Aktuelt

Det avholdes rådgivende folkeavstemning om en eventuell deling av Innlandet fylkeskommune fra 10. til 17. februar 2022.

Stem digitalt her 

Du kan stemme digitalt fra 10. til 17. februar. Gå inn på www.innlandetfylke.no/stem. Der vil du også finne mer informasjon om hva fylkeskommunen jobber med.

Her er en veiledning til hvordan du navigerer når du kommer inn i den digitale stemmeløsningen

This is a link to information about how to vote, in english.

Vi i Alvdal kommune kan veilede deg med å logge deg på selve folkeavstemninga. Ta kontakt med oss på telefon 62 48 90 00 eller møt opp på kommunehuset. 

Hovedopptaket gjelder fra 15.08.22, med søknadsfrist 1.mars 2022. 

Alvdal kommunale barnehager: 

Alvdal kommune er i gang med å utarbeide en ny strategisk helse- og velferdsplan, som skal henge godt sammen med både kommunens samfunnsplandel, oppvekstplan og boligsosial handlingsplan.
I den forbindelse vil vi ha innbyggerne og våre ansatte med på laget.

Vi vet at reduserte muligheter for kontakt med andre kan gjøre livet ekstra vanskelig for noen, og kanskje særlig i høytider som jula. 

Men det er hjelp å få for de som trenger det. Her har vi listet opp en del av hjelpetilbudene som finnes.

TRYGT HJEM er en taxi-ordning til ungdom mellom 15 og 21 år i Innlandet. Tilbudet gjelder natt til lørdag og søndag gjennom hele året.

 

Det er etablert en "vakttelefon" for administrative spørsmål og øvrige henvendelser angående rovvilt i beitesesongen.  
Vi har veldig mange henvendelser fra beitelag, beitebrukere, media og andre angående rovviltspørsmål. 

For å få gjennomført ferieavviklingen oppretter vi en vakttelefon som vi forventer skal ta unna en del henvendelser. Telefonen er viderekoblet til den personen på enhet landbruk og miljø som til en hver tid har rovviltansvaret i sommer.

Nummeret er 47 79 15 66 

I dag er det 25 år siden åpningen av Aukrustsenteret, 23. mai 1996. I den forbindelse viser vi en lengre samtale med minner og perspektiver til heder for museet og personene rundt, samt Sverre Sørbø som en sentral personlighet for Alvdal siden han kom hit i 1958.

8. mai 2021 satte Sverre Sørbø, Lars Espen Aukrust, Mona Murud og Leif Langodden seg ned rundt Kjell Aukrusts stuebord for en samtale om tiden og personene rundt etableringen av Aukrustsenteret. Sverre Sørbø (født 1924) var meieribestyrer i Alvdal fra 1958 til 1991, og ordfører i Alvdal fra 1991 til 1995. Han hadde en viktig finger med i spillet for blant annet meieriet, Stentor, sagbruket, Nord-Østerdal Kraftlag, og ikke minst, Aukrustsenteret. I videoen får vi høre interessante tilbakeblikk på hans liv, og perspektiver som vil leve godt inn i framtiden.

Sigurd Thoresen mottok torsdag 27. august Einar Steimoeggens minnediplom for sitt mangeårige arbeid for kultur og idrett i Alvdal. 

Ordfører Mona Murud leste juryens begrunnelse og overrakte prisen. 

Landbrukskontoret for Alvdal/Tynset kommune og Norsk Landbruksrådgiving Innlandet avholdt et nettmøte om klimasmart agronomi og god økonomi den 22. april.

Videoen fra møtet kan du se her: