Næring

Næringslivet i Alvdal er preget av optimisme og utvikling. Det er bredt sammensatt med små og mellomstore bedrifter og flere store hjørnesteinsbedrifter. Landbruket er en stor og viktig næring i kommunen.

Stabil arbeidskraft, redusert arbeidsgiveravgift, tilgjengelige næringsarealer, god infrastruktur, tørt og stabilt klima er viktige forutsetninger for næringsliv og bedriftsetableringer.

Kommunale tilskudd til arrangementsutvikling, enkeltarrangement, kulturtiltak og tilsvarende lyses ut en gang i året med søknadsfrist 1. februar.

Næring

Muligheter i Alvdal - etablere, jobbe, bo

Alvdal kommune ønsker å være en god tilrettelegger for næringslivet. Vi etterstreber å være i forkant med nødvendig planarbeid og etablering av næringsarealer til ulike behov.

Kommunen har som overordnede mål i Kommuneplanens Samfunnsdel «Å finne det gode liv, og Bærekraft». Alvdal ønsker å være en god bokommune.

Reiseliv og turistinformasjon

Alvdal kommune satser på reiseliv og har flere fyrtårn som satsingsområder; Jutulhogget, Tronfjell og Kjell Aukrust`s verden.

Kommunen er medlem i Destinasjon Røros som gir næringslivet i Alvdal mulighet til å bruke de tjenester de tilbyr.

Turistinformasjon finner du på Aukrustsenteret.

Opplev Alvdal er en samfunnsportal for både tilreisende og fastboende.

Kommunens apparat for næringsarbeid

Dersom du er nysgjerrig på eller ønsker kontakt med kommunens næringsapparat kan du ta kontakt med servicetorget eller direkte til administrativ eller politisk ledelse.

Næringsarbeid er tverrfaglig og Alvdal kommune ønsker å bistå etablerere og næringsliv med kompetanse ut fra det behovet hver enkelt har. Dette innbefatter kommunes landbruksforvalting og plan- og byggesaksavdelingen.

Assisterende rådmann er saksbehandler på søknader til kommunalt næringsfond. Kommunen har et aktivt nettverk der Innovasjon Norge, Kunnskapsparken AS og Rørosregionene Næringshage inngår. I tillegg benyttes fagkompetanse fra flere aktører på vegne av kommunen ved oppfølging av eksisterende bedrifter og etablerere.

Noen flere nyttige lenker

Næring -gjeldende planer

Alvdal kommunes strategiske næringsplan viser politiske vedtatte satsningsområder det skal jobbes med, og hvilke strategier som skal brukes for å nå de målene som er vedtatt.

Det er utarbeidet en egen tiltaksdel som rulleres årlig som del av kommunens virksomhetsplan og årsbudsjett.

Kontakt

Per Arne Aaen
Rådmann
E-post
Mobil 913 08 112
Ole Sylte Heggset
Rådgiver
E-post
Telefon 62 48 90 60
Mobil 909 29 230
Mona Murud
Ordfører
E-post
Mobil 907 72 718