdal sentrum, Steia – vest, Plan-ID 201205- del 3

Fra møtet i Kommunestyret den 28.05.2020, sak nr 45/20 underrettes det om at det er fattet følgende vedtak.

 1. Detaljregulering for Alvdal sentrum, Steia – vest, plan-id 201205-del 3, med tilhørende plandokumenter vedtas:
  1. Plankart datert 05.05.20. (PDF, 5 MB)
  2. Reguleringsbestemmelser, datert 05.05.20. (PDF, 682 kB)
  3. Planbeskrivelse, datert 05.05.2020 (PDF, 3 MB)
  4. ROS-analyse, før-situasjon 15.04.19 (PDF, 365 kB)
 1. Reguleringsplan R1, Område vest for jernbanelinjen i Alvdal sentrum vedtatt 04.11.1971. som blir berørt av ny detaljregulering for Alvdal sentrum, Steia – vest, plan-id 201205-del 3 inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling av Steia som handelssentrum. Steia skal styrkes gjennom handel, service, boområder og fritidsaktiviteter. Det historiske, moderne og funksjonelle skal kombineres slik at bygdesenteret blir attraktivt og komplementært sett i en regional sammenheng.

Kommunens saksframlegg og vedtak i Kommunestyret kan leses her:

Særutskrift sak 12/924, K-sak 45/20. (PDF, 993 kB)

Planområdet er vist på flyfotoet nedenfor:

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicetorg.

Det er klageadgang på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.

Eventuell klage sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Varsel om vedtak av planprogram - Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend

Iht. plan- og bygningslovens § 4-1 varsles det om vedtak av planprogram for detaljregulering av Sjulhusvangen hyttegrend, plan ID 201503.

Planprogrammet ble vedtatt av formannskapet i Alvdal kommune den 23.01.2020.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av et hytteområde ved Sjulhusvangen. Det skal tilrettelegges for fritidsbebyggelse av høy standard, med innlagt strøm, fiber, vann og avløp. Fritidsbebyggelsen skal tilpasses landskapet og samtidig skjerme eksisterende seterlandskap på Sjulhusvangen. Det skal også reguleres areal til fritidsformål som muliggjør utvikling av friluftsinteresser i området, herunder areal til gapahuk og bade / -fiskedam m.mv. Et viktig prinsipp vil være å sikre allmenne ferdselsårer som skiløyper, turveier og stier.  

Planområdet ligger 3,5 km øst for Alvdal sentrum, Steia, på østkjølen mot Tylldalen.  

Arealet omfatter totalt 849 dekar, og det foreslås regulert inntil 140 hytter i området

 

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet nedenfor:

Klikk for stort bilde 

Planforslaget er i tråd med hovedtrekk og rammer i godkjent arealdel til kommuneplan, og gjennom krav til behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger vil en sikre en bærekraftig behandling av området.

Vedtak om Planprogram kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn, merknader, m.v. Planprogram med formannskapets vedtak er tilgjengelig på Servicetorget.

Følg denne lenken for å lese vedtatt planprogram (PDF, 2 MB)