Vi har hatt tilsyn - slik gikk det

Alvdal kommune har hatt tilsyn fra statsforvalteren i Innlandet. Tilsynet tok for seg kommunens arbeid med beredskap, med ekstra fokus på helseberedskap. Vi har nå mottatt en foreløpig rapport, som viser at vi gjør mye bra, men også at flere ting må forbedres. 

Målet med tilsynet

Statsforvalteren Innlandet hadde tilsyn hos Alvdal kommune i november 2023. 

Målet med tilsynet var å undersøke om Alvdal kommunes arbeid med kommunal beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap. 

Statsforvalteren avdekket 6 avvik under tilsynet i Alvdal kommune. (Du kan se en oversikt over de enkelte avvikene lengre ned i denne artikkelen)

Tilsyn har en viktig funksjon i offentlig forvaltning. Gjennom tilsyn blir kommunen sett i kortene, og får bekreftet hvor det kan finnes utfordringer og ting å jobbe videre med. 

Hva må vi gjøre? 

Det er ingen av de avvikene som er avdekket som kommer overraskende på kommunen. Avvikene dreier seg grovt sett om det samme: utdatert planverk, og mangel på dokumentasjon av arbeid som blir gjort med beredskap. 

Alvdal kommune er fullt klar over disse manglene, og vi tar på ingen måte lett på det. Vi jobber med å forbedre oss, og det arbeidet pågikk også før tilsynet. Og vil naturligvis fortsette. 

Målet er at alle forhold som medførte avvik ved dette tilsynet skal være forbedret til et tilfredsstillende nivå innen sommeren 2024. 

Vi legger også merke til at statsforvalteren mener at Alvdal kommune «fremstår som godt rustet til å håndtere kriser/ uønskede hendelser med dagens kriseledelse.» Det mener også vi. 

Per Arne Aaen, kommunedirektør

Disse avvikene fant statsforvalteren

Avvik 1

Alvdal kommunes risiko- og sårbarhetsanalyse etterlever ikke alle minimumskrav (forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 d jf. Sivilbeskyttelsesloven § 14).

Avvik 2

Alvdal kommune har ikke en plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet (forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3 a jf. Sivilbeskyttelsesloven § 14).

Avvik 3

Alvdal kommune har ikke et dokumentert system for opplæring (forskrift om kommunal beredskapsplikt § 7 andre ledd, jf. Sivilbeskyttelsesloven § 15).

Avvik 4 

Alvdal kommune har ikke gjennom ROS-analyse for helse- og omsorgstjenesten skaffet seg oversikt over hendelser som kan føre til ekstraordinær belastning for virksomheten, virksomhetens ansvarsområde og lokale forhold som innvirker på virksomhetens sårbarhet (forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv. § 3 jf. Helseberedskapsloven § 2-2).

Avvik 5

Alvdal kommune har ikke utarbeidet en helseberedskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de skal sørge for et tilbud av eller er ansvarlige for (forskrift om krav til beredskapsplanlegging §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jf. Helseberedskapsloven § 2-2, og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-2).

Avvik 6

Alvdal kommune har ikke utarbeidet en beredskapsplan for miljørettet helsevern og smittevern, som inneholder nødvendige tiltak for å forebygge, håndtere og begrense helsekonsekvenser ved en miljøhendelse som bygger på en gjennomført ROS-analyse av faktorer i miljøet, inkludert biologiske hendelser, som kan ha negativ innvirkning på befolkningens helse, som grunnlag for beredskapsplanleggingen (forskrift om miljørettet helsevern § 5 første ledd, jf. Folkehelseloven §§ 5 og 8. Smittevernloven §§ 7-1, 7-2).

Foreløpig rapport

Den foreløpige rapporten etter tilsynet kan du lese ved å følge denne lenka (PDF, 309 kB).