Tronveien - Informasjon fra ordfører

Tronveien har vært gjenstand for betydelig saksgang opp gjennom årene. Engasjementet i og rundt fjellveien og områdene rundt Tron er som kjent mange, og til tider noe sprikende. 

Flomskader

Veilegemet i det øvre partiet av Tron ble i stor grad ble vaska vekk i forbindelse med styrtnedbør i juli 2017. Etter flomskaden ble veien bygd opp og satt i stand på en slik måte at sannsynligheten for tilsvarende ødeleggelse skal være redusert, dette i tråd med føringer fra Landbruks- og Matdepartementet som forvalter naturskadeordningen.

Området som omtales som «Blåskarven» var det som ble hardest rammet, og det partiet som har gjennomgått høyest grad av oppgradering. Driftsårene etter har vist at det nye veilegemet har stått seg svært godt. 

Jordskiftesak

Da det har vært ulike oppfatninger om eierskap og rettigheter i veien, ble det i 2020 gjennomført en jordskiftesak der det ble avsagt dom og inngått avtale mellom de ulike rettmessige partene. Grunneierne i Tron eier grunnen veien går på og har en stedvarig rett til fritt å bruke veien for seg og sin husstand, med unntak av ervervsmessig kjøring.

Alvdal kommune har retten til å disponere grunnen til Tronfjellveien, og retten omfatter også rett til å foreta vedlikehold og mindre omlegginger samt ta masser over tregrensen til vedlikehold. Jan Inge Gjermundshaug har rett til å ha bom på Tronfjellveien, med bakgrunn i den inngåtte avtalen mellom kommunen og Gjermundshaug om drift og vedlikehold av veien.  

Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven

Gjenoppbygging og istandsetting av veien i etterkant av flomskaden i 2017 ble såpass omfattende at en i ettertid ser at tiltaket burde vært omsøkt. For å få dette i ordnede former ble det sist vinter søkt dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelser, for å få veien inn i kartet slik den framstår i dag.

Det er kommunen, jamfør jordskiftedommen, som eier av veien, som nå er ansvarlig for tiltaket. Formannskapet skal ta stilling til om saken kan og bør behandles som en dispensasjon fra gjeldende arealplan, eller om det skal startes opp utarbeidelse av en egen reguleringsplan.

Involverte parter er enige om at det mest hensiktsmessige for alle parter vil være at Tronfjellveien detaljreguleres til de ulike formålene i egen detaljreguleringsplan, dette er også i tråd med anbefalinger fra regionale myndigheter. En slik prosess vil fastslå både veistandard, bredde, m.m. i forhold til behovene, enten det gjelder landbruksinteressene eller de øvrige planmessige ambisjonene som kommunen har for utvikling og aktivitet i dette området.

Veiens bredde og beliggenhet i kartet er nøyaktig målt inn og det ble sommeren 2021 også gjort dronefilming av veilegemet, noe som vil lette mye av arbeidet videre inn i en detaljreguleringsplan. 

Behandles i formannskapet 23. juni

Kommunedirektøren har derfor i dag sendt ut saksdokumentene til neste ukes formannskapsmøte der det foreslås å starte arbeid med reguleringsplan snarlig i stedet for å gå veien om en dispensasjonsbehandling. Dette har både driftsansvarlig og grunneierne i samråd med kommunen sett nytten av å få på plass, da det vil sikre en varig avklaring for status og videre drift og vedlikehold av veien.

Dette til orientering.  Saksdokumentene finner dere på kommunens sider her: Møteplan 2022 - Alvdal kommune