Barnehager i Alvdal

I Alvdal har vi to barnehager.

Alvdal kommunale barnehage består av to barnehager, Øwretun og Plassen barnehage.

Følg lenken under for å lese mer om hver enkelt barnehage

Informasjon til deg som søker barnehageplass

Utfylling av søknadsskjema, opptakskriterier m.m  

 

Samordnet opptak

Alvdal kommune har samordnet opptak med privat barnehage, ett hovedopptak i året med startdato 15. august. Hovedopptaket lyses ut i månedsskiftet januar/februar med svarfrist 1. mars. Tildeling av plasser foregår fram til 1. mai. Ellers kan det søkes om plass gjennom supplerende opptak hele året.

Her finner du søknadsskjema.

Har du allerede barnehageplass?

Det er ikke nødvendig å søke på nytt for hvert år, med mindre man ønsker endringer i for eksempel oppholdstid, antall dager, kombinasjon av dager eller ønsker en annen barnehage. Barna beholder plassen til de begynner på skolen, også de som har fått plass i løpet av barnehageåret. 

Søkere fra andre kommuner beholder plassen fram til nytt hovedopptak den 15. august hvert år. De tilbys videre plass dersom det er ledig kapasitet. I Sivil-Saras eventyrbarnehage likestilles barn uansett bostedskommune.

Ledige plasser og rett til plass

Ledige plasser i løpet av året kunngjøres ikke, men tildeles blant de søkere som ikke har fått plass. Opptakskriteriene kan du lese i Vedtektene.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har med søknad til hovedopptaket rett til å få plass i barnehage fra august, jfr. Lov om barnehager § 12 a).                                                                     

Rett til plass i barnehage er knyttet til hovedopptaket i den kommunen der barnet er bosatt.

Fordi det kan søkes om plass gjennom hele året, vil ventelisten stadig forandres. Av den grunn opereres det ikke med nummererte ventelister.

Hvor får du plass?

Kommunale og private barnehager samarbeider om opptaket (jfr. barnehagelovens § 12). Søkere som ikke har fått første ønske oppfylt, gis rett til å stå på venteliste til denne barnehagen selv om de takker ja til barnehageplass i en annen barnehage. Dette meldes til opptaksmyndigheten på tilbakemeldingsskjema som søker mottar ved tildeling av barnehageplass. På samme skjema kan søker også melde ønske om endring av dager og lignende.

Klage

Ved hovedopptak kan søker klage eller kreve begrunnelse for avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage eller kreve begrunnelse dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.
Ved supplerende tiltak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter Barnehagelovens §13, klage eller kreve begrunnelse dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen.
En klageadgang innebærer mulighet til å framføre nye opplysninger i saken og ytterligere presisering av tidligere opplysninger. Klagen må framsettes skriftlig for kommunen eller Sivil-Saras eventyrbarnehage SA, og klagefristen er tre uker fra mottatt avslag.

Generelt om betaling, søskenmoderasjon og friplass 

For Plassen og Øwretun barnehage:

 • Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret hvert år og justeres pr. 1. januar.
 • Det betales for 11 måneder i året, etterskuddsvis den 20. i hver mnd.
 • Betaling løper for ubenyttet plass dersom denne ikke er sagt opp.
 • Oppsigelsestiden er 2 måneder regnet fra 1. eller 15. i hver måned.
 • Ved oppsigelse av deler av en plass i løpet av året er oppsigelsestiden 1 måned. 
 • Manglende betaling kan føre til oppsigelse av plassen.

Med flere barn i de kommunale barnehagene og/eller Sivil-Saras eventyrbarnehage, betales det full pris for barnet som har den dyreste plassen og 30% reduksjon for barn nr. 2.
Ved 3. barn: 30% reduksjon for barn med nest billigst tilbud og 50% reduksjon for barn med billigst tilbud.

Det kan søkes om friplass/redusert betaling. Søknaden behandles av barnehagemyndigheten i Alvdal kommune.

Her finner du søknadsskjema.

Betalingssatser Barnehage

Betalingssatser Barnehage

Barnehage

Satser 2020

Satser 2021

Barnehageplass 5 dager pr uke 3135,00 3230
Barnehageplass 4 dager pr uke 2680,00 2780
Barnehageplass 3 dager pr uke 2090,00 2200
Barnehageplass enkeltdag 310,00 320
Kost 5 dager pr. uke 370,00 390
Kost 4 dager pr. uke 310,00 330
Kost 3 dager pr. uke 250,00 270

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3

 

 

Søk om ny eller endret plass i Alvdal barnehage
Felles informasjon om barnehagene i Alvdal

Alvdal kommunale barnehage består av to barnehager:

Plassen barnehage

 • 5 avdelinger.
 • Kommunal.
 • Godkjent alder 1 - 6 år
 • Åpningstid 06.45 – 16.30

Øwretun barnehage

 • 5 avdelinger.
 • Kommunal.
 • Godkjent alder 1 - 6 år.
 • Åpningstid 07.00 – 16.45

Opptaksmyndighetene forbeholder seg retten til å avgjøre hvilken barnehage det gis plass i og hvilke dager, men vil så langt som mulig ta hensyn til foreldrenes ønske. 

Fire ukers ferie:
Barna skal ha 4 ferieuker i løpet av barnehageåret. Ferieukene kartlegges og en velger mellom:

 • å ta ut 1 uke i skolens vinterferie og 3 uker i sommerens kartleggingsperiode,
 • eller alle 4 ukene i sommerens kartleggingsperiode

Det oppfordres til at ukene er mest mulig sammenhengende.

Sommerens kartleggingsperiode er f.o.m uke 25/26 tom. 32/33.

På nyåret får foreldrene forespørsel om de velger å ta vinterferie.
I april får foreldrene forespørsel om hvilke uker barnet velger sommerferie, med leveringsfrist 27. april 2018.

Plan for overgang fra barnehage til skole (PDF, 17 kB)

Plan for femåringene i Alvdal Kommune (PDF, 90 kB)

Ansatte i barnehagen får kjennskap til hvordan skolen arbeider og hva som forventes av barna ved skolestart. Skolen informerer om sine læreplaner i første klasse. Det bør være en sammenheng mellom skolens planer og barnehagens innhold og fagområder.

Skolen og barnehagen samarbeider om felles satsingsområder

Planleggingsdager ferie og helligdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er barnehagen stengt.

Ellers er barnehagen åpen hele året, og følger kommunale åpningstider ved høytider. Dvs. at den stenger kl 12.00 på julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.
 
Barnehagen kartlegger barnas opphold i barnehagen i jul og påske, ved at svarlapper blir sendt ut på forhånd.