Barnehager i Alvdal

I Alvdal har vi to barnehager.

Alvdal kommunale barnehage består av to barnehager, Øwretun og Plassen barnehage.

Følg lenken under for å lese mer om hver enkelt barnehage

Opptak av barn i barnehager i Alvdal

Hovedopptaket gjelder fra 15. august, med søknadsfrist 1.mars.

Alvdal kommunale barnehager:

  • Alvdal barnehage Plassen, 1-6 år.
  • Alvdal barnehage Øwretun, 1-6 år.

Rett til barnehageplass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august (…). 
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år (…). 
Jfr. Lov om barnehager § 16. 

Rett til plass i barnehage er knyttet til hovedopptaket i den kommunen der barnet er bosatt.

Barnehageplass løper frem til skolestart. Ønske om endringer i størrelse på plass søkes om på nytt.

Grunnet nedgang i prisene på barnehageplass gis det ikke lenger tilbud om 3-dagers (60%) plass. Nye søkere kan velge mellom 4-dagers (80%) eller 5-dagers (100%) plass. 

Priser barnehageplass f.o.m 01.08.24: 
5 dagers plass kr. 1500.- pluss kostpenger kr. 420,-
4 dagers plass kr. 1400.- pluss kostpenger kr. 360,-

Samordnet opptaksprosess

Alle godkjente barnehager i kommunen samarbeider om opptak av barn (jfr. Barnehagelovens § 17).

Hvert enkelt barn blir tilbudt plass i én barnehage, men settes på venteliste om det er aktuelt. Mer informasjon finner du på Alvdal kommune sin hjemmeside.

Søknad barnehageplass skjer elektronisk via: https://barnehage.visma.no/alvdal

For nærmere opplysninger om åpningstider og driftsformer kan henvendelser rettes til:

Alvdal barnehage Plassen, enhetsleder Marianne S. Dahlstrøen, tlf. 47 79 15 15
Alvdal barnehage Øwretun, enhetsleder Gro Åsne Lohn, tlf. 47 79 15 14

Informasjon - søknad om barnehageplass i Alvdal barnehage

Informasjonen omhandler søknad om barnehageplass og behandlingen av denne. Tildelingen av barnehageplass følger barnehagelovens forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehagen. 

Barnehagetilbudet i Alvdal kommune: 

Plassen barnehage: åpningstid er fra kl. 06.45 – 16.30. 
Øwretun barnehage: Åpningstid er fra kl. 07.00 - 16.45. 

Barna kan være i barnehagen inntil 9 timer pr. dag. 

Hovedopptak: 

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars. Opptaket gjelder for kommende barnehageår som starter 15. august. Uavhengig av ønsket oppstartsdato oppfordres alle til å søke ved hovedopptak. Dette gjelder også endringer av plass gjennom hele året. Det tas ikke inn nye barn i perioden 15.juni til 15.august. 
Det er ikke nødvendig å søke på nytt hvert år med mindre man ønsker endringer i for eksempel oppholdstid, antall dager, kombinasjon av dager eller ønsker en annen barnehage. Barna beholder plassen til de begynner på skolen. 

Disse må levere søknad: 

  • Nye søkere
  • De som ønsker endring av barnehageplassen 

Supplerende opptak:

Alvdal kommune tilbyr supplerende opptak i barnehagene. Det vil si at det er mulig å søke om barnehageplass gjennom hele året, men man har ikke rett til å få innvilget søknaden om barnehageplass. Tilbud om plass avhenger av ledig kapasitet. Du kan forvente svar på søknaden innen 3 uker. For å kunne legge til rette for best mulig sammensetning av avdelingene med barn og personalet, ønsker vi hovedvekten av søknader til hovedopptak. 

På Alvdal kommunes nettside vil det ligge en link https://barnehage.visma.no/alvdal direkte til Visma flyt barnehages foresattportal. Ved å klikke på denne linken, kommer du til innloggingssiden til foresattportalen. 

Svar på søknaden: 

Alle som sender ny søknad eller endring av søknad, får svar. Svaret gis i form av behandlet søknad eller at søknad er mottatt og opplysningene er registrert. 

Rett til barnehageplass: 

§ 16. Rett til plass i barnehage (lov om barnehager) 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Klageadgang og rett til å kreve begrunnelse: 

Søkere som verken har fått første eller andre ønske oppfylt, skal gjøres kjent med at vedtaket kan påklages og at det kan kreves skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass. Klagenemda er klageinstans. Klagefristen er 3 uker fra brevet mottas (dette gjelder kun hovedopptak). 

Oppsigelse og endring av barnehageplass:

Oppsigelse av hele plassen i løpet av hele året, skal meldes elektronisk via Visma flyt barnehage. Oppsigelsestiden er 2 måneder og regnes fra 1. eller 15. i måneden. Oppsigelse av deler av plassen, skal også meldes via Visma flyt barnehage. Oppsigelsestiden er da 1 måned. 

Rett til redusert foreldrebetaling 

I henhold til «forskrift om foreldrebetaling i barnehage», skal ingen husholdninger betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Inntektsgrensen for gratis kjernetid for barn i alderen 2-5 år i familier med lav inntekt er kr. 615 590,- pr. 01.08.23.  søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid søkes også i Visma flyt barnehage. Søknadsfrist er 15. i hver måned. Søknad innvilges for et barnehageår av gangen. 

Betalingssatser Barnehage

Barnehage

Satser 2023/2024

Satser 2024/2025

Barnehageplass 5 dager pr uke30001500
Barnehageplass 4 dager pr uke28001400
Kost 5 dager pr. uke400420
Kost 4 dager pr. uke340360

30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2. Gratis fra og med barn nummer 3 i barnehagen.  
Grunnet nedgang i prisene på barnehageplass gis det ikke lenger tilbud om 3-dagers (60%) plass. Nye søkere kan velge mellom 4-dagers (80%) eller 5-dagers (100%) plass. 

 

 

Oppsigelse av plass

Foresatte må sjøl si opp barnets plass. Dette gjøres ved å følge denne lenken til Visma Flyt Barnehage

(Gjelder ikke barn som skal begynne på skola, så lenge de ønsker å beholde plassen til 14. august) 

Planleggingsdager ferie og helligdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er barnehagen stengt.

Ellers er barnehagen åpen hele året, og følger kommunale åpningstider ved høytider. Dvs. at den stenger kl 12.00 på julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.
 
Barnehagen kartlegger barnas opphold i barnehagen i jul og påske, ved at svarlapper blir sendt ut på forhånd.

Fire ukers ferie:

Barna skal ha 4 ferieuker i løpet av barnehageåret. Ferieukene kartlegges og en velger mellom:

å ta ut 1 uke i skolens vinterferie og 3 uker i sommerens kartleggingsperiode, eller alle 4 ukene i sommerens kartleggingsperiode
Det oppfordres til at ukene er mest mulig sammenhengende.

Sommerens kartleggingsperiode er f.o.m uke 25/26 tom. 32/33.

På nyåret får foreldrene forespørsel om de velger å ta vinterferie.
I april får foreldrene forespørsel om hvilke uker barnet velger sommerferie. 

Søknad om redusert foreldrebetaling

Søknad om inntektsgradert foreldrebetaling 

  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.
  • Foreldre med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling.
  • Foreldrebetalingen skal bergenes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personalinntekt.
  • Foreldrebetalingen er begrenset av maksimalprisen. Pr. 1.januar 2023 er maksimalprisen 3000 kroner per måned for full barnehageplass.

     

Disse bestemmelsene er i henhold til «Forskrift om foreldrebetaling i barnehage». 

Gratis kjernetid for 2, - 3-, 4- og 5-åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Inntektsgrensen er fra 1. august 2023 kr 615 590.

Kommunen som barnehagemyndighet har ansvar for ordningen. Hvis barnet går i barnehage i en annen kommune enn der det er folkeregisteret, er det kommunen der barnet er folkeregisteret som skal behandle søknad om reduksjon. Ordningen krever en søknadsprosess. 

Søknadsskjema er elektronisk og er tilgjengelig på kommunens her:  Visma Flyt Barnehage

Søknadsfrist er den 15. i måneden. 

Reduksjon gis fra og med første måned etter at vedtaket er fattet. Vedtaket gjelder for ett barnehageår. Inntekten må dokumenteres. Som dokumentasjon anbefaler departementet å bruke selvangivelsen for siste år. Denne leveres med søknaden. Dersom noen ikke har selvangivelse å legge fram, skal det legges fram annen dokumentasjon av inntekt.