Resultater fra elevundersøkelsen 2023

«Elevundersøkelsen» gjennomføres årlig for alle skoler i hele landet. I grove trekk kan en si at undersøkelsen vurderer ulike sider ved elevenes opplevelse av skolehverdagen. Det er elevene sjøl som spørres, og det gjøres en sammenligning mellom alle skolene vurdert opp mot landsgjennomsnittet.   

Resultatene for Alvdal foreligger nå, og sjøl om veldig mange ting er bra er det en bekymringsfull utvikling i Alvdal kommune og landet for øvrig når det gjelder antall elever som oppgir at de blir mobbet.  

Store variasjoner

Bildet er sammensatt. Samlet sett er det en økning i antall elever som oppgir at de blir mobbet, men samtidig ser vi på enkelte trinn en markant nedgang i antall elever som oppgir å bli mobbet. Det er også flere trinn som ligger godt under landsgjennomsnittet på mobbetall. 

Vi jobber med dette

Alvdal kommune tar sjølsagt disse resultatene fra undersøkelsen på største alvor.  

Så langt har skolene iverksatt flere tiltak for å undersøke elevenes læringsmiljø.  

 • Den ikke-anonyme undersøkelsen Spekter, og skjema som er utviklet ved den enkelte skole, benyttes i oppfølgingen av det enkelte trinnet.  
 • Det gjennomføres en rekke individuelle elev-/utviklingssamtaler. Det som avdekkes ved slike undersøkelser og samtaler følges opp i tråd med opplæringsloven §9A.  
 • Elevundersøkelsen vil bli tema i foreldremøter og FAU-møter snarlig.  
 • Vurdere å innhente ekstern kompetanse for å se på hvordan kommunen jobber med forebygging, kartlegging og oppfølging av elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.  

Foreløpige tilbakemeldinger på undersøkelser som er foretatt kan tyde på et lavere omfang av mobbing enn det resultatene i Elevundersøkelsen viser. Dette vil Alvdal kommune se nærmere på.  

Alvdal kommune kommer til å bestille Elevundersøkelsen til gjennomføring i løpet av våren 2024, for å kunne måle effekt av iverksatte tiltak.   

Vi må samarbeide med foresatte

Skolene har et særskilt ansvar i å følge med og følge opp det som kan være brudd på elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. For at skolene skal kunne bistå er det viktig at elever og foreldre/foresatte tar kontakt om det er ting som ikke er greit. Dette skjer via e-post, telefon eller aller helst ved oppmøte på skolene.  

Undersøkelsen handler om mer enn mobbing

Elevundersøkelsen tar også for seg følgende indikatorer:  

 • Trivsel  
 • Støtte fra lærer  
 • Støtte hjemmefra  
 • Vurdering for læring  
 • Læringskultur  
 • Mestring  
 • Motivasjon  
 • Elevdemokrati og medvirkning  
 • Felles regler  
 • Utdanning og yrkesveiledning (kun ungdomsskolen)  
 • Faglig utfordring  

Det er ingen store avvik mellom det elever i Alvdal kommune gir uttrykk for på disse indikatorene sammenlignet med landet for øvrig.   

Du kan lese mere om formålet med undersøkelsen ved å følge denne lenka:  https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/om-elevundersokelsen/  (trykk her) 

Resultatene fra undersøkelsen finner du her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/elevundersokelsen/ (trykk her)

Dette er elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en obligatorisk undersøkelse for alle landets elever på 7. og 10.trinn i grunnskolen. I Alvdal kommune har kommunestyret bestemt at undersøkelsen gjennomføres for alle fra 5. trinn til og med 10. trinn.  

Undersøkelsen er omfattende og dekker områder som trivsel, mobbing, miljø, motivasjon og støtte fra lærer. Undersøkelsen er et viktig verktøy for videreutvikling og kvalitetssikring av læringsmiljøet til elever i grunnskolen.  

Elevene skal ikke kunne identifiseres.  

Kravet til personvern gjør at det er svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar direkte eller indirekte.  

Oppfølging av resultater fra Elevundersøkelsen er en del av skolens plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk med elevenes skolemiljø etter opplæringsloven §9A-3 andre ledd.  

Mobbing er en økende trend

Fra utdanningsdirektoratet sin oppsummering på nasjonalt nivå 2023:  

«Etter flere år med relativt stabile tall i Elevundersøkelsen, ser vi de to siste årene en markant økning i andelen elever som opplever mobbing i grunnskolen. Økningen skjer på alle trinn. Vi ser også at færre elever er motiverte i sin skolehverdag.»  

Videre skriver Udir:  

«Likevel svarer de aller fleste elevene på 7. og 10.trinn at de har et godt læringsmiljø hvor de trives godt. Elevene svarer at de får støtte fra lærerne og hjemmet, får faglige utfordringer og opplever mestring.»