Eiendomsskatt

Alvdal kommune har siden 01.01.2014 skrevet ut eiendomsskatt i hele kommunen. Takster for eiendomsskatt skal gjelde i 10 år. Kommunestyret har bestemt at det skal være nye takser fra 01.01.2014. 

Ny alminnelige taksering for eiendomsskatt i Alvdal er derfor gjennomført og nye takster er vedtatt. Kommunestyret har fastsatt følgende promillesats for eiendomsskatten for 2024: skal beregnes med 2.0 promille av takstgrunnlaget for boliger og fritidsboliger og 7,0 promille for alle øvrige eiendommer.

Eiendomsskatteforvaltningen i Alvdal skjer ved kjøp av tjenester fra Tynset kommune. 

Nye takster for eiendomsskatt -2024

Alvdal kommune skal omtaksere alle typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3 A (faste eiendommer i hele kommunen), og § 8 A-3 (taksering hvert tiende år). Kommunen vil gjennomføre besiktigelse av eiendommene i 2023. Nye takster vil gjelde fra 1. januar 2024.

Befaring og besiktigelse av eiendommene vil i hovedsak foregå fra september og ut året. Det er sendt ut informasjon om dette til alle eiere av eiendom i Alvdal kommune. Du kan lese mer om nytakseringen videre i denne artikkelen. Det er også utarbeidet flere faktaark med relevant informasjon som du kan lese ved å følge disse lenkene: 

Faktaark nr 1  (PDF, 3 MB) 

Faktaark nr 2 (PDF, 2 MB)

Faktaark nr 3 (PDF, 2 MB)

Til deg som har eiendom i Alvdal

Denne informasjonen blir sendt til deg som står registrert som hjemmelshaver på eiendom i Alvdal kommune. I de tilfeller der det er flere hjemmelshavere på en eiendom, sender vi brosjyren til en av eierne. Den som får tilsendt brosjyren oppfordres til å orientere medeierne.

Eiendomsskatt og skatteberegning

Det er vanlig med en verdistigning siden forrige alminnelige taksering. Derfor må en også forvente en høyere verdi på eiendommen enn i 2014. Sakkyndig nemnd skal fastsette verdien (taksten), mens det er kommunestyret som skriver ut skatten. Eiendommens takst danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten som settes skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i Eiendomsskattelovens § 8 A-2:

«(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Kommunestyret fastsetter hvert  år, i forbindelse med behandlingen av budsjettet, hvilke eiendommer skatten skal skrives ut på, hvilke satser som skal gjelde og om bunnfradrag for boenheter skal benyttes.

Fritak

En del eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Dette følger av eiendomsskatteloven § 5. Det kan blant annet nevnes at kommunale eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Enkelte statlige eiendommer er også fritatt for eiendomsskatt. Videre kan kommunestyret velge å frita enkelte typer eiendommer etter eiendomsskatteloven § 7, for eksempel eiendommer som eies av veldedige organisasjoner eller lignende.

Taksering

Eiendomsskattetaksten skal bygge på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen. Faktaopplysninger om adresser, areal på bygninger og tomter hentes fra offentlige dataregistre, blant annet eiendomsregisteret Matrikkelen. I de tilfeller hvor vi mangler arealstørrelser på bygninger, hentes dette gjennom utvendig oppmåling ved besiktigelsen. Skjønnsmessige vurderinger tar opp både generelle forhold om eiendomsverdier og spesielle forhold som påvirker verdien. De spesielle forholdene fanges opp gjennom individuell besiktigelse av hver enkelt eiendom. Normalt vil dette være en utvendig besiktigelse.

Eiendommer som tidligere var verk og bruk  takseres nå som  næringseiendom. Det er derfor ikke lengre anledning til å taksere produksjonsutstyr og -installasjoner.

Retningslinjer for taksering

Alvdal kommune har valgt sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt. Det er sakkyndig nemnd i  Alvdal kommune som har ansvaret for takseringsarbeidet, og som fastsetter eiendomsskattegrunnlaget på eiendommen. Sakkyndig nemnd og klagenemnd er politisk valgte nemnder. Som et hjelpemiddel til besiktigelsen og den påfølgende takseringen, blir det benyttet egne takseringsregler som er fastsatt og vedtatt av sakkyndig nemnd i dokumentet «Retningslinjer for eiendomsskatt i  Alvdal kommune». Dokumentet kan du lese ved å følge denne lenka (PDF, 3 MB)

Hva skal/ kan takseres? 

Bolighus, våningshus og kårboliger på landbrukseiendommer, garasjer, hytter/fritidsboliger, anneks og uthus, næringsbygg, alminnelig næring, andre bygninger og tomter.

Landbrukseiendommer

Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk har obligatorisk fritak for eiendomsskatt, – da med unntak for bolig, garasje, fritidsbygning og næringsbygg for annet formål.

Korrigering av fakta 

Du vil få tilsendt detaljert informasjon om takstgrunnlaget for din eiendom når besiktigelsen er ferdig. Du kan da komme med innspill til korrigeringer av fakta.

Offentlig ettersyn - innen 1. mars 2024

Takst og utregnet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn 1. mars 2024. Du vil også få tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale, samt informasjon om klageadgang. Det vil bli lagt ut informasjon om eiendomsskatt på kommunens hjemmeside: www.alvdal.kommune.no

Besiktigelse 

Besiktigelsen er en utvendig besiktigelse av eiendommen, og det er derfor ikke nødvendig for kommunens arbeid at du er tilstede. Du har imidlertid rett  til å være til stede dersom du ønsker det.  I så fall må du sende oss en skriftlig melding om dette, på e-post eskatt@alvdal.kommune.no fra 16.08.- 30.08.23, eller på tlf 62 48 90 00. Dersom du melder fra om ønsket deltakelse ved besiktigelsen blir du kontaktet i forbindelse med besiktigelse av din eiendom. Dersom det er konkrete forhold som du ønsker skal vurderes, må du gjerne sende oss informasjon om dette til eposten nevnt forn her.  

Besiktigelsen vil  foregå fra september til utgangen av 2023.

Kontaktinformasjon 

Dersom du har spørsmål eller innspill til besiktigelsen, kan du kontakte eiendomsskattekontoret på følgende måte:

Postadresse:

 • Alvdal kommune, Eiendomsskatt. Gjelen 3, 2560 Alvdal

Telefon: 

 • 62 48 90 00. Telefontid 09.00 - 15.00

E-post: 

Viktig

Merk alle skriftlige henvendelser med:

 • "Eiendomsskatt"
 • Gårds- og bruksnummer og/eller veiadresse
 •  Navn
 •  Telefon - hvor vi kan treffe deg på dagtid
Eiendomsskattelister for 2024

Eiendomsskattelista for Alvdal kommune legges ut til offentlig ettersyn her og ved servicetorget i rådhuset den 1. mars. Listene blir liggende framme til 12. april. 

Følg denne lenken for å se eiendomsskattelista (PDF, 6 MB)

Alle eiere av eiendom med ny eller endret takst vil få tilsendt melding om dette sammen med faktaopplysninger om eiendommen, som takstbeløp, skattebeløp og hvordan denne er fremkommet.

Eventuelle klager på eiendomsskatten, eller tilbakemeldinger om feil i grunnlaget, må framsettes skriftlig til Alvdal kommune innen 6 uker fra utlegging av listene til offentlig ettersyn 1. mars.

Klagefrist for 2024 er 12. april.

Eiendomsskattekontoret
Alvdal kommune

Nytt om eiendomsskatt fra og med 2020

Eiendomsskatteloven er endret, og fra 2020 skal eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger beregnes av 70% av vedtatt takst. For alle andre eiendommer (næringseiendommer, kraftverk og kraftlinjer) beregnes eiendomsskatten av 100% av vedtatt takst som tidligere.

Eiendomsskatteloven er også endret når det gjelder promille for skatt. Fra skatteåret 2020 er det maksimal 5 promille som kan benyttes ved utskriving av eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. For alle andre eiendommer er maksimal promille 7, som tidligere.

Det blir ikke sendt ut eget skriv til eierne om dette.

Promillesats

Promillesats for eiendomsskatt ble vedtatt av Alvdal kommune i desember 2019, ved kommunestyrets behandling av økonomiplan og årsbudsjett for 2020.  

Følgende promillesats skal gjelde for eiendomsskatten i 2020:

 • 5 ‰ for boliger og fritidsboliger
 • 7 ‰ for næringseiendommer, kraftverk, kraftlinjer.
Om taksering av boenheter

(eneboliger, våningshus, kårboliger og fritidsboliger)

Hjemmel for innkreving av eiendomsskatt framgår av lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). Følg denne lenken til lovdata for å se Lov om eigedomsskatt til kommunane

Taksten fastsettes ved hjelp av 3 hovedelementer:

1. Faktaopplysninger

Til grunn for beregning av eiendomsskatten ligger faktaopplysninger om eiendommen og eiendommens bebyggelse.

Både opplysninger i kommunens arkiv og elektroniske system benyttes sammen med besiktigelse av hver eiendom.

For boliger (inkludert våningshus og kårboliger på landbrukseiendommer) og fritidsboliger er det benyttet besiktigelsespersoner som har besøkt alle eiendommene får å beskrive og måle opp alle bygningene. Bygningene besiktiges kun utvendig.

2. Beregning av sjablongverdi på eiendommen

For å kunne bestemme taksten på eiendommen, vil det beregnes en sjablongverdi.

Sakkyndig nemnd har gjennom sine retningslinjer for eiendomsskatten fastsatt sjablonger for ulike takstobjekt. Ved beregning på hver enkelt eiendom benyttes disse sjablongene sammen med faktaopplysninger.

Disse sjablongene omfatter bl.a.:

 • Etasjefaktorer: Arealer på loft og kjeller har normalt en lavere verdi enn en hovedetasje. Det benyttes derfor faste omregningsfaktorer for å fastsette verdien på areal i kjeller, underetasje, hovedetasje og loft.
 • Bygningstypefaktor: Eiendomsomsetningen i kommunen viser at kvadratmeterprisen er ulik for ulike bygningstyper som enebolig, rekkehus, fritidsbolig, uthus m.v. For å justere for dette, benytter vi egne sjablongverdier for hver type bygning. I landbruk er våningshus taksert med 20 % lavere sjablongverdi enn tradisjonelle eneboliger.
 • Områdefaktor: Eiendommens beliggenhet i kommunen kan påvirke omsetningsverdien. Basert på reelle omsetningsverdier i ulike deler av kommunen, fastsettes områdefaktorer for de ulike grunnkretsene/sonene i kommunen.

   

3. Individuell vurdering gjennom utvendig besiktigelse av eiendommen

For å sikre likebehandling, lages det retningslinjer for hva en skal legge vekt på ved besiktigelsen.

Vurderingen dreier seg om forhold rundt eiendommen og forhold på eiendommen. Besiktigerne vurderer hvordan din eiendom fremstår i forhold til sjablongverdier og retningslinjene.

Fastsetting av eiendomsskatten for din eiendom

Som grunnlag for beregning av eiendomsskatten for en eiendom med bolig, våning, kårbolig eller fritidsbolig, trengs følgende opplysninger:

 • Taksten på din eiendom, som vedtas av sakkyndig nemnd
 • Skattesatsen som skal benyttes i skatteåret vedtas av kommunestyret hvert år i vedtak om kommunebudsjett for kommende år.

Etter endt besiktigelse og kvalitetssikring av faktaopplysninger, legges opplysningene fram for sakkyndig nemnd, som gjør sitt vedtak.

Alle vedtatte takster legges ut til offentlig ettersyn fra 1. mars hvert år i form av eiendomsskattelister.

De legges ut i papirform i kommunens servicetorg og er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Listene er tilgjengelige i 6 uker.

Eventuell klage på skatten

Taksten på eiendommen kan påklages innen seks uker fra taksten er bekjentgjort.

Klagen må være skriftlig og den må grunngis så godt som mulig.

En klage legges fram for sakkyndig nemnd, som har fastsatt taksten. Dersom sakkyndig nemnd opprettholder sitt vedtak helt eller delvis, går saken til behandling i klagenemnda for eiendomsskatt. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages videre.

Eget skjema for klage finner du ved å følge denne lenken. (PDF, 38 kB)

Sentralbordet Alvdal kommune: 62 48 90 00
E-post: postmottak@alvdal.kommune.no

Sakkyndig nemnd
Klagenemnd