Tillitsreformen - tillitsbaserte arbeidsformer i skole og barnehage

Alvdal kommune ble, etter søknad, tildelt et tilskudd på 250 000 kr som skal stimulere barnehager og skoler til å prøve ut mer tillitsbaserte arbeidsformer i barnehager og skoler. Målet er at de ansatte kan utnytte sin kompetanse bedre gjennom mer faglig frihet og mer tid til barna og elevene.  

Tillitsreformen omfatter hele offentlig sektor. Reformen skal gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne, og til rett tid. For å få til dette må man øke tilliten, blant annet med mindre detaljstyring og en økning i handlingsrommet for de som jobber i førstelinjen.  

Vilkåret for å få dette tilskuddet er at kommunen ønsker å prøve ut mer tillitsbaserte arbeidsformer og gi mer faglig frihet til ansatte i barnehage og skole. Her kan en sette i gang ulike utprøvinger som er med på å øke det lokale handlingsrommet. Det kan også bidra til å bygge enda sterkere profesjonsfaglige fellesskap i barnehage og skole.  

Oppvekstsektoren i Alvdal kommune har landet på å gjennomføre et prosjekt i barnehagene. Det skal i en periode fra uke 14 kjøpes inn lunsj to dager i uka for å sikre uttak av plantid for pedagogene. I stedet for at pedagogene bruker tid til å lage mat til barna i barnehagen sikres de ved en slik ordning et rom for å ta ut plantiden sin. Plantiden er viktig for å kunne planlegge og legge til rette for gjennomføring av gode pedagogiske opplegg i barnehagene.  

Prosjektet har andre positive effekter ved seg ved at maten tilberedes ved produksjonskjøkkenet på Solsida og kjøres ut av Aktivitetssenteret. Dette er med på å utvide produksjonen ved kjøkkenet, samt gi Aktivitetssenteret enda en aktivitet de kan bidra inn i.