Aktuelt

I medhold av plan og bygningslovens § 10-1 vedtok Formannskapet i Alvdal 11.06.2020 i sak 39/20 å legge forslag til Kommunal Planstrategi 2020-2023, ut til høring og offentlig ettersyn.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.  
Søknadsfristen er 15. september.  

På hjemmesida til FIAS kan du finne svar på mange spørsmål om det.

Følg denne lenka til vanlige spørsmål på FIAS sin hjemmeside

Fra mandag 22.06.2020 har vi ny telefontid på legekontoret.

Telefonen er åpen fra kl 08.30 – kl 11.30 alle dager unntatt tirsdager.

Tirsdag er det åpent fra kl 09.00 – kl 11.30.

Forslag til ny politivedtekt ble behandlet i Alvdal Formannskap i møte den 12.03.20.
Formannskapet vedtok at saken legges ut på høring med frist 30.04.20. Pga koronakrisen er ikke
høringen blitt sendt ut til de ulike høringsinstansene tidligere og blir derfor lagt ut til
høring nå, med frist 30.06.20.

Følg denne lenken for å se høringen

Vi satser nå på en forsiktig åpning av kommunehuset og publikumsmottaket fra mandag 25. mai.

Åpningstid på servicekontoret vil være 10-14.

Vi ber om at dere som ønsker å snakke med en saksbehandler gjør en avtale på forhånd.

Alle besøkende må henvende seg i resepsjonen. (Gjelder ikke besøk til legekontor, helsestasjon, bibliotek og Alvdal fysikalske)

Alvdal kommune skal i 2020 oppnevne meddommere for en ny periode, gjeldende fra 01.01.2021 - 31.12.2024. Det skal velges meddommere til Nord-Østerdal Tingrett, Eidsivating Lagmannsrett og jordskifteretten. 

I henhold til domstolloven § 68, skal forslaget til meddommere og skjønnsmedlemmer legges ut på alminnelig ettersyn. Oversikt over foreslåtte kandidater som meddommere til lagmannsrett, tingrett og jordskifterett  ligger vedlagt på denne siden. 

Frist for å komme med innvendinger til forslaget er 2. juni 2020.

Høringssvar sendes til postmottak@alvdal.kommune.no eller sendes til Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

Følg denne lenken for å se liste over meddommere (PDF, 50 kB)

Etter en systemoppgradering har vi dessverre en feil som gjør at postlista bare delvis er lesbar. Møtekalender for politiske møter fungerer heller ikke. 

Det jobbes kontinuerlig med dette, og vi håper å få rettet feilen innen tirsdag 19. mai.