Eiendomsskatt

Alvdal kommune innførte eiendomsskatt på verk og bruk i hele kommunen i 1988. I 1995 kom eiendomsskatt på boliger/fritidsboliger i sentrumsnære områder.

Fra 1.1.2014 er eiendomsskatteområdet utvidet til også å omfatte boliger og fritidsboliger i hele kommunen.

Siste alminnelige taksering for eiendomsskatt i Alvdal var i 2014.

Eiendomsskatteforvaltningen i Alvdal skjer ved kjøp av tjenester fra Tynset kommune. Fra 1. januar 2018 beregnes eiendomsskatten med 7.0 promille av takstgrunnlaget for alle skattepliktige eiendommer i kommunen.

Taksten fastsettes av Sakkyndig nemnd, som oppnevnes av kommunestyret etter hvert kommunevalg. Klagenemnd for eiendomsskatt oppnevnes på samme måte.

Eiendomsskatt 2023

Eiendomsskattelisa for Alvdal kommune legges ut til offentlig ettersyn ved servicetorget i rådhuset den 1. mars.

Listene blir liggende ute til 12. april og de er også tilgjengelige fra kommunens hjemmeside.

Følg denne lenken for å se eiendomsskattelista (PDF, 3 MB)

Alle eiere av eiendom med ny eller endret takst fra og med 2023 vil få tilsendt melding om dette.

Eventuelle klager på eiendomsskatten må framsettes skriftlig til kommunen innen 6 uker fra melding om vedtatt takst eller utlegging av listene til offentlig ettersyn.

Klagefrist i 2023 er 12. april.

Nytt om eiendomsskatt fra og med 2020

Eiendomsskatteloven er endret, og fra 2020 skal eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger beregnes av 70% av vedtatt takst. For alle andre eiendommer (næringseiendommer, kraftverk og kraftlinjer) beregnes eiendomsskatten av 100% av vedtatt takst som tidligere.

Eiendomsskatteloven er også endret når det gjelder promille for skatt. Fra skatteåret 2020 er det maksimal 5 promille som kan benyttes ved utskriving av eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. For alle andre eiendommer er maksimal promille 7, som tidligere.

Det blir ikke sendt ut eget skriv til eierne om dette.

Promillesats

Promillesats for eiendomsskatt ble vedtatt av Alvdal kommune i desember 2019, ved kommunestyrets behandling av økonomiplan og årsbudsjett for 2020.  

Følgende promillesats skal gjelde for eiendomsskatten i 2020:

  • 5 ‰ for boliger og fritidsboliger
  • 7 ‰ for næringseiendommer, kraftverk, kraftlinjer.
Om taksering av boenheter

(eneboliger, våningshus, kårboliger og fritidsboliger)

Hjemmel for innkreving av eiendomsskatt framgår av lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). Følg denne lenken til lovdata for å se Lov om eigedomsskatt til kommunane

Taksten fastsettes ved hjelp av 3 hovedelementer:

1. Faktaopplysninger

Til grunn for beregning av eiendomsskatten ligger faktaopplysninger om eiendommen og eiendommens bebyggelse.

Både opplysninger i kommunens arkiv og elektroniske system benyttes sammen med besiktigelse av hver eiendom.

For boliger (inkludert våningshus og kårboliger på landbrukseiendommer) og fritidsboliger er det benyttet besiktigelsespersoner som har besøkt alle eiendommene får å beskrive og måle opp alle bygningene. Bygningene besiktiges kun utvendig.

2. Beregning av sjablongverdi på eiendommen

For å kunne bestemme taksten på eiendommen, vil det beregnes en sjablongverdi.

Sakkyndig nemnd har gjennom sine retningslinjer for eiendomsskatten fastsatt sjablonger for ulike takstobjekt. Ved beregning på hver enkelt eiendom benyttes disse sjablongene sammen med faktaopplysninger.

Disse sjablongene omfatter bl.a.:

  • Etasjefaktorer: Arealer på loft og kjeller har normalt en lavere verdi enn en hovedetasje. Det benyttes derfor faste omregningsfaktorer for å fastsette verdien på areal i kjeller, underetasje, hovedetasje og loft.
  • Bygningstypefaktor: Eiendomsomsetningen i kommunen viser at kvadratmeterprisen er ulik for ulike bygningstyper som enebolig, rekkehus, fritidsbolig, uthus m.v. For å justere for dette, benytter vi egne sjablongverdier for hver type bygning. I landbruk er våningshus taksert med 20 % lavere sjablongverdi enn tradisjonelle eneboliger.
  • Områdefaktor: Eiendommens beliggenhet i kommunen kan påvirke omsetningsverdien. Basert på reelle omsetningsverdier i ulike deler av kommunen, fastsettes områdefaktorer for de ulike grunnkretsene/sonene i kommunen.

     

3. Individuell vurdering gjennom utvendig besiktigelse av eiendommen

For å sikre likebehandling, lages det retningslinjer for hva en skal legge vekt på ved besiktigelsen.

Vurderingen dreier seg om forhold rundt eiendommen og forhold på eiendommen. Besiktigerne vurderer hvordan din eiendom fremstår i forhold til sjablongverdier og retningslinjene.

Fastsetting av eiendomsskatten for din eiendom

Som grunnlag for beregning av eiendomsskatten for en eiendom med bolig, våning, kårbolig eller fritidsbolig, trengs følgende opplysninger:

  • Taksten på din eiendom, som vedtas av sakkyndig nemnd
  • Skattesatsen som skal benyttes i skatteåret vedtas av kommunestyret hvert år i vedtak om kommunebudsjett for kommende år.

Etter endt besiktigelse og kvalitetssikring av faktaopplysninger, legges opplysningene fram for sakkyndig nemnd, som gjør sitt vedtak.

Alle vedtatte takster legges ut til offentlig ettersyn fra 1. mars hvert år i form av eiendomsskattelister.

De legges ut i papirform i kommunens servicetorg og er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Listene er tilgjengelige i 6 uker.

Eventuell klage på skatten

Taksten på eiendommen kan påklages innen seks uker fra taksten er bekjentgjort.

Klagen må være skriftlig og den må grunngis så godt som mulig.

En klage legges fram for sakkyndig nemnd, som har fastsatt taksten. Dersom sakkyndig nemnd opprettholder sitt vedtak helt eller delvis, går saken til behandling i klagenemnda for eiendomsskatt. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages videre.

Eget skjema for klage finner du ved å følge denne lenken. (PDF, 38 kB)

Sentralbordet Alvdal kommune: 62 48 90 00
E-post: postmottak@alvdal.kommune.no

Sakkyndig nemnd
Klagenemnd