Detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend - orientering om status for planarbeidet

Historikk

Sjulhusvangen grunneierlag har i lang tid arbeidet for å få på plass en detaljreguleringsplan på Sjulhusvangen. Planen var ute til høring og offentlig ettersyn i fjor høst, og det kom tre innsigelser til planen fra Statsforvalteren i Innlandet, datert 18.november 2021. Disse innsigelsene ble så forsøkt løst gjennom dialog og endringer av planforslaget.   

Kommunestyret i Alvdal sluttbehandler planen to ganger. I det første møtet vedtar Kommunestyret ei innstilling til seg selv, for endelig behandling i neste møte.  

Innsigelser og nye innspill

Første gangs sluttbehandling ble foretatt i sak 3/22, den 27. januar 2022.  Da vedtok Kommunestyret å sende det endrede planforslaget over til Statsforvalteren for å få løst innsigelsene i forkant av endelig behandling i neste møte. Statsforvalteren godtok i brev datert 15. mars 2022 de endringene som var gjort i planforslaget, og presiserte at hensynssone Damanlegg H190 må fjernes fra plankartet inntil det er stadfestet ved botanisering av den aktuelle myra ikke er ei viktig rikmyr som ikke bør demmes ned.   

Mellom første- og andregangs sluttbehandling kom det også et nytt innspill fra grunneierne som de ønsket skulle tas opp på nytt: 

  • Utvidelse av BYA fra 150m2 til 180m2.  
  • Hensynssone H190 Damanlegg tas inn igjen.  

Ny høringsrunde

Utvidelse av BYA fra 150 til 180 m2 BYA ble tatt opp med Statsforvalteren, som påpekt at en slik endring bør ut på ny høring for å avklare virkningen av denne økningen. Det bebygde arealet vil øke, og påvirke både omgivelsene visuelt, og også bidra til økt terrengbearbeiding og avrenning fra området.  

Når det gjelder hensynssonen H190 Damanlegg ble denne presisert ved kommunestyrets behandling, den 24.03.2022, sak nr. 24/22: 

Vedtak i Kommunestyret 24.03.2022:  

Med forbehold om Statsforvalterens godkjenning av løst innsigelse, innstiller Kommunestyret følgende til endelig behandling av planforslaget:  

Med hjemmel i pbl. § 12-12 vedtar Kommunestyret Detaljreguleringsplanen for Sjulhusvangen hyttegrend, Plan-ID 201503, med følgende plandokumenter:  

  • Plankart, datert 17.01.2021,  
  • Planbestemmelser, datert 17.01.2021,  
  • Planbeskrivelse, datert 17.01.2021,  
  • ROS-analyse, datert 14.01.2021,  

med følgende endringer;  

1. Utvidelse av BYA fra 150m2 til 180m2.

2. Hensynssone H190 Damanlegg tas inn igjen.

Forslaget til løsning av innsigelsen fra Statsforvalteren i Innlandet sendes Statsforvalteren før endelig behandling i kommunestyret. 

3. Planen sendes på ny begrenset høring.  

Planarbeidet stilles i bero i påvente av kartlegging av myrområdet

Kommunestyret vedtak innebærer at planforslaget må ut på ny høring.  

Høring og offentlig ettersyn vil ikke kunne skje før den naturfaglige kartleggingen av damområdet i myra, slik at det bekjentgjøres hva som er kartlagt, og hvilke konsekvenser dette får for sluttbehandling av planen.  

Den videre behandling av planarbeidet stilles i bero inntil en tilfredsstillende kartlegging av myrområdet foreligger.  

Dette til orientering.  

Hilde Aanes 

avd.ingeniør