Skjenkebevillinger, salgs- og serveringsbevillinger

Aktuelle lenker

Alminnelig skjenke- og serveringsbevilling

Alminnelig skjenkebevilling

Fast (alminnelig) skjenkebevilling tildeles også av kommunen (v/Servicekontoret) etter bestemmelser i Alkoholloven.

Serveringssteder som skal ha skjenkebevilling må normalt også ha serveringsbevilling. Alvdal har vedtatt en Rusmiddelpolitisk handlingsplan som blant annet forbyr skjenking av alkohol etter kl. 01:00. 

Bevillingen gjelder for 4 år om gangen.

Skjenkestedet må ha en godkjent styrer og en stedfortreder som begge har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven.

Søknad eller spørsmål rettes til Alvdal kommune.

Serveringsbevilling

Serveringsbevillinger tildeles av kommunen (v/Servicekontoret) i henhold til Lov om serveringsbevillinger.

Alle etablissementer som serverer mat for spising på stedet mot betaling må ha serveringsbevilling.

Unntak gjelder dersom inntekten går til ideelle lag og foreninger, eller dersom betalingen ikke regnes som næringsinntekt.

Serveringsbevillingen er ikke tidsbegrenset, men inndras automatisk hvis serveringsstedet har vært uvirksomt i mer enn ett år.

Serveringsstedet må ha en godkjent styrer som har avlagt etablererprøve.

Spørsmål og søknad rettes til Alvdal kommune.

Følg denne lenken for å se søknadsskjema for serveringsbevilling

 

Skjenkebevilling for enkeltanledning og ambulerende skjenkebevilling

Skjenkebevilling for enkeltanledning og ambulerende skjenkebevilling tildeles for enkeltanledninger hvor det skal skjenkes alkohol mot betaling.

Alvdal kommune stiller ikke krav til at styrer for slik bevilling må ha avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven , men kommunen har i Alkoholpolitisk Handlingsplan bestemt at man skal følge vilkåret i Alkoholloven § 3-2 som sier: De som i praksis skal skjenke, skal ha gjennomgått E-læringskurset «Ansvarlig Vertskap». «Ansvarlig Vertskap» er en del av ansvarlig alkoholhåndtering, og handler om å bidra til et trygt og hyggelig uteliv ved ikke å skjenke mindreårige eller åpenbart påvirkede gjester. Det nettbaserte kurset, vil gi kunnskap om regelverk og 13 situasjonshåndtering som kan være nyttig for den som skal jobbe med skjenking. 

Ved offentlig arrangement der det er søkt om skjenkebevilling enkeltanledning for alkoholgruppe 1 og 2 , tillates ungdom fylt 15 år. Barn under 15 år slippes kun inn i følge med foresatte, jf. kommunens Politivedtekter § 7-3. Ved søknad om gruppe 1, 2, og 3 gjelder aldersgrense 20 år. Legitimasjonsplikt.  Øvrig informasjon om krav til søknad om enkeltanledning kan du se ved å lese pkt 6,5 i Alkoholpolitisk Handlingsplan. Alkoholpolitisk Handlingplan (PDF, 3 MB)

Lukkede selskaper hvor det ikke kreves betaling for drikken (brylluper, fødselsdager osv.) krever ikke bevilling selv om de arrangeres i offentlige lokaler (grendehus o.l.).

Ved arrangement som ikke har skjenkebevilling, men som er tilgjengelig for allmennheten (gjelder også påmeldingsfester), skal Politiet informeres, jf. kommunens Politivedtekter § 7-1 og § 7-2

Følg denne lenken for å se søknadsskjema

 

Salgsbevilling

Butikker og utsalgssteder som ønsker å selge øl (i gruppe 1 med inntil 4,5 volumprosent alkohol) må ha salgsbevilling fra kommunen, jf. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Bevillingen gjelder for 4 år om gangen. Kommunestyret har besluttet at eksisterende salgsbevillinger ikke skal opphøre, men gjelde videre utover 4 år, uten ny søknad. For mer informasjon se Alkoholpolitisk handlingsplan. 

Utsalgsstedet må ha en godkjent styrer og en stedfortreder som begge har avlagt kunnskapsprøve om alkoholloven. 

Spørsmål og søknad rettes til Alvdal kommune.

Følg denne lenken for å se søknadsskjema for salgsbevilling

 

Kunnskapsprøven

Skal du ha daglig ansvar for salg eller skjenking av alkohol, må du avlegge en kunnskapsprøve i alkoholloven. Både styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven før virksomheten kan få alkoholbevilling. Blir du ansatt som styrer eller stedfortreder i en virksomhet som allerede har bevilling, må du bestå kunnskapsprøven før du begynner i stillingen.

Det er forskjellig prøve for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. Du må bestå prøven for den bevillingstype som virksomheten søker eller har for å kunne godkjennes som styrer eller stedfortreder.

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en nettbasert flervalgsprøve som du tar i kommunens lokaler. Prøven består av 30 spørsmål. Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer hvorav ett er riktig. For å bestå prøven må du svare riktig på minst 24 av spørsmålene. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. Det er ikke tillatt med andre hjelpemidler enn ordbok.

Målgruppe

Styrer og stedfortreder i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling for alkohol.

Har du tilknytning til en virksomhet med statlig skjenkebevilling (skip, tog, fly, forsvarets befalsmesser), kontakter du Fylkesmannen for å avlegge kunnskapsprøven.

Vilkår

Når du skal avlegge prøven, må du ha med:

  • legitimasjon
  • kvittering for betalt gebyr

Du må ha fylt 20 år for å bli godkjent som styrer eller stedfortreder og ha uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og bestemmelser i andre lover som har sammenheng med alkohollovens formål.

Beslektede tjenester

Det koster kr 400,- å ta kunnskapsprøven. Du må betale gebyret før du går opp til prøven. Består du ikke prøven, må du betale nytt gebyr for ny prøve.

Lover

Følg denne lenken til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk kap. 5 (Kunnskapsprøve)

Følg denne lenken til Alkoholloven § 1-7c (Styrer og stedfortreder)

Veiledning

Du avlegger kunnskapsprøven i den kommunen der salgs- eller serveringsvirksomheten ligger.

Du skaffer deg nødvendig kunnskap ved å lese loven med tilhørende forskrift:

Prøve for skjenkebevilling - du må ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriftens kapittel 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14. Videre bør du ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Prøve for salgsbevilling - du må ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriftens kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Videre bør du ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Saksbehandling

Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at du har meldt deg opp. Når du har bestått kunnskapsprøven, utsteder kommunen et bevis. Dette er dokumentasjon på at du har kunnskap om alkohollovgivningen som er nødvendig for å ha daglig ansvar for salg eller skjenking av alkohol. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Klage

Du har ingen klagemulighet, men du kan ta prøven på nytt dersom du ikke består. Du må betale nytt gebyr for å avlegge ny prøve.

Annen informasjon

Du finner informasjon om kunnskapsprøven på Helsedirektoratets temaside

Etablererprøven

Etablererprøven skal sikre at ansvarlige for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette etablererprøven.

Målgruppe

Daglig leder i virksomheter som har eller søker om serveringsbevilling.

Vilkår

For å få serveringsbevilling, må daglig leder av stedet ha bestått etablererprøven (dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven) og ha god vandel.

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Det avsettes 90 minutter til elektronisk besvarelse av prøven. I tillegg får kandidater som avleverer papirbasert prøve 10 minutter til å overføre svarene til kolonnene på forsiden av prøven.  For å få bestått prøve må minst 40 av 50 svar være riktige.

Lover

Følg denne lenken til Serveringsloven

Følg denne lenken til Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted

Veiledning

Etablererprøven avlegges i kommunen. Det kreves gyldig legitimasjon ved oppmøtet for å avlegge prøven.

Som hjelpemiddel er lovsamling (rene lov- og forskriftstekster) tillatt.

Opplysninger om kunnskapskrav og pris per prøve fås i kommunen. Avgiften betales i forkant og kvitteringen tas med på prøvedagen.

Følg denne lenken til Etablereropplæring

Saksbehandling

Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. Når du har bestått etablererprøven, utsteder kommunen bevis.

Klage

Det er ingen klagemulighet, men prøven kan tas om igjen.

Elæringskurs Ansvarlig Vertskap

Vilkår, jfr Alkoholloven § 3-2 :  De som i praksis skal skjenke, skal ha gjennomgått E-læringskurset «Ansvarlig Vertskap». «Ansvarlig Vertskap» er en del av ansvarlig alkoholhåndtering, og handler om å bidra til et trygt og hyggelig uteliv ved ikke å skjenke mindreårige eller åpenbart påvirkede gjester. Det nettbaserte kurset, vil gi kunnskap om regelverk og 13 situasjonshåndtering som kan være nyttig for den som skal jobbe med skjenking. Se lenke  www.helsedirektoratet.no Tilgangen til nettstedet koster kr 200,- pr bruker, kurset er tilgjengelig i 5 år og kan fornyes.  Kommunen er ansvarlig for å informere og veilede bevillingshavere om dette. Bevis for avlagt E-læringskurs må legges ved søknaden. 

Kontakt

Anette Søgaard Tustervatn
Servicemedarbeider
E-post
Telefon 62 48 90 00
Mobil 47 79 15 20

Åpningstider

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør:
Kommunedirektør

Webredaktør:
Erland Horten

Personvernombud:
Kjetil Brodal