Veger

Foto: DMT Alvdal

Vakttelefon 62 48 80 05. Det er døgnkontinuerlig beredskap i kommunen.

Ved forespørsler om kommunale veger, ta kontakt med enhet kommunalteknikk:
Formann uteavdeling Raymond Gustu.

Det kommunale vegnettet i Alvdal er totalt 6,1 km. Enkelte vegstrekninger i sentrum har fast dekke, resten har grusdekke. I tillegg er det 3,2 km gang/sykkelvei/fortau.
 
Vedlikehold av det kommunale vegnettet omfatter brøyting, strøing, skraping, kantrydding, rydding m.m.
 
Kommunen administrerer selv både sommer- og vintervedlikehold. Det innføres telerestriksjoner på kommunale veger etter behov.
 
Kommunens vegmyndighet er lagt til enhet plan/utvikling ved enhetsleder Trine Økseter Knudsen.
(avkjøringstillatelser, dispensasjoner fra byggegrense mot veg, søknader om bompengesatser m.m.)

Kommunale vegstrekninger

Strekning Veglengde (m) Bruksklasse sommer Bruksklasse vinter Maks vogntoglengde Merknad
FV 691 Krokmogjelen-RV3 Cirkle  K 840 T10 10 18,75  

 

         

Thorsheimvegen

Randmælsvegen

1550 T8 10 18,75  
Kulvertvegen 260 T10 10 18,75  
Skolevegen 350 T10 10 18,75  
Skurlaget x RV3 = Fv681 3100 T8 10 18,75  

Kontakt

Raymond Gustu
Avdelingsleder drift kommunalteknikk
E-post
Telefon 950 61 394
Mobil 950 61 394