Aktuelt

Helsedirektoratet har bestemt å avvikle den nasjonale informasjonstelefonen om korona.

Siste operative dag var fredag 26. august 2022. Hovedkanalen for informasjon til befolkningen er nå helsenorge.no. 

Informasjonstelefonen har også hatt brukerstøtte for koronasertifikatet og utskrift av analoge koronasertifikat. Dette blir fra 29. august 2022 lagt under veiledningstjenesten på helsenorge.no og går inn i den normale drifta. Telefonnummeret til veiledningstjenesten er 23 32 70 00 og er synlig på helsenorge.no.

Bakgrunn for avvikling:

Drifta blir avviklet fordi informasjonstelefonen er en telefontjeneste som skal brukes når det er krise og stort informasjonsbehov i befolkningen. Vi er nå i en normal hverdag, og da er det naturlig å avvikle denne informasjonstelefonen.

 

 

Økt oppmerksomhet på klimautfordringene betyr større forventninger og nye krav til både transport og entreprenørbransjen. Hvilke muligheter finnes, og hva må til for å få til en forandring?

 

Noen svar får vi mandag 5. september, på Tynset. Da arrangerer kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen,
Tynset, Tolga og Os en fagdag med tema “Grønn omstilling i transport- og entreprenørbransjen”.

 • Sted: Storsalen i kulturhuset på Tynset.
 • Dato: Mandag 5. september
 • Tid: 09.30 - 15.00

Arrangementet er gratis, men påmelding er nødvendig for matservering. Frist for påmelding: 29.august. 

Se programmet for dagen her (PDF, 135 kB)

Følg denne lenken for mer informasjon og påmelding

Bakgrunn:

Alvdal kommune har sammen med 5 andre kommuner i Fjellregionen vedtatt å starte arbeidet med en felles kommunedelplan for klima og energi. Planprogrammet som legger rammene for videre arbeid, ble vedtatt i alle kommuner i mai 2022. Følg denne lenken for å se det vedtatte planprogrammet. (PDF, 424 kB)

Dato: Onsdag 7. september

Tid: 09.00 - 11.00 og 12.30 - 14.30

Sted: Sjulhustunet

Mandagsklubben holder sommerstengt fra uke 28 til og med uke 32. 
Vi åpner igjen mandag 15.08.22. 
Oppholdssted vil da bli på Steiskola i ungdomsklubben sine lokaler, fra 17:00-20:00. 
Om det er spørsmål kan Tonje S. Rebni kontaktes på telefon: 48893270. 
God sommer!

 

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner.

Alvdal kommune har utarbeidet en ny Hovedplan for vann og avløp. Denne ble behandlet 1. gang i formannskapet den 23. juni. Formannskapet vedtok å legge planen ut på åpen høring i 8 uker.

Høringsfrist: 05.09.2022

Høringsinnspill sendes til: postmottak@alvdal.kommune.no, eller Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

Statens vegvesen skal i samarbeid med Alvdal kommune og felles plan- og byggesaksenhet i Tynset kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for rv. 3 Nesteby bru. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for å skifte ut brua. Planen blir en detaljreguleringsplan og vil være i samsvar med overordnet plan. Det vesentligste av planen vil gjelde naboer i den midlertidige anleggsperioden, jordbruk, vannhåndtering og jernbaneinteresser.

Med dette varsler vi om oppstart av planarbeid i samsvar med plan- og bygningsloven § 12- 8. Planen vil bli utarbeidet etter § 12-3 og § 3-7.

Synspunkter og innspill

Vi ber om synspunkter og innspill til oppstartmeldingen. Disse sendes til oss skriftlig enten på epost til firmapost@vegvesen.no eller med vanlig post til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Frist er satt til 30. august.

Koronasmitten øker. For at de mest sårbare innbyggere skal være beskyttet, så får sykehjemsbeboere og de som bor i omsorgsbolig nå tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine.

Om ikke lenge vil også alle eldre med hjemmesykepleie og alle over 75 år få tilbudet. Pga ferieavvikling kommer datoer og informasjon om dette senere i sommer.

 • Hvis du har hjemmesykepleie og ønsker oppfriskningsdose med koronavaksine: ta kontakt med legekontoret. De noterer ned og dere vil bli kontaktet for tidspunkt. På samme sted som sist.

Fra 1. september 2022 vil vi også kunne tilby fjerde dose til personer fra 65 år og oppover, samt personer mellom 18-64 år med underliggende sykdommer. Den informasjonen vil komme i løpet av august.

Formannskapet vedtok i møte 23.06.22, sak 35/22 reguleringsplan for Steimosletta.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Formannskapet å endre Detaljreguleringsplanen for Steimosletta, Plan-ID 201804 med følgende dokumenter:

 • Plankart, datert 30.03.22
 • Planbestemmelser, datert 14.06.22
 • Planbeskrivelse, datert 14.06.22

Hensikten med endringen er å få på plass en bussoppstillingsplass langs SKV2. Det settes som vilkår for planendringen at det skal foreligge en utomhusplan som viser en trafikksikker ganglinje mellom COOP og Taverna, over p-plass og SKV 2, i henhold til planbestemmelse punkt 2.4 jf.

 1. Oppstartsmøtereferat fra byggesaken som sier følgende: «Søknaden skal vedlegges en utomhusplan i egnet målestokk. Denne skal redegjøre for terrengarbeider, p- plasser, markbelegning, skjæringer og fyllinger, eksisterende trær og vegetasjon som skal etableres. Utomhusplanen skal også omfatte snitt tegninger i målestokk». Utomhusplanen må godkjennes av Alvdal kommune før uteområdet opparbeides.
 2. Oppstartsmøtereferat fra plansaken som også sier følgende: "Gjerde mellom bussholdeplass (Ikke nevnt i oppstartsmøte, men viktig å forhindre at noen kommer springende mello0m bussene mot taverna). Ekstra belysning av overganger over veien for å synliggjøre denne i den mørke årstida."  
 3. Krysset i nord må gjennomføres iht reguleringsplan innen sommeren 2023.
 4. Ekstraordinære sikkerhetstiltak der avkjøringer krysser gang- og sykkelvei må på plass

På grunn av ferieavvikling vil det være noe endret åpningstid på enkelte områder i kommunen i sommer.