Alvdal barneskole

Ny skole med kulturdel og flerbrukshall ble tatt i bruk 15.10.2018. Anlegget heter Sjulhustunet og består av:

 • Alvdal barneskole og sfo
 • Alvdal kulturskole
 • Alvdalshallen,
 • Alvdal kulturstue
 • Alvdal Friskliv

Alvdal barneskole har 228 elever og drøyt 30 ansatte i ulike stillingsstørrelser. Både administrasjon, lærere, fagarbeidere, merkantile og vernepleiere har sin arbeidsplass her. 

Helsesykepleier er tilstede hver mandag og torsdag fra 0800-1300. Skolen har tett samarbeid med PPT, og de har faste besøksdager ved enheten.

Beliggenhet

Alvdal barneskole ligger litt sør for kommunesenteret Steia på østsiden av jernbanen. Anlegget er fint plassert med skogen som nærmeste nabo. Alvdal ungdomsskole og svømmehall ligger i kort gangavstand på vestsiden av jernbanen.  Det nye anlegget gir skjermede og sonedelte uteområder som innbyr til ulik aktivitet. Skoleområdet skal være trafikksikkert, og det er etablert klare gangsoner som styrer trafikken av myke trafikanter til og fra busser og drosjer.

Fleksible løsninger

Skolen har fleksible og robuste romløsninger som skal gi likeverdige elevarealer med gode dagslysforhold for alle årstrinn. Arbeidsplasser for lærere og administrasjon er samlet nært personalrom og undervisningsarealer. Anlegget totalt gir rom for sonedeling for fleksibel kveldsbruk.

Kulturstua

Kulturstua med sitt amfi rommer samtlige elever og ansatte. Denne delen med tilliggende rom for kulturskolen har det meste av fasiliteter for ulike arrangementer, og er et stort løft både for skolen og bygdas kulturliv for øvrig. 

Alvdalshallen

Alvdalshallen benyttes til fysiske aktiviteter både i skole og sfo. Hallen er dimensjonert som håndballhall med spilleflate 25x45 m. Her er det full aktivitet  i regi av Alvdal IL fra skoledagens slutt og utover hele kvelden. Kommunens kulturkonsulent koordinerer bruken av hall og kulturdel.

SFO

Skolefritidsordningen har elever fra 1.-4.trinn. Sfo har åpningstider fra 0645 – 1645. Sfo er åpent i skolens høst- og vinterferie samt fire uker om sommeren. Det søkes særskilt for disse ukene. Ansatte i sfo jobber også i skole. Camilla Skogli er daglig leder. Se for øvrig Vedtekter for skolefritidsordningen.

Telefon SFO: 47477315 / 62489077

 

Elevråd

Elevråd Alvdal barneskole 2020/2021

Ansvarlig: Trine Asphaug

Medlemmer
Ligård, Malin 7. trinn, leder
Bråten, Isak 7. trinn, nestleder

Flaten, Jon Kvakkestad 6. trinn
Tharaldsteen, Kjerstine 6. trinn

Gjermundshaug, Maja Nyutstumoen 5. trinn
Ligård, Håkon 5. trinn

Varamedlemmer
Berg, Nikolai 7. trinn vara
Dahlen, Tuva 7. trinn vara

Cemek, Zeynep Dila 6. trinn vara
Trønnes, Vegard Drevsjømoen 6. trinn vara
Haug, Vilde Skaret 5. trinn vara
Hol-Stormoen, Ole Herman 5. trinn vara 

 

FAU - Alvdal barneskole

 

Fast medlem

Vara

På valg

Sfo

Gunhild Ledang

Linda Solhaug

2020

1.trinn

Ola Sandeggen

Anne Marie Maana

2022

2.trinn

Maren Solvang Johnsen

Grete Tveråen

2021

3.trinn

Hege Vangen

Jørn Tharaldsteen

2022

4.trinn

Simen Nyhus

Lise Drevsjømoen Trønnes

2021

5.trinn

Svetlana K. Johnsen

Stian Brandsnes

2022

6.trinn

Beate Neslund Øverland

Øyvind Randen

2021

7.trinn

Vigdis Vestby

Anette Ligård

 

 

 • Leder: Beate Neslund Øverland
 • Nestleder: Ola Sandeggen
 • Kasserer/økonomiansvarlig: Vigdis Vestby
 • Sekretær: Gunhild Ledang
 • 17.maikomitèen, fellesarrangement: Simen Nyhus

Samarbeidsutvalget: Leder og nestleder

Skolemiljøutvalget: Hege Vangen, Svetlana K. Johnsen, Beate Neslund Øverland og Maren Solvang Johnsen 

Skolebiblioteket på barneskola

Følg denne lenken for å se hvilke bøker som finnes på skolebiblioteket på barneskola:

 

eTavle, Visma flyt skole / It´s learning og appen "Min Skole"
Permisjon og fravær

Følg denne lenken til søknadsskjema for permisjon fra pliktig undervisning (PDF, 25 kB)

Følg denne lenken for å lese mer om oppfølging av fravær  (PDF, 347 kB)

 

Skolehelsetjenesten
Tannhelsetjenesten
FUG foreldreutvalget
Om barne- og ungdomsteamet i Alvdal og Samtykkeerklæring

Følg denne lenken for å se samtykkeerklæring (PDF, 17 kB)

 

Barne- og ungdomsteamet i Alvdal kommune

Faste representanter i teamet er:

 • Barneverntjenesten               
 • Helsestasjonstjenesten          Sissel Leet Halvorsen
 • Psykiatritjenesten                   Anne Vanem
 • Skolene                                  Janne Midttun
 • Miljøarbeider i skolen             Lise Stensby
 • Barnehagene                         
 • PPT                                       Trine Kjøsnes
 • Politiet                                    Knut Normann Mælen
 • Storsteigen VGS                    Else Austberg Bjørn
 • Leder og referent                   Elisabeth Hafsten
 • Ved behov:                            
  • Bruker / foresatte
  • BUP
  • Familievernkontoret

BUT har følgende mål med jobbingen.

 • Sikre tverrfaglig samarbeid med alle som jobber med barn og unge i kommunen.
 • Tidlig hjelp.
 • Fokus på forebygging av psykiske, fysiske og sosiale problemer.
 • Være et fagforum for drøfting av sammensatte saker.
 • Anbefale tiltak og avklare ansvarsfordeling mellom ulike tjenester. Ansvaret for oppfølging ligger hos den som legger frem/melder saken.
 • Fremme trivsel på barn og unges arena.
 • Ta opp generelle tema som angår barn og unges oppvekstvilkår.
 • Ha en lav terskel for å bli kontaktet.

Målgruppen er barn og unge i alderen 0-18 år.

Arbeidsrutiner

 • Saker kan tas opp anonymt eller med kjent identitet.
 • Før saker med kjent identitet tas opp til drøfting i teamet, skal det innhentes samtykke fra foreldre.
 • Foreldre (evt. ungdommen selv) kan gis anledning til å møte. Det skal også avklares med foreldre hvem som arbeider opp mot barnet / ungdommen. Teamet møtes etter fastlagt møteplan. Ellers etter behov.
 • Teamet skal ikke erstatte vanlige meldings- og henvisningsrutiner.
 • BUT- teamet er underlagt vanlig taushetsbestemmelser.

Hvem kan melde saker:

 • Helsestasjonen
 • Legetjenesten
 • Skoler
 • Barnehager
 • Foreldre
 • Sosialtjenesten
 • PPT
 • BUP
 • Familiekontoret
 • Videregående skole
 • Tjenesten for funksjonshemmede
 • Psykiatritjenesten
 • DPS (Distriktspsykiatrisk senter)
 • Rehabiliteringstjenesten
 • Oppfølgingstjenesten
 • Fysioterapitjenesten
 • Lensmannen

Saker meldes BUT Alvdal v/Elisabeth Hafsten

Alvdal helsestasjon tlf. 62 48 90 46

E-post: elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Barneulykkeforsikring

Følg denne lenken for å se mer om barneulykkeforsikring (PDF, 734 kB)

 

Ansatte ved Alvdal barneskole

Kontakt

Janne Midttun
Rektor Alvdal barneskole
E-post
Telefon 62 48 90 70
Mobil 482 25 672
Gerd Marie Gjermundshaug
Kontoransvarlig
E-post
Telefon 62 48 90 70
Unni Bjørkedal
Ass. rektor Alvdal barneskole
E-post
Telefon 62 48 90 70
Mobil 990 34 798
SFO Il tempo
Telefon 474 77 315

Adresse

Sjulhusveien 94

2560 Alvdal