Alvdal barneskole

15. oktober 2018 ble alle kommunens elever på 1.-7.trinn samlokalisert ved Alvdal barneskole. Barneskolen er en del av flerbruksanlegget Sjulhustunet der man også finner Alvdalshallen, Alvdal kulturskole, Kulturstua og Alvdal Friskliv.

Alvdal barneskole har (aug.21) 236 elever og ca. 30 ansatte i ulike stillingsstørrelser. Både administrasjon, lærere, fagarbeidere, merkantil og vernepleiere har sin arbeidsplass her.  Skolebibliotekaren er her fast hver tirsdag og fredag. Helsesøster er tilstede hver mandag og torsdag mellom 0800-1300. Skolen har tett samarbeid med PPT, og de har faste besøksdager ved enheten.

Alvdal barneskole ligger litt sør for kommunesenteret Steia på østsiden av jernbanen. Anlegget er fint plassert med skogen som nærmeste nabo. Alvdal ungdomsskole og svømmehall ligger i kort gangavstand på vestsiden av jernbanen.  Det nye anlegget gir skjermede og sonedelte uteområder som innbyr til ulik aktivitet. Skoleområdet skal være trafikksikkert, og det er etablert klare gangsoner som styrer trafikken av myke trafikanter til og fra busser og drosjer.

Skolen har fleksible og robuste romløsninger som skal gi likeverdige elevarealer med gode

dagslysforhold for alle årstrinn. Arbeidsplasser for lærere og administrasjon er samlet nært personalrom og undervisningsarealer. Anlegget totalt gir rom for sonedeling for fleksibel kveldsbruk.

 

Kulturstua med sitt amfi rommer samtlige elever og ansatte. Denne delen med tilliggende rom for kulturskolen, har det meste av fasiliteter for div. arrangement og er et stort løft både for skolen og for bygdas kulturliv for øvrig. 

Alvdalshallen benyttes til fysiske aktiviteter både i skole og sfo. Hallen er dimensjonert som håndballhall med spilleflate 25x45 m. Her er det full aktivitet i regi av Alvdal IL fra skoledagens slutt og utover hele kvelden. Kommunens kulturkonsulent koordinerer bruken av hall og kulturdel.

Skolefritidsordningen har ca. 50 tilmeldte fra 1.-4.trinn. Sfo har åpningstider fra 0645 – 1645. Sfo er åpent i skolens høst- og vinterferie samt fire uker om sommeren. Det søkes særskilt for disse ukene. Ansatte i sfo jobber også i skole. Ida Østmoløkken Samuelshaug er daglig leder. Se for øvrig Vedtekter for skolefritidsordningen (klikk her).

 

Elevråd

Elevråd Alvdal barneskole 2021/2022

Ansvarlig: Trine Asphaug

Medlemmer

Helene Tronsmoen 7. trinn, leder
Ola Neslund Øverland, 7. trinn, 

Håkon Ligård 6. trinn, nestleder
Vilde Skaret Haug 6. trinn

Maia Hyttemoen 5. trinn
Ole Mathias Nyhus 5. trinn

Varamedlemmer

Sigvart Berghagen Jonsmoen 7. trinn
Sofie Randen 7. trinn 

Maja Nyutstumoen Gjermundshaug 6. trinn 
Selina Kruithof 6. trinn 

Hanna Meyer Røstbø 5. trinn 
Sander Mikkelsen 5. trinn 

FAU - Alvdal barneskole

 

Fast medlem

Vara

Sfo

Hege Nordmoen

 

1.trinn

Marit Bangen Johnsen

Geir Inge Lillestrøm

2.trinn

Ola Sandeggen

Anne Marie Maana

3.trinn

Tonje Skamfer Rebni

Marianne Nygård

4.trinn

Hege Vangen

Jørn Tharaldsteen

5.trinn

Håkon Esten Steimoen

Gro Åsne Lohn

6.trinn

Stian Brandsnes

Svetlana Konstantinova Johnsen

7.trinn

Line Kielland

Valborg Kvakkestad

 

 • Leder: Tonje Skamfer Rebni
 • Nestleder: Håkon Esten Steimoen
 • Kasserer/økonomiansvarlig: Ola Sandeggen
 • Sekretær: Marit Bangen Johnsen
 • 17.maikomitèen, fellesarrangement: Simen Nyhus

Samarbeidsutvalget: Leder og nestleder

Skolemiljøutvalget: Hege Vangen, Svetlana K. Johnsen, Beate Neslund Øverland og Maren Solvang Johnsen 

Skolebiblioteket på barneskola

Følg denne lenken for å se hvilke bøker som finnes på skolebiblioteket på barneskola:

 

eTavle, Visma flyt skole / It´s learning og appen "Min Skole"
Permisjon og fravær

Følg denne lenken til søknadsskjema for permisjon fra pliktig undervisning i Visma Flyt Skole

Følg denne lenken for å lese mer om oppfølging av fravær  (PDF, 347 kB)

 

Skolehelsetjenesten
Tannhelsetjenesten
FUG foreldreutvalget
Om barne- og ungdomsteamet i Alvdal og Samtykkeerklæring

Følg denne lenken for å se samtykkeerklæring (PDF, 17 kB)

 

Barne- og ungdomsteamet i Alvdal kommune

Faste representanter i teamet er:

 • Barneverntjenesten               
 • Helsestasjonstjenesten          Sissel Leet Halvorsen
 • Psykiatritjenesten                   Anne Vanem
 • Skolene                                  Janne Midttun
 • Miljøarbeider i skolen             Lise Stensby
 • Barnehagene                         
 • PPT                                       Trine Kjøsnes
 • Politiet                                    Knut Normann Mælen
 • Storsteigen VGS                    Else Austberg Bjørn
 • Leder og referent                   Elisabeth Hafsten
 • Ved behov:                            
  • Bruker / foresatte
  • BUP
  • Familievernkontoret

BUT har følgende mål med jobbingen.

 • Sikre tverrfaglig samarbeid med alle som jobber med barn og unge i kommunen.
 • Tidlig hjelp.
 • Fokus på forebygging av psykiske, fysiske og sosiale problemer.
 • Være et fagforum for drøfting av sammensatte saker.
 • Anbefale tiltak og avklare ansvarsfordeling mellom ulike tjenester. Ansvaret for oppfølging ligger hos den som legger frem/melder saken.
 • Fremme trivsel på barn og unges arena.
 • Ta opp generelle tema som angår barn og unges oppvekstvilkår.
 • Ha en lav terskel for å bli kontaktet.

Målgruppen er barn og unge i alderen 0-18 år.

Arbeidsrutiner

 • Saker kan tas opp anonymt eller med kjent identitet.
 • Før saker med kjent identitet tas opp til drøfting i teamet, skal det innhentes samtykke fra foreldre.
 • Foreldre (evt. ungdommen selv) kan gis anledning til å møte. Det skal også avklares med foreldre hvem som arbeider opp mot barnet / ungdommen. Teamet møtes etter fastlagt møteplan. Ellers etter behov.
 • Teamet skal ikke erstatte vanlige meldings- og henvisningsrutiner.
 • BUT- teamet er underlagt vanlig taushetsbestemmelser.

Hvem kan melde saker:

 • Helsestasjonen
 • Legetjenesten
 • Skoler
 • Barnehager
 • Foreldre
 • Sosialtjenesten
 • PPT
 • BUP
 • Familiekontoret
 • Videregående skole
 • Tjenesten for funksjonshemmede
 • Psykiatritjenesten
 • DPS (Distriktspsykiatrisk senter)
 • Rehabiliteringstjenesten
 • Oppfølgingstjenesten
 • Fysioterapitjenesten
 • Lensmannen

Saker meldes BUT Alvdal v/Elisabeth Hafsten

Alvdal helsestasjon tlf. 62 48 90 46

E-post: elisabeth.hafsten@alvdal.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Barneulykkeforsikring

Følg denne lenken for å se mer om barneulykkeforsikring (PDF, 734 kB)

 

Kontakt

Janne Midttun
Rektor Alvdal barneskole
E-post
Telefon 62 48 90 70
Mobil 482 25 672
Gerd Marie Gjermundshaug
Kontoransvarlig
E-post
Telefon 62 48 90 70
Unni Bjørkedal
Ass. rektor Alvdal barneskole
E-post
Telefon 62 48 90 70
Mobil 990 34 798
SFO Il tempo
Telefon 474 77 315

Adresse

Sjulhusveien 94

2560 Alvdal