Vedtekter SFO

Enhver skolefritidsordning skal ha vedtekter (§ 13 -7 i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa).
Vedtektene skal gi foreldrene informasjon om viktige sider ved ordningen.

§ 1 Eierforhold og forvaltning
Skolefritidsordningen eies og drives av Alvdal kommune.
Skolefritidsordningen drives i samsvar med lover og forskrifter gitt av Kirke-forsknings-og utdanningsdepartementet og kommunale vedtak.

§ 2 Formål
Skolefritidsordningen er et omsorgs-og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen, primært tilpasset barn i 1.-4. klasse. Innhold og virksomheter skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring.

§ 3 Opptaksmyndighet
Opptaket gjøres kjent på kommunens hjemmeside, ved oppslag på skolene og skolene informerer foresatte om skolefritidsordningen ved skolestart. Assisterende rektor og daglig leder av skolefritidsordningen foretar opptaket etter innstilling fra daglig leder. Avslag på søknad om plass gis rett til klage i henhold til forvaltningsloven § 29.

§ 4 Opptakskriterier
a) Barn med funksjonshemninger prioriteres, deretter barn fra 1.-4.klasse.
b) Dersom det er kapasitet til å ta inn barn fra 5.-7 klasse, prioriteres de yngste av disse

§ 5 Opptaksperiode og oppsigelse av plassen
- Opptaket gjelder for skoleåret og det søkes på nytt for hvert skoleår. Det er også anledning til å ta inn barn i løpet av året.
- Oppsigelsestiden er 1 måned, og regnes fra den 1. i måneden. Skriftlig oppsigelse sendes daglig leder. Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1. mai Dersom det skjer, må foreldrene betale ut skoleåret.
- Dersom det er særlige grunner for det og bemanningen tilsier det, kan det taes inn ekstrabarn for kortere eller lengre perioder.
- økning av oppholdstid i løpet av skoleåret har en saksbehandlingstid på inntil 2 uker.

§ 6 Foreldrebetaling/søskenmoderasjon
- Det betales for opphold i henhold til de betalingssatsene og retningslinjene som til enhver tid er vedtatt av kommunestyret. Det betales for 10 mnd. september –juni.

Med flere barn i SFO betales det full pris for barnet som har den dyreste plassen og 30 % reduksjon for barn nr. 2.
Ved 3. barn: 30 % reduksjon for barn med nest billigst tilbud og 50 % reduksjon for barn med billigst tilbud. Det ytes ikke søskenmoderasjon ved kjøp av enkeltbolker eller enkeltdager.

§ 7 Oppholdstid og åpningstid
- Skolefritidsordningen følger skoleåret med unntak av skolenes høst- og vinterferie, og fire uker av skolens sommerferie.

- Ingen barn skal ha en daglig oppholdstid i skole og skolefritidsordning på mer enn 9 timer til sammen.
- Skolefritidsordningen holder åpen innenfor følgende tidsramme:

 

Åpningstider SFO
  Morgen Ettermiddag
Mandag 06.45 - 08.30 14.10 - 16.45
Tirsdag 06.45 - 08.30 14.10 - 16.45
Onsdag 06.45 - 16.45
Torsdag 06.45 - 08.30 12.45 - 16.45
Fredag 06.45 - 08.30 14.10 - 16.45

 

De som benytter høst- og vinterferie, betaler dagsats minus det oppholdet de har til vanlig. For SFO i sommerferien betales dagsats.
 

§ 8 Administrasjon og ledelse
- Skolefritidsordningen skal ha egen daglig leder.
- Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret, kan delegeres assisterende rektor.
- Skolefritidsordningen skal ha eget styre bestående av daglig leder, rektor/assisterende rektor og to foreldrerepresentanter med varamedlemmer. En av foreldrerepresentantene kan møte i skolens samarbeidsutvalg med møte- og talerett.
En foreldrerepresentant møter i foreldrearbeidsutvalget (FAU). Denne representanten velges blant foreldrene på SFO’s allmøte.

§ 9 Bemanning
- skolefritidsordningen bemannes med 1 voksne pr 10 barn uansett gruppestørrelse. Forhold til barn med spesielle behov vil det etter sakkyndig vurdering tilsettes ekstra hjelp.

Det kan gjøres unntak fra dette avhengig av elevtall – eller gruppe. Unntak gjøres etter avtale med enhetsleder.

§ 10 Budsjett
Budsjettet fastsettes av kommunestyret hvert år.

§ 11 Gyldighet
Vedtektene er godkjent av kommunestyret i møte 22.03.2018 sak 15/18

 
 

Kontakt

SFO Il tempo
Telefon 474 77 315