Tjenestekontoret - søknad om helse- og omsorgstjenester

Kommunen skal sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. 
Ved å samle tjenestetildelingen på ett kontor, er målet å sikre lik tildelingspraksis og bidra til lik tilgang på helse- og velferdstjenester for alle (barn, unge, voksne, eldre og pårørende). 

Tjenestekontoret fatter vedtak på bakgrunn av tverrfaglig vurdering på følgende gjeldende tjenester i helse- og velferdssektoren:

 • Trygghetsalarm med GPS 
 • Dagsenter for personer med demens
 • Støttekontakt
 • Omsorgsstønad
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Avlastning utenfor institusjon 
 • Praktisk bistand
 • Praktisk bistand og opplæring
 • Helsetjenester i hjemmet
 • Avlastning i institusjon
 • Korttidsopphold i institusjon
 • Langtidsopphold i institusjon
 • Ledsagerbevis
 • Parkeringsbevis for forflytningshemmede
   

Tjenestekontoret gir på bakgrunn av tverrfaglig vurdering en uttalelse til boligkoordinator om tildeling av tilrettelagt bolig.
Tjenestekontoret kan gi informasjon og veiledning om tjenestene og kan hjelpe deg med å søke om tjenester.
Tjenestekontoret behandler også eventuelle klager på tjenestene.
 

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester

Søknadsskjema

For å søke om helse- eller omsorgstjenester kan du benytte et digitalt skjema som du finner ved å følge denne lenken: Digitalt søknadsskjema

Du kan også skrive ut og sende oss et papirbasert skjema. Det finner du ved å følge en av disse lenkene:


Papirbasert skjema kan sendes til: Tjenestekontoret, Alvdal Kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal.

Søknad om ledsagerbevis

Trenger du ledsagerbevis? Følg denne lenka for å finne søknadsskjema og  mer informasjon om ordningen

Skjema for søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Er du bilfører eller passasjer og har særlig problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. 
Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på merkede parkeringsplasser. Kortet gjelder i hele Norge og skal plasseres bak frontruten, med forsiden godt synlig. Kortet gjelder også i hele Europa, men da etter de enkelte lands regler. Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år.

Følg denne lenka for å lese mer om parkeringsbevis for forflytningshemmede (PDF, 100 kB)

I lenkene under finner du søknadsskjema for ordningen.

Skjema for klage på vedtak

Hvis du har fått tildelt en tjeneste, eller eventuelt avslag på en søknad, så er dette et såkalt enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Du har rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra den datoen du mottok melding om vedtak.  Ønsker du å klage kan du bruke skjemaet som ligger her:


Andre henvendelser kan rettes til tjenestekontoret.

E-post: tjenestekontoret@alvdal.kommune.no

Telefonnr: 62 48 90 90

Åpningstider

Tjenestekontoret er åpent alle hverdager fra 10-15.

Kontakt

Tanja Westgård
Fagleder tjenestekontor
E-post
Mobil 94 01 18 96
Anne Guri Dahlen
Konsulent
E-post
Telefon 47 79 15 13
Mobil 47 79 15 13