Vedtekter SFO i Alvdal kommune

Enhver skolefritidsordning skal ha vedtekter (§ 13 -7 i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa).
Vedtektene skal gi foreldrene informasjon om viktige sider ved ordningen.

§ 1 Eierforhold og forvaltning  
Skolefritidsordningen eies og drives av Alvdal kommune. 
Skolefritidsordningen drives i samsvar med lover og forskrifter gitt av Kunnskapsdepartementet og kommunale vedtak. 
 
§ 2 Formål 
Skolefritidsordningen er et omsorgs-og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen, primært tilpasset barn i 1.-4. klasse. Innhold og virksomheter skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring. 
 
§ 3 Opptaksmyndighet 
Opptaket gjøres kjent på kommunens hjemmeside, ved oppslag på skolen og skolen informerer foresatte om skolefritidsordningen ved skolestart. Rektor Alvdal barneskole og daglig leder av skolefritidsordningen foretar opptaket. Avslag på søknad om plass gis rett til klage i henhold til forvaltningsloven § 29. 
 
§ 4 Opptakskriterier 
a) Barn med funksjonshemninger prioriteres, deretter barn fra 1.-4.klasse. 
b) Dersom det er kapasitet til å ta inn barn fra 5.-7 klasse, prioriteres de yngste av disse 
 
§ 5 Opptak og oppsigelse av plass 
- Opptaket gjelder for skoleåret. Det søkes på nytt for hvert skoleår. Det er også anledning til å ta inn barn i løpet av året, da med en beregnet saksbehandlingstid på to uker. 

- Det bestilles faste dager. Kun ved tilnærmet likt delt bosted, kan det bestilles ulik plass annenhver uke. 

- Oppsigelsestiden er 1 måned. Skriftlig oppsigelse sendes SFO/skolen. Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1. mai Dersom det skjer, må foreldrene betale ut skoleåret. 
- Enkeltdager kan kjøpes for kortere eller lengre perioder, dersom det er særlige grunner for det, og bemanningen tilsier det. 
- økning /endring av oppholdstid i løpet av skoleåret har en saksbehandlingstid på inntil 2 uker. 
 
§ 6 Foreldrebetaling/søskenmoderasjon 
- Det betales for opphold og kost i henhold til de betalingssatser og retningslinjer som til enhver tid er vedtatt av kommunestyret. 

Med flere barn i SFO betales det full pris for barnet som har den dyreste plassen og 30 % reduksjon for barn nr. 2. 
Ved 3. barn: 30 % reduksjon for barn med nest billigst tilbud og 50 % reduksjon for barn med billigst tilbud. Det ytes ikke søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltbolker eller enkeltdager. 

 

Redusert foreldrebetaling  

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling for husstander med dokumentert lav inntekt for elever på 1. til 4. trinn. 

12 timer gratis SFO 
I samsvar med lover og forskrifter gitt av Kunnskapsdepartementet er det innført gratis SFO 12 timer pr uke for 1. og 2. trinn. Fra 1. august  2024-2025 omfatter ordningen også 3. trinn. Det kan søkes om gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilt behov. Rektor Alvdal barneskole er behandlingsansvarlig.

 § 7 Oppholdstid og åpningstid
- Skolefritidsordningen følger skoleåret. I tillegg tilbys SFO i skolenes ferier slik: høst- og vinterferie, samt de fire første uker av skolens sommerferie. Det søkes spesielt om dette. Betaling for høst- og vinterferie er mellomlegget mellom dagspris og det man vanligvis betaler for disse dagene. Det må minimum være tre elever påmeldt pr dag i ferie – SFO for gjennomføring.
- Ingen barn skal ha en daglig oppholdstid i skole og skolefritidsordning på mer enn 9 timer til sammen.

Avhengig av behov holdes skolefritidsordningen åpen innenfor følgende tidsramme:

   Morgen Ettermiddag 
Mandag  kl.06.45 - 08:30   14:15 - 16:45 
Tirsdag  kl.06.45 - 08:30   14:15 - 16:45 
Onsdag * kl.06.45 – 16:45    
Torsdag  kl.06.45 - 08:30   12:45 - 16:45 
Fredag  kl.06.45 - 08:30   14:15 - 16:45 

  * onsdag full dag for 1. og 2. trinn, 3. og 4. trinn tilbys morgen- og ettermiddags-økt. 

  § 8 Administrasjon og ledelse 
- Skolefritidsordningen skal ha egen daglig leder. 
- Rektor Alvdal barneskole har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret. 
- Skolefritidsordningen skal ha eget styre bestående av daglig leder, rektor Alvdal barneskole og to foreldrerepresentanter med varamedlemmer. Én av foreldrerepresentantene kan møte i skolens samarbeidsutvalg med møte- og talerett. 
En foreldrerepresentant møter i foreldrearbeidsutvalget (FAU). Denne representanten velges blant foreldrene på SFO’s allmøte. 
 
§ 9 Bemanning  
- Skolefritidsordningen bemannes med én voksen pr ti barn uansett gruppestørrelse 
Med hensyn til barn med spesielle behov vil det etter sakkyndig vurdering tilsettes ekstra hjelp. Det kan gjøres unntak fra dette avhengig av elevtall – eller gruppe. Unntak gjøres etter avtale med rektor.
 
§ 10 Budsjett 
Budsjettet fastsettes i tråd med kommunestyrets vedtak.  
 
§ 11 Gyldighet 
Vedtektene er godkjent av kommunestyret i møte den 21.09.2023, møtesak 70/23

Kontakt

SFO Il tempo
Telefon 47 47 73 15