Kunngjøring - endelig vedtatt endring av reguleringsplan for Steimosletta. Plan- ID 201804

Formannskapet vedtok i møte 23.06.22, sak 35/22 reguleringsplan for Steimosletta.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Formannskapet å endre Detaljreguleringsplanen for Steimosletta, Plan-ID 201804 med følgende dokumenter:

  • Plankart, datert 30.03.22
  • Planbestemmelser, datert 14.06.22
  • Planbeskrivelse, datert 14.06.22

Hensikten med endringen er å få på plass en bussoppstillingsplass langs SKV2. Det settes som vilkår for planendringen at det skal foreligge en utomhusplan som viser en trafikksikker ganglinje mellom COOP og Taverna, over p-plass og SKV 2, i henhold til planbestemmelse punkt 2.4 jf.

  1. Oppstartsmøtereferat fra byggesaken som sier følgende: «Søknaden skal vedlegges en utomhusplan i egnet målestokk. Denne skal redegjøre for terrengarbeider, p- plasser, markbelegning, skjæringer og fyllinger, eksisterende trær og vegetasjon som skal etableres. Utomhusplanen skal også omfatte snitt tegninger i målestokk». Utomhusplanen må godkjennes av Alvdal kommune før uteområdet opparbeides.
  2. Oppstartsmøtereferat fra plansaken som også sier følgende: "Gjerde mellom bussholdeplass (Ikke nevnt i oppstartsmøte, men viktig å forhindre at noen kommer springende mello0m bussene mot taverna). Ekstra belysning av overganger over veien for å synliggjøre denne i den mørke årstida."  
  3. Krysset i nord må gjennomføres iht reguleringsplan innen sommeren 2023.
  4. Ekstraordinære sikkerhetstiltak der avkjøringer krysser gang- og sykkelvei må på plass

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan og bygningslovens §12-12. Hensikten med endringen er å få på plass en bussoppstillingsplass langs SKV2. 

  • Det settes som vilkår for planendringen at det skal foreligge en utomhusplan som viser en trafikksikker ganglinje mellom COOP og Taverna, over p-plass og SKV 2, i henhold til planbestemmelse punkt 2.4 jf. 
  • Krysset i nord må gjennomføres iht reguleringsplan innen sommeren 2023. 
  • Ekstraordinære sikkerhetstiltak der avkjøringer krysser gang og sykkelvei må på plass.

Begrunnelsen for vedtaket er at det vil være en bedre løsning for de som skal ankomme Frich’s Hotel og Spiseri Alvdal AS med buss, og gi forbedret trafikkløsning og best mulig trafikksikkerhet ved av og påkjøring til rv. 3, og inne på området. 

Planendringen omfatter området vist på kartutsnittet:

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan du lese ved å følge disse lenkene:   

Klage 

Formannskapets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune v/ Plan , byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset, eller  postmottak@tynset.kommune.no, innen 27.07.22.