Vann og avløp

Her finner du informasjon om vann- og avløpstjenester som Alvdal kommune leverer.

Vannmåler
Brev om avlesning av vannmåler sendes normalt ut like før jul hvert år. Fristen for å levere vannmåleravlesning er som regel i løpet av de første to ukene i januar.
 
Fristen vil framgå av brevet du mottar og i brevet finner du også relevant informasjon om din vannmåler.
 
For å levere vannmåleravlesning har du nå to muligheter:
 1. Følg lenken under til et elektronisk skjema som du kan sende direkte fra pc, nettbrett eller mobil. Noen av opplysningene du trenger vil du finne i brevet du mottar fra kommunen.
 2. Du kan også fylle ut svardelen på brevet du mottar, og sende eller levere denne til kommunen.

 

Om faktura for kommunale avgifter
 

Forklaring til faktura på kommunale avgifter: vann, kloakk og renovasjon

 • Vannmåleravregning gjelder kun for 1. termin der det er installert vannmåler.Faktura for 1.termin består av en avregning av forskuddsbetalt vann/avløp foregående år, mot faktisk forbruk etter avlest vannmåler.
 • Vannmålerleie: dette er leien du betaler for vannmåler årlig.  Det er kommunen som eier vannmåleren, og du betaler en gang pr. år. Kr 100 + mva.
 • Vanngebyr/kloakkgebyr a konto m3: Viser vann/kloakk du forventes å bruke dette året.  Utgangspunktet er tatt fra fjorårets faktiske forbruk av vann/kloakk.
 • Fastledd vann og avløp: Et fastledd som er uavhengig av forbruket og kan betegnes som et abonnement. Fastleddet reguleres en gang i året avhengig av kostnadene knyttet til å levere vann og avløpstjenestene. Det er fastledd for vann og et for avløp. 

Boliger uten vannmåler:

 • For eiendommer uten vannmåler blir forbruket beregnet etter bruksarealet av bygningen.

Renovasjon

 • Renovasjonsavgift/Minirenovasjonsavgift: Avgift for levering av restavfall/papir/plast. Hentes av FIAS
 • Hytterenovasjon: Alle hytter/setre i Alvdal-kommunene plikter å ha renovasjonsordning.  Du kaster avfallet i samlecontainere som står plassert sentralt i de fleste hytteområder.
 • Septik: Septikanlegg som ikke er godkjent tømmes hvert år (Septik hvert år), mens godkjente anlegg tømmes annethvert år (Septik annethvert år). Tømming ut over fast intervall (Ekstratømming septik) dekkes av abonnenten etter faktiske utgifter (tømming + evt. tilleggstjenester).

Fjerning av vannfase fra avløpsanlegget:

Det er i hovedsak 2 måter å tømme et kloakkanlegg på:

 • Avløpsanlegget avvannes på stedet. Alt innhold i anlegget suges inn på bilen. Så tilsettes det et stoff som gjør at slammet «levrer» seg. Slammet blir igjen på bilen, mens rejektvannet/vannfasen sendes tilbake til slamavskiller. Slammet skal ha en tørrstoffprosent på ca. 20 % for at det kan legges i kompost slik det gjøres på Torpet. Denne måten å tømme på er den mest økonomiske for alle parter, da transportøren bare tar med seg ca. 200 liter slam fra hvert anlegg. Dersom anlegget ikke fungerer godt hydraulisk kan det ikke tømmes på denne måten.
 • Avløpsanlegget tømmes i sin helhet, vannfase fjernes. Her fjernes også vannfasen, og ingen ting sendes tilbake til anlegget. Transportøren tar derfor med seg alt innholdet i anlegget. Dersom anlegget er på 4 000 liter så må da transportøren ta med seg alt, dvs. 4 000 liter. Dette er naturlig nok en dyrere måte å tømme anleggene på, ettersom transportkostnadene blir større. Derfor er det et eget gebyr for fjerning av vannfase.
 • Septikavgift uten WC: Kun gråvann, ikke avløp fra toalett.

Generell informasjon vann/kloakk for de som ikke har vannmåler:

 • Vanlig forbruk er pr pers ca 50-60 m3 per år.
 • Ofte kan det lønne seg å gå over til vannmåler. Vannmåleren installeres av rørlegger som ordner med det som skal til for installasjon. Kostnaden med rørlegger betales av abonnenten.

Generell informasjon vann/kloakk for de som har vannmåler:

 • Med installert vannmåler betaler du for faktisk forbruk av vann/kloakk.
 • Dersom vannmåler ikke blir avlest blir antatt høyt forbruk stipulert.
 • Les av vannmåler regelmessig, gjerne en gang i måneden, slik at du selv har kontroll over eget forbruk, og eventuelle lekkasjer kan avdekkes. Vannlekkasjer kan bli dyrt!
 • Dersom høyt forbruk skyldes lekkasje, kan forskuddet justeres. Kommunen legger inn justeringa av forskuddet. Uten vannforbruk skal viseren i vannmåleren stå stille.
 • NB! Pass på dryppende kraner og rennende toaletter!
 • Ved ikke avlest vannmåler ved årsskifte kan kommunen utføre avlesning og abonnenten vil bli belastet for gebyr på kr. 2000,-
 • Hvordan vet kommunen hvor mye avløp jeg har hatt? I utgangspunktet er det slik at vann inn=avløp ut. Vann til utevanning og lignende trekkes ikke fra.

Kontakt

Tor Arne Reinertsen
Avdelingsleder drift uteseksjonen
E-post
Mobil 90 02 27 14