Aktuelt

Med bakgrunn i endret tjenestebehov i enheten Tjenesten for funksjonshemmede gjennomføres det nedbemanning tilsvarende 7,46 årsverk. Dette er av en slik mengde at det ikke lar seg gjennomføre ved naturlig avgang. Det er gjennomført en prosess med utvelgelse av ansatte som blir eller kan bli direkte berørt

Tømmekalender

FIAS lager ikke papirbasert tømmekalender for 2019. I stedet blir det digital tømmekalender tilpasset nett og mobil, som man kan velge å skrive ut på papir.

Den digitale tømmekalenderen er tilgjengelig på den nye hjemmesida til FIAS, www.fias.no

På www.fias.no kan man registrere adresse eller gårds- og bruksnummer. Da vises de to neste hentedagene for restavfall, papir og plast.

Man kan velge å skrive ut tømmeplanen for 2019 på papir. Man kan også oppgi mobilnummer, og få SMS varsel dagen før henting. Den tjenesten er gratis.

Ønsker du hjelp til utskrift av din tømmekalender kan du kontakte en gjenvinningsstasjon, eller kommunens servicetorg.

Julepapir

Sekker for innlevering av julepapir kjøres ikke ut til abonnentene i år, men slike sekker kan hentes hos kommunens servicetorg eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Sekkene er gratis.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.

Administrasjonen har lagt fram et budsjettforslag for 2019 og en økonomiplan for 2019 – 2026 til politisk behandling. Første behandling gjennomføres i formannskapet 15. november.

I Alvdal og Folldal veterinære vaktdistrikt kunngjøres konkurranse om to avtaler om veterinærvakt:

En midlertidig avtale fra 10.10.2018 til 01.05.2019 og

en avtale fra 10.10.2018 og ut gjeldende anbudsperiode til 31.08.2019.

Følg denne lenken for å lese mer.

Informasjon om siste frist-kampanje for tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner.

Fra midten av september gjennomfører Folkehelseinstituttet en ny informasjonskampanje som skal sikre at alle unge kvinner er orientert om tilbudet. Kampanjen vil også minne de som allerede har startet vaksinering, om å ta alle tre dosene for å oppnå best effekt. 

For å få gratis vaksine gjennom programmet må unge kvinner født 1991 eller senere, starte vaksinasjon (1. dose) senest i desember 2018 og den siste av de tre dosene må være tatt innen 1. juli 2019. 

Ta kontakt med helsestasjon på telefon 62489087.

 

Oppheving av «Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark» for kommunene i Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS.

Vedtak om totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark som også gjaldt faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill oppheves for kommuner i MHBR sitt området.

Det gjelder kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga.

Opphevelsen av totalforbud gjelder fra og med 13.august 2018.

I henhold til plan- og bygningslovens kap. 11 vedtok Alvdal kommunestyre den 21.06.18, sak 33/18 kommuneplanens samfunnsdel, mot 2030. 

Kommuneplanens visjon og verdier, mål, strategier og satsningsområder legges til grunn for virksomhetsplan, sektorplaner og andre kommunale planer.