Tjenestekontoret - søknad om helse- og omsorgstjenester

Kommunen skal sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. 
Ved å samle tjenestetildelingen på ett kontor, er målet å sikre lik tildelingspraksis og bidra til lik tilgang på helse- og velferdstjenester for alle (barn, unge, voksne, eldre og pårørende). 

Tjenestekontoret fatter vedtak på bakgrunn av tverrfaglig vurdering på følgende gjeldende tjenester i helse- og velferdssektoren:

 • Trygghetsalarm med GPS 
 • Dagsenter for personer med demens
 • Støttekontakt
 • Omsorgsstønad
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Avlastning utenfor institusjon 
 • Praktisk bistand
 • Praktisk bistand og opplæring
 • Helsetjenester i hjemmet
 • Avlastning i institusjon
 • Korttidsopphold i institusjon
 • Langtidsopphold i institusjon

Tjenestekontoret gir på bakgrunn av tverrfaglig vurdering en uttalelse til boligkoordinator om tildeling av tilrettelagt bolig.
Tjenestekontoret kan gi informasjon og veiledning om tjenestene og kan hjelpe deg med å søke om tjenester.
Tjenestekontoret behandler også eventuelle klager på tjenestene.

Åpningstider

Tjenestekontoret er åpent alle hverdager fra 10-15.

Søknadsskjema

For å søke om helse- eller omsorgstjenester kan du benytte et digitalt skjema som du finner ved å følge denne lenken: Digitalt søknadsskjema

Du kan også skrive ut og sende oss et papirbasert skjema. Det finner du ved å følge en av disse lenkene:

Papirbasert skjema kan sendes til: Tjenestekontoret, Alvdal Kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal.  

Andre henvendelser kan rettes til tjenestekontoret.

E-post: tjenestekontoret@alvdal.kommune.no

Telefonnr: 62 48 90 90

Kontakt

Tanja Westgård
Fagleder
E-post
Mobil 94 01 18 96
Anne Guri Dahlen
Konsulent
E-post
Mobil 47 79 15 13