Kunngjøring: Endelig vedtatt detaljreguleringsplan for Alvdal Skurlag

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Alvdal 01.09.22 Detaljreguleringsplan for Alvdal skurlag, plan-ID 202002.
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for videre utvikling for Alvdal Skurlag AS i samråd med naboeiendommene, samt å rydde opp i eiendomsstruktur og grenser. 

Plandokumenter

Kommunens saksframlegg, vedtak og relevante vedlegg kan du lese ved å følge disse lenkene:  

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicekontor. 

Klage:

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune v/ Plan, byggesak og geodata innen 28.09.22. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15- 3. Klagen skal sendes til: 

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 28.09.22.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Statsforvalteren som er klageinstans, for endelig avgjørelse.