Næring

Næringslivet i Alvdal er preget av optimisme og utvikling. Det er bredt sammensatt med små og mellomstore bedrifter og flere store hjørnesteinsbedrifter. Landbruket er en stor og viktig næring i kommunen.

Stabil arbeidskraft, redusert arbeidsgiveravgift, tilgjengelige næringsarealer, god infrastruktur, tørt og stabilt klima er viktige forutsetninger for næringsliv og bedriftsetableringer. Kommunen har etterhvert en svært god infrastruktur i forhold til bredbåndsutbygging som det er satset tungt på de seneste åra, slik at her kan du jobbe fra egen bolig ut til hele verden. 

Kommunale tilskudd til arrangementsutvikling, enkeltarrangement, kulturtiltak og tilsvarende lyses ut en gang i året med søknadsfrist 1. februar. Våre næringsfond er ellers søkbare på den nasjonale portalen regionalutvikling.no

Muligheter i Alvdal - etablere, jobbe, bo

Alvdal kommune ønsker å være en god tilrettelegger for næringslivet. Vi etterstreber å være i forkant med nødvendig planarbeid og etablering av næringsarealer til ulike behov.

Kommunen har som overordnede mål i Kommuneplanens Samfunnsdel «Å finne det gode liv, og Bærekraft». Alvdal ønsker å være en god bokommune.

Kommunens apparat for næringsarbeid

Er du nysgjerrig på eller ønsker kontakt med kommunens næringsapparat - ta kontakt med servicetorget eller direkte til administrativ eller politisk ledelse.

Foruten næringslivsrådgiver er rådmann og ordførere aktive i kommunens næringsutviklingsarbeid. Næringsarbeidet inkluderer også flere fagområder hos kommunen, og med tidlig dialog vil vi kunne yte service og rådgivning som sikrer en god og ryddig prosess for både deg/dere som søkere og de av våre som skal delta i videre saksbehandling.

Kommunen har et dessuten et aktivt nettverk der vi avhengig av hver enkelt sak involverer fagmiljøer som Innovasjon NorgeKunnskapsparken AS og Rørosregionene Næringshage m.fl. I tillegg benyttes fagkompetanse fra flere aktører på vegne av kommunen ved oppfølging av eksisterende bedrifter og etablerere.

Noen flere nyttige lenker

Næring -gjeldende planer

Alvdal kommunes strategiske næringsplan viser politiske vedtatte satsningsområder det skal jobbes med, og hvilke strategier som skal brukes for å nå de målene som er vedtatt.

Det er utarbeidet en egen tiltaksdel som rulleres årlig som del av kommunens virksomhetsplan og årsbudsjett.

 

Kontakt

Ole Sylte Heggset
Kommunalsjef samfunn og utvikling
E-post
Mobil 90 92 92 30
Ivar Magnus Karlstad
Enhetsleder kultur og næring
E-post
Mobil 90 77 08 04
Mona Murud
Ordfører
E-post
Mobil 90 77 27 18
Per Arne Aaen
Kommunedirektør
E-post
Mobil 91 30 81 12