Aktuelt

Norske styresmakter forventer at det vil komme mange flyktninger fra Ukraina til landet, og sjølsagt skal vi ta i mot dem så godt vi kan også i Alvdal. 

Alvdal kommune har meldt inn at vi kan ta i mot flyktninger, men hvor mange som kommer er umulig å si nå.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Alvdal skurlag, plan-ID 202002, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Formannskapet, 10.03.2022, sak 7/22. 
Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet.  

Alvdal kommune har mottatt strømstøtte til frivillige lag og foreninger.

Alle lag og foreninger som har strøm- og fjernvarmeutgifter kan nå søke om tilskudd til å dekke ekstraordinære utgifter i forbindelse med dette. Ordningen inkluderer også frivillig drevne samfunnshus og grendehus.

Følg denne lenken for å lese retningslinjer for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner (PDF, 146 kB)

Følg denne lenken for å komme til søknadsskjema for strømstøtte

Søknadsfrist 15.mars kl 13.00

Invasjonen av Ukraina fører til en enorm tilstrømming av sivile, særlig kvinner og barn, til naboland. Disse landene har satt i gang et omfattende mottak og hjelpeapparat.  

Situasjonen for sivilbefolkningen forverrer seg stadig, og resten av Europa gjør seg nå klare til å avlaste nabolandene og ta imot flyktninger fra Ukraina. Mange faktorer er fortsatt svært usikre.

Eiendomsskattelisa for Alvdal kommune legges ut til offentlig ettersyn ved servicetorget på kommunehuset den 1. mars. 

Listene blir liggende ute til 12. april og du kan også lese dem ved å følge denne lenken.

Alle eiere av eiendom med ny eller endret takst fra og med 2022 vil få tilsendt melding om dette. 

Eventuelle klager på eiendomsskatten må framsettes skriftlig til kommunen innen 6 uker fra melding om vedtatt takst eller utlegging av listene til offentlig ettersyn.

Klagefrist i 2022 er 12. april.

Etter ønske fra kommunestyret er det utarbeidet et høringsnotat som gjør rede for ulike sider ved å innføre fem dagers skoleuke for alle. 

Notatet konkluderer med at fem dagers skoleuke er ønskelig, og Alvdal kommune ber samtidig om innspill til forslaget. 

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@alvdal.kommune.no, og fristen er 8. mars 2022.

Følg denne lenken for å lese høringsnotatet (PDF, 478 kB)

Alvdal kommune har en gjeldende kulturminneplan vedtatt i 2017. Det er nå behov for rullering av denne, noe som er iht gjeldende plans handlingsprogram med anslått rullering i 2021.

Merknader/innspill til planoppstart og/eller planprogram sendes elektronisk til aor@feste.no, eller ved brev til Feste NordØst as v/Anja Ø. Ryen, Postboks 33, 2541 Tolga.

Frist for merknader/innspill er 06. april 2022.

Det varsles med dette om at det er igangsatt arbeid med endring av detaljregulering for Steimosletta (planID 201804) i Alvdal kommune vedtatt 25.11.2021. Planen er en del av et større område avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål langs rv 3.

Forslagsstiller er Handelseiendommer AS og plankonsulent er Arealtek AS og Besseggen Arkitekter AS. Det legges til grunn at endring av vedtatt reguleringsplan kan behandles med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 2. ledd.

Hensikten med planen er å innarbeide en bussoppstillingsplass i detaljreguleringsplanen for Steimosletta, tilknyttet SKV2, mellom Taverna og Coop-tomta.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek AS v/Henri Auer, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, henri@arealtek.no, mobil: 45 91 98 53.

Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 15.03.2022.

Innlandet fylkeskommune har en tilskuddsordning der frivillige lag og foreninger kan søke om midler til lokale, regionale og nasjonale idrettsarrangement.

  • ​Søknadsfrist:  1. november 2021 for arrangement i perioden januar–juni 2022.
  • Søknadsfrist : 1. april 2022 for arrangement i perioden juli–desember 2022. 

Fredag 18. februar er det 42 personer som har registrert positiv selvtest i Alvdal kommune. 

Kommunen har selvtester de til som trenger, og disse kan hentes i resepsjonen i kommunehuset.