Kunngjøringer og høringer

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Alvdal Kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høringer

Høring: Formannskapets forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Formannskapets forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 er nå lagt ut på høring.

Her kan du lese forslaget:    https://pub.framsikt.net/2023/alvdal/bm-2023-bud_23_26_formannskap/

Kommunestyret skal behandle budsjettforslaget torsdag den 15. desember 2022.

Frist for høringsinnspill er tirsdag den 13. desember 2022 kl. 12.
Høringsinnspill sendes til postmottak@alvdal.kommune.no. Merk gjerne med “Høringsinnspill til budsjett og økonomiplan”. Høringsinnspill kan også sendes via post eller leveres på kommunehuset.

Høring - Planprogram Tronfjellveien plan-ID 202202

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9, vedtok formannskapet den 06.10.2022, å varsle oppstart av Detaljregulering av Tronfjellveien, plan-ID 202202.

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av Pbl. § 4-1, og Forskrift om konsekvensutredninger § 8.

Formål

Med bakgrunn i at det har blitt gjort utbedringer av veien etter flom, uten at dette ble omsøkt. Er reguleringen kommet i stand for å rydde i disse forholdene, samt følge opp overordnet målsetning om Tronfjell som satsingsområde for utbygging og reiseliv.

Plandokumenter

Alvdal kommune har utarbeidet forslag til planprogram. Planprogrammet legger føringer for planprosessen. Det omtales blant annet hvilke vurderinger som vi ser for oss skal gjøres, og hvordan dette tenkes gjennomført. Det vil bli brukt ekstern konsulenttjeneste for vurdering av behov for tiltak på veien.

Veistykket som ligger i Tynset kommune forutsetter interkommunalt plansamarbeid, og vil bli varslet separat avhengig av vedtak etter behandling av formannskap i Tynset kommune.

Det er ønskelig med innspill både til planprogrammet og til forslag til detaljregulering.

Planprogrammet skal vedtas politisk, før det utarbeides et planforslag som så vil sendes ut på høring, og det vil da være mulig å komme med innspill til forslaget før planen skal vedtas.

Innspill som har betydning for planarbeidet, eller planprogrammet, sendes til postmottak@tynset.kommune.noeller Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset.

Frist for innspill til planen eller planprogrammet er 07.12.2022.

Fristen for innspill er 07.12.2022

Når planforslag er ferdig utarbeidet, blir dette lagt ut til ny høring og offentlig ettersyn før det gjøres endelig vedtak. Dette innebærer at det blir gitt ny mulighet for å fremme merknader senere i planprosessen.

 

Høring: Plan for idrett og fysisk aktivitet 2023-2027

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2023 - 2027 legges med dette ut på høring, med høringsfrist 11. november. 

Høringen gjelder både hele planen, som nå rulleres etter 4 år, og handlingsplanen for anlegg (tabell 5.1) som rulleres årlig og danner grunnlag for tildeling av spillemidler.

Du kan lese forslaget til plan ved å følge denne lenken: Plan for idrett og fysisk aktivitet 2023-2027 (PDF, 2 MB)

Følg denne lenken for å lese samlet saksframstilling fra kommunestyrets behandling. (PDF, 201 kB) (NB! Fristen er utsatt i forhold til kommunestyrets vedtak. Ny frist er 11. november) 

Kunngjøringer

Konkurransegrunnlag for veterinærvakt for Alvdal og Folldal kommuner 2023 - 2025

Her er konkurransegrunnlag for veterinærvakt for Alvdal og Folldal kommuner for perioden 01.01.2023* til 31.12.2025 (*Startdato for avtalene avklares ved tidspunkt for inngåelse).

Les hele dokumentet ved å følge denne lenken.  (PDF, 413 kB)

Kunngjøring: Varsel om oppstart og høring av planprogram Tronfjellveien

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9, vedtok formannskapet den 06.10.2022, å varsle oppstart av Detaljregulering av Tronfjellveien, plan-ID 202202.

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av Pbl. § 4-1, og Forskrift om konsekvensutredninger § 8.

Formål

Med bakgrunn i at det har blitt gjort utbedringer av veien etter flom, uten at dette ble omsøkt. Er reguleringen kommet i stand for å rydde i disse forholdene, samt følge opp overordnet målsetning om Tronfjell som satsingsområde for utbygging og reiseliv.

 

Plandokumenter

Alvdal kommune har utarbeidet forslag til planprogram. Planprogrammet legger føringer for planprosessen. Det omtales blant annet hvilke vurderinger som vi ser for oss skal gjøres, og hvordan dette tenkes gjennomført. Det vil bli brukt ekstern konsulenttjeneste for vurdering av behov for tiltak på veien.

Veistykket som ligger i Tynset kommune forutsetter interkommunalt plansamarbeid, og vil bli varslet separat avhengig av vedtak etter behandling av formannskap i Tynset kommune.

Det er ønskelig med innspill både til planprogrammet og til forslag til detaljregulering.

Planprogrammet skal vedtas politisk, før det utarbeides et planforslag som så vil sendes ut på høring, og det vil da være mulig å komme med innspill til forslaget før planen skal vedtas.

Innspill som har betydning for planarbeidet, eller planprogrammet, sendes til

postmottak@tynset.kommune.no

eller Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset.

Frist for innspill til planen eller planprogrammet er 07.12.2022.

Fristen for innspill er 07.12.2022

Når planforslag er ferdig utarbeidet, blir dette lagt ut til ny høring og offentlig ettersyn før det gjøres endelig vedtak. Dette innebærer at det blir gitt ny mulighet for å fremme merknader senere i planprosessen.

Kunngjøring: Varsel om oppstart -Detaljregulering av Paureng-Søberg næringsområde. Plan-ID 202001

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9, vedtok formannskapet den 18.08.2022, å varsle

oppstart av Detaljregulering av Paureng-Søberg næringsområde, plan-ID 202001.

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av Pbl. § 4-1, og

Forskrift om konsekvensutredninger § 6.

Formål

Formålet med planen er å tilrettelegge for næringsvirksomhet i kommunen.

Plandokumenter

Alvdal kommune har utarbeidet forslag til planprogram. Planprogrammet legger føringer for

planprosessen. Det omtales blant annet hvilke vurderinger som vi ser for oss skal gjøres, og

hvordan dette tenkes gjennomført. Det planlegges brukt konsulent på planarbeidet.

Det er ønskelig med innspill både til planprogrammet og til forslag til detaljregulering.

Planprogrammet skal vedtas politisk, før det utarbeides et planforslag som så vil sendes ut på

høring, og det vil da være mulig å komme med innspill til forslaget før planen skal vedtas.

Innspill som har betydning for planarbeidet, eller planprogrammet, sendes til

postmottak@tynset.kommune.no

eller

Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset.

Frist for innspill til planen eller planprogrammet er 21.10.2022.

Fristen for innspill er 21.10.2022

Når planforslag er ferdig utarbeidet, blir dette lagt ut til ny høring og offentlig ettersyn før det gjøres endelig vedtak. Dette innebærer at det blir gitt ny mulighet for å fremme merknader senere i planprosessen.

 

Kunngjøring: Endelig vedtatt detaljreguleringsplan for Alvdal Skurlag

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Alvdal 01.09.22 Detaljreguleringsplan for Alvdal skurlag, plan-ID 202002.
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for videre utvikling for Alvdal Skurlag AS i samråd med naboeiendommene, samt å rydde opp i eiendomsstruktur og grenser. 

Plandokumenter

Kommunens saksframlegg, vedtak og relevante vedlegg kan du lese ved å følge disse lenkene:  

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicekontor. 

Klage:

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune v/ Plan, byggesak og geodata innen 28.09.22. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15- 3. Klagen skal sendes til: 

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 28.09.22.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Statsforvalteren som er klageinstans, for endelig avgjørelse.

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for rv. 3 Nesteby bru med tilstøtende områder

Statens vegvesen skal i samarbeid med Alvdal kommune og felles plan- og byggesaksenhet i Tynset kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for rv. 3 Nesteby bru. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for å skifte ut brua. Planen blir en detaljreguleringsplan og vil være i samsvar med overordnet plan. Det vesentligste av planen vil gjelde naboer i den midlertidige anleggsperioden, jordbruk, vannhåndtering og jernbaneinteresser.

Med dette varsler vi om oppstart av planarbeid i samsvar med plan- og bygningsloven § 12- 8. Planen vil bli utarbeidet etter § 12-3 og § 3-7.

Synspunkter og innspill

Vi ber om synspunkter og innspill til oppstartmeldingen. Disse sendes til oss skriftlig enten på epost til firmapost@vegvesen.no eller med vanlig post til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Frist er satt til 30. august.

Om tiltaket

Nesteby bru er en del av rv. 3 og går over Rørosbanen like nordvest for Alvdal skurlag, ca 1,5 km sør for Alvdal sentrum.

Statens vegvesen ønsker å skifte ut brua og utvikle den til å tilfredsstille dagens krav. Dagens bru sto ferdig i 1969. Den krever nå et økende vedlikehold for å opprettholde fremkommelighet og driftsstabilitet. Vegbredden på brua er en del smalere enn standardkravet på 9 m. Vedlikeholdstiltak i 2022 vil snevre inn brua ytterligere. Når brua skal
skiftes ut vil den bli planlagt for 100 års levetid. Rørosbanen kan komme til å bli utviklet i løpet av den tiden og brua må derfor ha større fri høyde under. Ny bru blir da liggende høyere og blir bredere. Den kan også bli lengre avhengig av hvilket brukonsept vi velger å gå for. I hver retning bort fra brua må vegområdet utvides litt. I byggeperioden må vi ha riggområder, midlertidig veg og midlertidig bru for rv. 3 ved dagens bru. Det krever bruk av naboers grunn.

Tiltaket har ikke en egen bevilgning i Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Tiltaket står på marginallisten i Statens vegvesens Gjennomføringsplan for første seksårsperiode i NTP. Vi vil allikevel utarbeide en reguleringsplan nå. Da vil plangrunnlaget være klart dersom Statens vegvesens handlingsrom tillater igangsetting eller at bruas tilstand blir kritisk. 

Hva skjer videre – Informasjon og medvirkning 

Vi ønsker åpenhet og medvirkning for alle som er berørt. 

Vårt arbeid med planforslaget setter i gang etter sommerferien. Undervegs i arbeidet vurderer vi om det vil være behov for åpne informasjonsmøter og åpne kontordager slik at berørte kan ta opp spørsmål, si sin mening, bli lyttet til og vurdert. 

Når planforslaget er gjort ferdig blir forslaget tatt opp som sak i formannskapet. Deretter blir
planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. Dette blir annonsert i aviser og
ved oppslag.

Etter offentlig ettersyn blir uttalelsene og merknadene behandlet av oss, og deretter tatt opp som sak i formannskapet. Når forslaget til detaljreguleringsplanen er klart blir planen tatt opp som sak i kommunestyret for vedtak.

Alle vedtak undervegs er enkeltvedtak og kan derfor påklages. En egen nettside for prosjektet er opprettet der vi vil dele informasjon. https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv3nestebybru/

Ikke krav om konsekvensutredning

I samråd med plan- og byggesaksenheten i kommunen er det vurdert at planen ikke er utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredning. Virkningene av planforslaget vil bli belyst i planbeskrivelsen.

Grunnerverv

Bygging av prosjektet kan kreve erverv av grunn. Det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv. Grunnerverv vil være en del av et senere byggeprosjekt og ikke en del av dette reguleringsplanprosjektet. Informasjon om grunnerverv finnes her:
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Avstaelse+av+eiendom

Innmålinger og grunnundersøkelser

I arbeidet med reguleringsplanen kan det måtte gjøres innmålinger av vegen og sideterrenget. Det kan også måtte gjøres geologiske og geotekniske undersøkelser. Ved behov for grunnundersøkelser på naboeiendommer vil de berørte få eget varsel om dette.

Private kabler, ledninger, rør eller andre anlegg

Vi trenger å få oversikt over alle installasjoner i grunnen i tiltaksområdet. Vi innhenter data fra sentrale ledningseiere. Vi oppfordrer grunneiere og andre som har installasjoner i grunnen i området om å sende dokumentasjonen til oss eller ta det med på et åpent møte.

Videreformidling av informasjon til leietakere

Grunneiere og rettighetshavere bes om å videreformidle dette varselet til leietakere på sin eiendom.

Spørsmål

Spørsmål kan stilles på e-post asgeir.skymoen@vegvesen.no eller telefon 90873317.

Med hilsen
Asgeir Skymoen