Høring - Planprogram Tronfjellveien plan-ID 202202

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9, vedtok formannskapet den 06.10.2022, å varsle oppstart av Detaljregulering av Tronfjellveien, plan-ID 202202.

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av Pbl. § 4-1, og Forskrift om konsekvensutredninger § 8.

Formål

Med bakgrunn i at det har blitt gjort utbedringer av veien etter flom, uten at dette ble omsøkt, er reguleringen kommet i stand for å rydde i disse forholdene, samt følge opp overordnet målsetning om Tronfjell som satsingsområde for utbygging og reiseliv. 

Plandokumenter

Alvdal kommune har utarbeidet forslag til planprogram. Planprogrammet legger føringer for planprosessen. Det omtales blant annet hvilke vurderinger som vi ser for oss skal gjøres, og hvordan dette tenkes gjennomført. Det vil bli brukt ekstern konsulenttjeneste for vurdering av behov for tiltak på veien.

Veistykket som ligger i Tynset kommune forutsetter interkommunalt plansamarbeid, og vil bli varslet separat avhengig av vedtak etter behandling av formannskap i Tynset kommune.

Det er ønskelig med innspill både til planprogrammet og til forslag til detaljregulering.

Planprogrammet skal vedtas politisk, før det utarbeides et planforslag som så vil sendes ut på høring, og det vil da være mulig å komme med innspill til forslaget før planen skal vedtas.

Innspill som har betydning for planarbeidet, eller planprogrammet, sendes til postmottak@tynset.kommune.no, eller Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset.

Frist for innspill til planen eller planprogrammet er 07.12.2022.

Fristen for innspill er 07.12.2022

Når planforslag er ferdig utarbeidet, blir dette lagt ut til ny høring og offentlig ettersyn før det gjøres endelig vedtak. Dette innebærer at det blir gitt ny mulighet for å fremme merknader senere i planprosessen.