Paureng næringsområde - kunngjøring av endelig vedtatt reguleringsplan

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Alvdal 16.06.22 Detaljreguleringsplan for Paureng næringsområde, Plan-ID 202001.

Hensikten med reguleringen er å stadfeste dagens situasjon for Paureng næringsområde, som er basert på en dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel i 2016.

Samlet saksframstilling og andre relevante dokumenter kan du lese ved å klikke på lenkene under:  

Særutskrift sak 21/1783, kommunestyresak 45/22. (PDF, 175 kB)

Plankart, datert 24.05.22 (PDF, 4 MB)

Planbestemmelser, datert 11.02.2022. (PDF, 532 kB)

Planbeskrivelse, datert 30.08.2021  (PDF, 2 MB)

ROS-analyse, datert 11.02.2022. (PDF, 640 kB)

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Alvdal kommunes servicekontor. 

Klage

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune v/ Plan, byggesak og geodata innen 22.07.22. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15- 3.

Klagen skal sendes til 

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 22.07.22.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Statsforvalteren som er klageinstans, for endelig avgjørelse.¬