Avfall og renovasjon

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as (FIAS) ivaretar kommunens oppgaver innen innsamling og behandling av avfall fra husholdninger, hytter og fritidseiendommer.

Kommunen står selv for noen administrative oppgaver, som fastsetting av gebyrer og innkreving av disse.

FIAS skal ha avfallsløsninger som er miljøvennlige og brukervennlige, og som totalt sett bidrar til en god utnyttelse av ressursene.

Mer informasjon finner du på hjemmesiden til FIAS.

Ny avfallsordning fra høsten 2020

Høsten 2020 endrer FIAS ordningen for hvordan de henter husholdningsavfallet i Fjellregionen. Hva betyr det for deg?

Hver abonnent vil få fire plastdunker. En for restavfall, en for matavfall, en for papp og papir og en for glass- og metallemballasje.

Mer om ordningen, plassering av dunkene størrelser osv finner du ved å følge denne lenka til hjemmesida til FIAS   

Om faktura for kommunale avgifter

Faktura i Vipps

Noen vil nå få fakturaen fra Alvdal kommune i Vipps. Dersom dere ikke ønsker dette, må dere selv gå inn i Vipps og ta vekk dette valget. Du finner det under "Profil" og deretter "betalingsvalg".

Fakturamottaker

Faktura blir sendt til tinglyst hjemmelshaver, eller en av hjemmelshaverne hvis det finnes flere. 

Forklaring til faktura på kommunale avgifter: vann, kloakk og renovasjon

 • Vannmåleravregning gjelder kun for 1. termin der det er installert vannmåler.Faktura for 1.termin består av en avregning av forskuddsbetalt vann/avløp foregående år, mot faktisk forbruk etter avlest vannmåler.
 • Vannmålerleie: dette er leien du betaler for vannmåler årlig.  Det er kommunen som eier vannmåleren, og du betaler en gang pr. år. Kr 100 + mva.
 • Vanngebyr/kloakkgebyr a konto m3: Viser vann/kloakk du forventes å bruke dette året.  Utgangspunktet er tatt fra fjorårets faktiske forbruk av vann/kloakk.
 • Fast Vann/Kloakkgebyr: Dette er en årsavgift som alle som er koblet til det kommunale avløpsnett betaler.

Renovasjon

 • Renovasjonsavgift/Minirenovasjonsavgift: Avgift for levering av restavfall/papir/plast. Hentes av FIAS
 • Hytterenovasjon: Alle hytter/setre i Alvdal-kommunene plikter å ha renovasjonsordning.  Du kaster avfallet i samlecontainere som står plassert sentralt i de fleste hytteområder.
 • Septik: Septikanlegg som ikke er godkjent tømmes hvert år (Septik hvert år), mens godkjente anlegg tømmes annethvert år (Septik annethvert år). Tømming ut over fast intervall (Ekstratømming septik) dekkes av abonnenten etter faktiske utgifter (tømming + evt. tilleggstjenester).

Fjerning av vannfase fra avløpsanlegget:

Det er i hovedsak 2 måter å tømme et kloakkanlegg på:

 • Avløpsanlegget avvannes på stedet. Alt innhold i anlegget suges inn på bilen. Så tilsettes det et stoff som gjør at slammet «levrer» seg. Slammet blir igjen på bilen, mens rejektvannet/vannfasen sendes tilbake til slamavskiller. Slammet skal ha en tørrstoffprosent på ca. 20 % for at det kan legges i kompost slik det gjøres på Torpet. Denne måten å tømme på er den mest økonomiske for alle parter, da transportøren bare tar med seg ca. 200 liter slam fra hvert anlegg. Dersom anlegget ikke fungerer godt hydraulisk kan det ikke tømmes på denne måten.
 • Avløpsanlegget tømmes i sin helhet, vannfase fjernes. Her fjernes også vannfasen, og ingen ting sendes tilbake til anlegget. Transportøren tar derfor med seg alt innholdet i anlegget. Dersom anlegget er på 4 000 liter så må da transportøren ta med seg alt, dvs. 4 000 liter. Dette er naturlig nok en dyrere måte å tømme anleggene på, ettersom transportkostnadene blir større. Derfor er det et eget gebyr for fjerning av vannfase.
 • Septikavgift uten WC: Kun gråvann, ikke avløp fra toalett.

Generell informasjon vann/kloakk for de som ikke har vannmåler:

 • Vanlig forbruk er pr pers ca 50-60 m3 per år.
 • Ofte kan det lønne seg å gå over til vannmåler. Vannmåleren installeres av rørlegger som ordner med det som skal til for installasjon. Kostnaden med rørlegger betales av abonnenten.

Generell informasjon vann/kloakk for de som har vannmåler:

 • Med installert vannmåler betaler du for faktisk forbruk av vann/kloakk.
 • Dersom vannmåler ikke blir avlest blir antatt høyt forbruk stipulert.
 • Les av vannmåler regelmessig, gjerne en gang i måneden, slik at du selv har kontroll over eget forbruk, og eventuelle lekkasjer kan avdekkes. Vannlekkasjer kan bli dyrt!
 • Dersom høyt forbruk skyldes lekkasje, kan forskuddet justeres. Kommunen legger inn justeringa av forskuddet. Uten vannforbruk skal viseren i vannmåleren stå stille.
 • NB! Pass på dryppende kraner og rennende toaletter!
 • Ved ikke avlest vannmåler ved årsskifte kan kommunen utføre avlesning og abonnenten vil bli belastet for gebyr på kr. 200,-
 • Hvordan vet kommunen hvor mye avløp jeg har hatt? I utgangspunktet er det slik at vann inn=avløp ut. Vann til utevanning og lignende trekkes ikke fra.
Faktura til Digipost

Hvis du har opprettet konto hos Digipost, og tidligere mottok papirfaktura, vil du nå få faktura fra Alvdal kommune tilsendt automatisk til din Digipost.

Dette gjelder ikke hvis du allerede har avtale med din bank om e-faktura og/eller avtalegiro. Da vil du motta faktura som tidligere.

Varsel og betaling

Digipost varsler deg på e-post/sms når du mottar en faktura. Kontaktinformasjonen har du selv opprettet i Digipost.

For betaling av faktura logg inn i Digipost. Avhengig av hvilken bank du bruker, kan du enten betale fakturaen direkte fra Digipost, eller legge betalingen i nettbanken på vanlig måte. Det er også mulig å gi banken tillatelse til å hente alle fakturaer du mottar hos Digipost slik at du kan betale direkte i nettbanken.

Reservasjon

Hvis du har konto hos Digipost, men heller ønsker å motta fakturaen på papir i posten, må du reservere deg mot dette i Digipost.

 

Fritak fra renovasjonsgebyr

Veileder om fritak fra renovasjonsgebyr

Her kan du lese en veileder om eventuelt fritak fra renovasjonsgebyr: Følg denne lenka